spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική
Ψηφίστηκε ο νέος κανονισμός κατάληψης κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης - Όλο το κείμενο PDF Εκτύπωση E-mail
  
30.03.18

dhmotiko_symboylio_29_3Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, ο νέος κανονισμός κατάληψης  κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ηλιούπολης, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 29/3/2018.

Ο κανονισμός ο πρέπει να εγκριθεί και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και έχει υποστεί κάποιες μικρές τροποποιήσεις οι οποίες δεν αποτυπώνονται στο κείμενο. 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα  κοινής χρήσης ή κοινόχρηστα πράγματα τυγχάνουν εκτός συναλλαγής και ανήκουν είτε στο Δημόσιο είτε στους  ΟΤΑ, οι οποίοι αναλαμβάνουν την αξιοποίηση και τη διαχείριση τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρακωλύεται ή αναιρείται η κοινή τους χρήση (άρθρο 970 του ΑΚ) και να προάγεται η κοινή ωφέλεια (άρθρο 969 του ΑΚ).

Με το άρθρ. 970 του ΑΚ παρέχεται το δικαίωμα στην αρχή της κυριότητας της οποίας ανήκει το κοινόχρηστο πράγμα, να παραχωρεί σε ιδιώτες δικαιώματα επ' αυτού και να εισπράττει τέλη(άρθρ. 3  Ν.1080/1980 και αρ.3 Ν.1512/1985) ή  να συνάπτει με ιδιώτες συμβάσεις μίσθωσης του κοινοχρήστου χώρου (Ν.2009/1992).

Το δικαίωμα της παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε ιδιώτες θα πρέπει να είναι  λελογισμένο και τέτοιο ώστε αφενός, να εξυπηρετεί τους επαγγελματικούς σκοπούς του ιδιώτη επιχειρηματία, αλλά ταυτόχρονα να μην παρεμποδίζεται η ακώλυτη κοινή του χρήση από τους πολίτες. Παρατηρούμε  όμως, ότι με την παραχώρηση  από τον Δήμο μας σε ιδιώτες  αδειών κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου για επαγγελματική χρήση, ορισμένοι από αυτούς  ακολουθούν επεκτατική  πρακτική  και προβαίνουν σε αυθαίρετη κατάληψη  κοινόχρηστου χώρου  πέραν του  οριοθετημένου κοινόχρηστου  χώρου καθώς και στην προσθήκη ακόμη και αυθαίρετων  κινητών ή σταθερών  κατασκευών, αναιρώντας  με αυτόν τον τρόπο το συνταγματικό δικαίωμα της  ακώλυτης χρήσης  από τους πολίτες των κοινόχρηστων πραγμάτων  και  υποβαθμίζοντας ουσιαστικά την   ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης  μας.  

1.Σκοπός

Προτεραιότητα του Δήμου μας  αποτελεί η ομαλή  λειτουργία της πόλης μας η οποία  θα πρέπει να συνδυάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων  στους κοινόχρηστους χώρους με την  απρόσκοπτη χρήση των κοινόχρηστων χώρων  από τους κατοίκους  της πόλης μας. Αντικείμενο της παρούσας Κανονιστικής Πράξης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών προδιαγραφών και κανόνων, που θα διέπει την παραχώρηση ή μη της  χρήσης  τμημάτων  των πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης , οι οποίοι  θα  δεσμεύουν  τη  Διοίκηση του Δήμου, καθώς και τους  χρήστες και εκμεταλλευτές αυτών.

Σκοπός του Κανονισμού αυτού είναι:

 •  Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ), καθώς και όλων των εμποδιζόμενων προσώπων, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, μητέρες με καροτσάκια και εν γένει η διαβίωση των πολιτών.
 • Η πρόληψη κινδύνων, που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμια κλπ.
 • Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Πόλης. Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, τα πάρκα, τα άλση, τα πεζοδρόμια συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινή τους εξυπηρέτηση ή στην αναψυχή τους.
 • Η προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων

χώρων.

 • Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από εγκατάσταση δικτύων Οργανισμών κοινής ωφελείας, κάνοντας χρήση κοινόχρηστου χώρου εδάφους ή υπεδάφους.
 • Η αναγκαιότητα να δοθεί ένα στίγμα αισθητικής και πολιτισμού τονώνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
 • Ειδικότερα, το καθοριζόμενο πλαίσιο γενικών κανόνων αποβλέπει στην αξιοποίηση της θετικής συμβολής, που μπορεί να έχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ζωντάνια, ασφάλεια και ελκυστικότητα των κοινόχρηστων χώρων της Πόλης, εφόσον όμως παράλληλα διασφαλίζονται:

o  Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους πολίτες.

o  Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων.

 • Η ανάγκη να εξοπλισθούν οι υπηρεσίες του Δήμου με ένα κοινό εργαλείο για την εφαρμογή των κανονισμών και των νομοθετικών διατάξεων για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης μας.

 


                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

 

ΓΕΝΙΚΕΣ   ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ   ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΧΩΡΟΥ

 

Άρθρο 1:  Νομικό  πλαίσιο - Διάθεση  Kοινόχρηστων  Xώρων

 

1.1

Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη η οποία έχει ισχύ  ουσιαστικού νόμου και εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/06

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (114 Α'/08.06.2006)  και  του άρθρου  73  παρ.1Βν)  του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α'/07.06.2010).

Ειδικότερα, με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:

«1. Οι δημοτικές και  κοινοτικές  αρχές  ρυθμίζουν  θέματα  της  αρμοδιότητάς  τους  εκδίδοντας τοπικές Κανονιστικές Αποφάσεις, στο πλαίσιο  της  κείμενης  νομοθεσίας,  με  τις οποίες:... δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: ... δ2. Για τη χρήση των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών και των λοιπών κοινόχρηστων χώρων....3. Με τις Κανονιστικές Αποφάσεις της παρ.1 μπορεί να καθορίζονται οι περιπτώσεις, για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά μέτρα και πρόστιμα, ορίζοντας το ύψος του προστίμου και τη διαδικασία επιβολής τους....».

 

1.2

Η Κανονιστική Πράξη βασίζεται στην εκάστοτε ισχύουσα Νομοθεσία. Στις διατάξεις της

εμπεριέχονται ρυθμίσεις των κάτωθι νομικών κανόνων:

1)  Των άρθρων 5 παρ. 1, 21, 24 παρ. 1 και 2 και 25 παρ. 1 του Συντάγματος.

2)  Του Ν.1080/80 (246 Α'/22.10.1980) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», άρθρο 3 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων».

3)  Του Ν.1337/83 (33 Α') «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές  ρυθμίσεις».

4)  Του Ν.1416/84 (18 Α'/21.02.1984) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της δημοτικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της Αποκέντρωσης και την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης», άρθρο 54 «Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κλπ.».

5)  Του Ν.1828/89 (2 Α'/03.01.1989) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», άρθρο 26 «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τα έσοδα των δήμων και κοινοτήτων».

6)  Του Ν.1900/90 (125 Α'/17.09.1990) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης (Ν.1622/86), εσόδων δήμων και κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», άρθρο  6 «Συνέπειες αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστων  χώρων».

 


7)  Του Ν.2696/99 (57 Α'/23.03.1999) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», άρθρο2

«Ορισμοί», άρθρο 34 «Στάση και στάθμευση», άρθρο 47 «Εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς» και άρθρο 48 «Κατάληψη τμήματος οδού και πεζόδρομου».

8)         Του Ν.2946/01 (224 Β'/08.10.2001) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».

9)  Του Ν.3028/02 (153 Α'/28.06.2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

10)      Του Ν.3044/02 (197 Α'/27.08.2002) «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Μ.Σ.Δ.)».

11)      Του Ν.3254/04 (137 Α'/22.07.04) «Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις», άρθρο 16 «Ρυθμίσεις θεμάτων παράνομης κατάληψης κοινόχρηστων χώρων».

12)      ΦΕΚ 2621 Β΄/31-12-09, «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία  πεζών.»

13)      Του Ν.3377/05 (202 Α'/19.08.2005) «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης».

14)      Του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

15)      Του Ν.3731/08 (263 Α') άρθρο 21, παρ.2 «Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

16)      Του Ν.3937/11 (60 Α'/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», άρθρο 35 «Κύρωση δικτύου κοινόχρηστων χώρων οικισμών στερούμενων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου».

17)      Του Ν.1577/1985 κατά τα άρθρα που  ισχύουν.

18)      Του Ν.4093/12 (222 Β') άρθρο 1, υποπαρ. ΣΤ.2. «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.4257/14 (93 Α') «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»

19)    Του Ν.4178/13 (174 Α'/08.08.2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης- Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», με την παρ. 16 του άρθρου 23, του οποίου ρυθμίζεται η ενιαία αντιμετώπιση μορφολογικών στοιχείων κατασκευών με ευθύνη του Δήμου σε χώρους, που έχουν παραχωρηθεί νομίμως για συγκεκριμένη εμπορική εκμετάλλευση ή χρήση  τραπεζοκαθισμάτων.

20)    Του Ν.4257/14, Β' Κεφάλαιο (93 Α'/14.04.2014), άρθρα 50 και 51 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

21)    Του Ν.4264/14 (118 Α'/15.05.2014) «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες  διατάξεις».

22)    Του Β.Δ.24-9/20.10.1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίονκείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», άρθρο 13 «Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων».

23)    Του Π.Δ.267/98 (195 Α') «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών».

24)    Του Π.Δ.63/05 (98 Α') άρθρο 90 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

25)    Των άρθρων 57, 966, 967, 968, 969 και 970 του Αστικού Κώδικα.

26)    Των άρθρων 292, παρ. 1 και 458 του Ποινικού  Κώδικα.

27)    Της υπ' αριθμ. οικ. 52716/01 (1663 Β') «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια  οικοδομής».

 

28)    Της υπ' αριθμ. 38.110/02 (1255 Β'/25.09.2002) Κ.Υ.Α. «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανό σε προσόψεις κτιρίων και διαδικασία τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και διαδικασία τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν.2946/01».

29)    Της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ (Ν.3304/05 - 16 Α'/27.01.2005) «Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού», με την οποία ουσιαστικά εισάγεται η έννοια των αναγκαίων προσαρμογών για τη θεμελίωση μη διάκρισης σε βάρος των ΑμεΑ.

30)    Τηςυπ'αριθμ.1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999          (2134   Β')

απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (ήδη ΠΟΛ 1274/27.12.2013 3398 Β'/31.12.2013 ΥΠ.ΕΣ. 37945/17.11.2011)«Συμπλήρωση της 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999

απόφασής μας περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο».

31)Της υπ' αριθμ. 52907/31.12.2009 (2621 Β΄) Υπουργικής Απόφασης «Ειδικές  ρυθμίσεις  για την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών, που  προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».

32)Της υπ' αριθμ. 6952/11 (420 Β'/16.03.2011) Κ.Υ.Α. «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών, κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισμών, που προορίζονται για την κυκλοφορία  πεζών».

33)    Τηςυπ'αριθμ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/12(2718Β'/08.10.201)απόφασηςΥπ.Υγείας

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις».

34)Της  υπ'αριθμ.  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/13  (3106  Β'/09.12.2013)  Κ.Υ.Α.«Απλούστευση  των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και  Κινηματογράφου»

35)Της υπ'αριθμ. 268/2002 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους,

36)Της υπ'αριθμ. 28492/09 (931 Β') απόφασης του  Υπουργού  Εσωτερικών «Καθορισμός  των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία  λεπτομέρεια».

37)Οδηγία ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Γραφείο Μελετών για άτομα με αναπηρίες: "Σχεδιάζοντας για όλους»

38) Ν.4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»

 

Η Κανονιστική Πράξη αποτελεί ένα Γενικό Πλαίσιο  για όλους τους  κοινόχρηστους χώρους  και αντικαθιστά τον αντίστοιχο προηγούμενο  κανονισμό και τις τροποποιήσεις αυτού για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης.

Για ειδικούς λόγους και κατόπιν Μελέτης ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας, μπορεί να εγκρίνεται  Ειδική Κανονιστική Πράξη, που  θα αφορά σ τ ο υ ς κοινόχρηστους χώρους αυτής.


1.3    Διάθεση των κοινόχρηστων  χώρων:

 

Κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 13 του Β.Δ 24-9/20.10.1958 (171 Α'/1958), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «επιτρέπεται η υπέρ του Δήμου, επιβολή  τέλους εις βάρος των χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν τ ω ν διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείες και εν γένει κοινόχρηστους χώρους», ενώ στην παρ. 2  της  ως  άνω  διάταξης  ορίζεται  ότι  «τα  τμήματα των κοινόχρηστων χώρων των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση, καθορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου».

Οι κοινόχρηστοι χώροι παραχωρούνται:

Με  δημοπρασία, που διενεργείται σύμφωνα  με  το  Π.Δ.  270/81.  Για  κοινόχρηστους χώρους, που δεν βρίσκονται προ καταστημάτων ή στην προβολή αυτών, η χρήση αυτών επιτρέπεται εφ' όσον δεν αναιρείται  η ιδιότητα του κοινοχρήστου, απαιτείται δε πάντοτε για την εκμετάλλευση τους η διενέργεια δημοπρασίας, τηρουμένων των εκάστοτε  διατάξεων περί όρων διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών  ή  κοινοτικών ακινήτων. Επίσης, είναι απαραίτητη η διενέργεια δημοπρασίας σε περίπτωση αδιάθετων κοινόχρηστων χώρων (π.χ. σε πλατεία ) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (άρθρο 13 παρ.10 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).

Χωρίς  δημοπρασία, στις εξής  περιπτώσεις:

 • για χώρους που βρίσκονται μπροστά από τα καταστήματα ή στην προβολή τους (άρθρο 13 παρ. 10 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).

 

 • για πλατείες που παραχωρούνται στα καταστήματα (καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κλπ.), που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτήν (άρθρο 13 παρ. 4 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80).
 • για χώρους μπροστά από την υπό ανέγερση οικοδομή για χρήση τους από τους ανοικοδομούντες (άρθρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
 • για χώρους περιμετρικά των περιπτέρων.
 • για χώρους που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών (άρθρο 13 παρ. 3γ του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).
 • για χρήση εδάφους ή υπεδάφους από Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα κοκ. (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΑΤΜ Τραπεζών κλπ.), των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός διοικητικών ορίων του Δήμου.

 

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσεως συνεχόμενου κοινοχρήστου χώρου, κατ' επέκταση αυτού που βρίσκεται στην πρόσοψη ή την προβολή του καταστήματος.

Η χρήση των πλατειών διατίθεται στις εκμεταλλευόμενες σε αυτές επιχειρήσεις όπως καφενεία, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια, παρεμφερείς επιχειρήσεις και καταστήματα (επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος, επιχειρήσεις αναψυχής καθώς και επιχειρήσεις προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, όπως αυτές ορίζονται από την Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08.10.2012) και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με την Απόφαση της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής.

H τυχόν παρεμβολή μεταξύ των παραπάνω καταστημάτων και της πλατείας, δρόμου, δεν εμποδίζει την παραχώρηση σε αυτά για εκμετάλλευση χώρου της πλατείας, εφόσον τα καταστήματα αυτά προβάλλονται στην πλατεία, δεδομένου ότι ο Νομοθέτης δεν προβλέπει τέτοιο περιορισμό (ΣτΕ2875/88).

Ο παραχωρούμενος χώρος ορίζεται είτε βάσει της προβολής στην πλατεία των όψεων των καταστημάτων είτε βάσει εγκεκριμένης μελέτης για την πλατεία.

 

 

1.4   Τέλος διάθεσης  κοινοχρήστου χώρου

 

Το τέλος διάθεσης κοινοχρήστου χώρου θα έχει ετήσια διάρκεια και θα ορίζεται με  Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου κατά περιοχή (ζώνη), θέση και θα επιβάλλεται  ανά τετραγωνικό  μέτρο ανεξαρτήτως χρόνου πραγματικής χρήσεως  και θα κατηγοριοποιείται  αναλόγως της περιοχής της Πόλεως, εις την οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος.

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες, με Απόφαση του Συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο (άρθρο 13 περιπτ. α' και β' παρ.3 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.1828/89 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.3254/04). Η επιβολή του τέλους γίνεται αδιαφόρως της διάρκειας χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (ΣτΕ 2666/91 Τμ. Α'). Επί πάσης άλλης περιπτώσεως, το τέλος ορίζεται δι'αποφάσεως του οικείου Συμβουλίου (άρθρο 13 περιπτ. Γ, παρ. 3 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958).


Άρθρο 2: Έκταση εφαρμογής - Ορισμοί - Αρμοδιότητες

 

2.1 Έκταση  Εφαρμογής

 

Η παρούσα Κανονιστική Πράξη αφορά:

 

2.1.1 Στην    χρήση  κοινόχρηστων χώρων σε όλη την  έκταση του  Δήμου Ηλιούπολης.

2.1.2 Στην προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου με τραπεζοκαθίσματα και με κάθε άλλου σχετικού λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου, εμπορεύματα, περίπτερα, οικοδομικά υλικά, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων, δημιουργία προσωρινών εργοταξίων, διενέργεια εκδηλώσεων, πώληση προϊόντων παραγωγών  και άλλες χρήσεις, που ενδεχομένως θα απαιτηθεί να παραχωρηθούν στο  μέλλον.

2.1.3 Στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εδάφους ή υπεδάφους για εγκατάσταση δικτύων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας.

Επίσης, περιλαμβάνει:

2.1.4 Τις τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις, που πρέπει να υφίστανται,  προκειμένου:

α)Να είναι δυνατή η παραχώρηση τμημάτων κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, κα ιη θέση και έκταση των παραχωρούμενων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου μην ακυρώνει  ή περιορίζει τη λειτουργία και τη μορφή  του.

β)Τον εξοπλισμό που είναι δυνατόν να τοποθετηθεί εντός της παραχωρούμενης έκτασης για την ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων.

γ) Τις διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχου των παραχωρούμενων χώρων τόσο ως προς την θέση - έκταση, όσο και ως προς τον εξοπλισμό.

δ)Τις προϋποθέσεις κίνησης επιτρεπόμενων οχημάτων εντός των Πεζόδρομων -Πλατειών.

 

2.2 Ορισμοί

 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΣ ΧΩΡΟΣ: Η έννοια των κοινόχρηστων πραγμάτων, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα είναι τόσο ευρεία, ώστε να καταλαμβάνει μεγάλο μέρος του φυσικού, αλλά και του οικιστικού περιβάλλοντος. Το άρθρο 967 του Αστικού Κώδικα  ορίζει  ότι  «πράγματα  κοινής χρήσεως είναι ιδίως τα νερά με ελεύθερη και αέναη ροή, οι δρόμοι, οι πλατείες, οι αι γιαλοί, τα λιμάνια και οι όρμοι, οι όχθες πλεύσιμων ποταμών, οι μεγάλες λίμνες και οι όχθες τους». Χαρακτηριστικό στοιχείο των κοινόχρηστων χώρων είναι ότι δικαίωμα χρήσης επ' αυτών έχει ευρύτερος αριθμός προσώπων και ότι στοιχείο της είναι η εξυπηρέτηση  του  δημοσίου συμφέροντος.

Ως κοινόχρηστοι χώροι θεωρούνται, κατά την έννοια του άρθρου 967 του Α.Κ., όχι μόνον οι εθνικοί δρόμοι, αλλά οι επαρχιακοί, καθώς και οι δημοτικοί δρόμοι,  τα  πεζοδρόμια  και  τα κράσπεδα. Κοινής χρήσης είναι επίσης και  οι  πεζόδρομοι (2  παρ.  1  ΚΟΚ).  Οι πλατείες,  όπως  και οι δημοτικοί δρόμοι - πεζόδρομοι, είναι επίσης κοινής χρήσεως και αποτελούν προεκτάσεις ή συνέχειες των δρόμων, ανήκουν δε, όπως οι δημοτικοί δρόμοι στην κυριότητα του οικείου ΟΤΑ. Προς την πλατεία εξομοιώνεται κατά το άρθρο 2 εδ. α΄ του Ν.Δ. 17.7.1923 «περί σχεδίου πόλεων» και ο χώρος που διαμορφώνεται σε άλσος ή κήπο κλπ.

Ως κοινόχρηστος χώρος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νοείται και το δάπεδο χώρων  μεταξύ  της  θέσης  των  προσόψεων  των  ισογείων  των  οικοδομών   και   των εγκεκριμένων οικοδομικών γραμμών (στοές και το υπέδαφος αυτών,  καθώς  και  αποτμήσεις  γωνιών  οικοδομικών  τετραγώνων), που  αποτελούν  οι  χώροι  αυτοί   προεκτάσεις  πεζοδρομίων και έχουν αφεθεί στην κοινή χρήση (άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 τουΝ.1080/80).

Από τις διατάξεις των άρθρων 967 και 968 του Αστικού Κώδικα προκύπτει ότι το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Κοινότητες, που έχουν κυριότητα στα κοινόχρηστα πράγματα, όπως δρόμοι, πλατείες κλπ. έχουν και νομή και κατοχή σε αυτά. Οι ιδιώτες έχουν  μόνον  δικαίωμα  χρήσης  στα  κοινόχρηστα πράγματα, που απορρέει από το δικαίωμά της προσωπικότητάς τους, το οποίο εξασφαλίζεται με την προστασία του άρθρου 57 του Αστικού Κώδικα.


Κοινόχρηστα  λοιπόν, είναι τα πράγματα τα οποία σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του  ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στον  Δήμο Ηλιούπολης.

Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα ιδιωτικά  δικαιώματα,  εφόσον  με  τα  δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».

ΤΕΛΟΣ :  είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ανταλλάγματος, το οποίο συνίσταται στην παραχώρηση μόνο για χρήση ορισμένου δημοτικού χώρου. Έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους  που αποκομίζει ο φορολογούμενος από την χρήση του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 σελ. 1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες  υπόκεινται σε ανάκληση  κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, του ΚΔΔ και κατά τις γενικές διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν.1080/1980.  Ειδικότερα η άδεια χρήσης Κοινοχρήστου χώρου σε εμπορικά καταστήματα και καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει τη νόμιμη άδεια λειτουργία τους κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΑΤΟΜΑ  ΜΕ  ΕΙΔΙΚΕΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ: νοούνται τα άτομα που έχουν λειτουργικές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω.

ΕΜΠΟΔΙΖΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ: νοούνται τα άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς επίσης και τα προεφηβικά άτομα, οι έγκυοι, οι υπερήλικες και όσοι χρησιμοποιούν ή οδηγούν αμαξίδιο.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ: ορίζεται το απαραίτητο ελάχιστο πλάτος της επιφάνειας  του κοινόχρηστου χώρου, που χρησιμοποιείται για την συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας  χρηστών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ  ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΛΑΤΟΣ  ΤΗΣ   ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΖΩΝΗΣ  ΟΔΕΥΣΗΣ  ΠΕΖΩΝ: σύμφωνα με την  κείμενη Νομοθεσία (ορίζεται το 1.50μ, διάσταση που απαιτείται κατ' ελάχιστον για την άνετη διασταύρωση πεζού με χρήστη  ή οδηγό αμαξιδίου οιασδήποτε μορφής (αναπηρικό, παιδικό, αγοράς κλπ) ή με μεταφορέα  πακέτων. Σε πεζόδρομους το ελάχιστο πλάτος ελεύθερης όδευσης πεζών ορίζεται σε 3.00μ τουλάχιστον, ώστε εκτός από την ανεμπόδιστη κυκλοφορία των χρηστών του πεζοδρόμου να είναι δυνατή και η διέλευση των ειδικών οχημάτων και των οχημάτων τροφοδοσίας.

ΕΛΕΥΘΕΡΟ  ΥΨΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΠΕΖΩΝ: ορίζεται το ελάχιστο πραγματικό ύψος στην ελεύθερη ζώνη όδευσης για την απρόσκοπτη κίνηση των πεζών και ορίζεται ίσο με 2.20μ.

ΟΔΗΓΟΣ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ: ορίζεται λωρίδα της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών, διαφορετικής υφής και χρώματος από το δάπεδό της, που αποβλέπει στην καθοδήγηση  και ασφαλή διακίνηση των ατόμων με προβλήματα στην όραση.

ΣΚΑΦΕΣ (ΡΑΜΠΕΣ):είναι ειδικές κατασκευές κεκλιμένων επιπέδων στα σημεία που επιβάλλεται η σύνδεση της στάθμης του πεζοδρομίου με την στάθμη του οδοστρώματος, (π.χ. σε διαβάσεις πεζών, νησίδες, εσοχές κ.λπ.) προκειμένου να εξυπηρετούνται και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ορίζονται οι πάσης φύσεως μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις του κοινόχρηστου χώρου, που αποβλέπουν στην ασφάλεια, πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και υγιεινή όλων των χρηστών του. ( όπου στη παρούσα Κανονιστική Απόφαση αναφέρεται Αστικός Εξοπλισμός περιλαμβάνει και τα οριζόμενα ως Μόνιμα Εμπόδια και τα οριζόμενα ως Σήμανση και τα οριζόμενα ως Οδικός Εξοπλισμός).

ΜΟΝΙΜΑ ΕΜΠΟΔΙΑ :ορίζονται οι πάσης φύσεως σταθερές κατασκευές και εγκαταστάσεις του κοινόχρηστου χώρου και είναι δυνατόν να ελεγχθούν κατά το στάδιο του σχεδιασμού (πχ γραμματοκιβώτια, δοχεία απορριμμάτων, τηλεφωνικοί θάλαμοι, καθιστικά, δένδρα, πινακίδες σήμανσης, φωτιστικά κλπ).

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: ορίζονται τα πάσης μορφής στοιχεία που καταλαμβάνουν για περιορισμένη χρονική διάρκεια το κοινόχρηστο χώρο ή τμήμα αυτού.

ΣΗΜΑΝΣΗ: εννοούμε κάθε μέσον που προσφέρει ενδείξεις,που αφορούν στην ασφάλεια και στην πληροφόρηση όλων των ατόμων που κινούνται στονκοινόχρ. χώρο.


ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ: ορίζεται ο διαμορφωμένος υπαίθριος κοινόχρηστος ελεύθερος χώρος, που εξυπηρετεί αποκλειστικά την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδιο κυκλοφορία των πεζών και εμποδιζόμενων  ατόμων και επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα οχήματα τροφοδοσίας και τα ειδικά οχήματα (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, υπηρεσιακά και οχήματα καθαριότητας του Δήμου, αστυνομικά, οχήματα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών, οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών, οχημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ) σύμφωνα πάντα με τις καθορισμένες προϋποθέσεις (ορισμένες ώρες, καθορισμένο ανώτατο όριο ταχύτητας, ορισμένο μικτό βάρος οχήματος  κλπ).

ΠΛΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ: ορίζεται η απόσταση μεταξύ των δύο ρυμοτομικών γραμμών.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ: ορίζεται το υπερυψωμένο ή με άλλο τρόπο διαχωριζόμενο τμήμα της οδού που προορίζεται για πεζούς.

Ως πλάτος πεζοδρομίου ορίζεται η απόσταση από την ρυμοτομική γραμμή μέχρι την ακμή του κρασπέδου.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ορίζεται κάθε μορφή τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, σκιάστρων, προθηκών, πάγκων, εμπορευμάτων που εξυπηρετούν την πελατεία και λειτουργία των καταστημάτων, εγκαταστάσεις πρατηρίων βενζίνης, μηχανημάτων έκδοσης εισιτηρίων κτλ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ορίζεται ο αυτοτελής χώρος όπου λειτουργεί κάθε φύσεως εμπορική ή παροχής υπηρεσιών επιχείρηση κατά κύριο λόγο στον ισόγειο χώρο.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ: ορίζεται ο αυτοτελής χώρος όπου κατοικούν άτομα.

Ν.Ο.Κ.: ορίζεται ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α'/09-04-2012)

ΟΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ: ορίζεται οτιδήποτε εξυπηρετεί τις ανάγκες των οδών π.χ. φανοστάτες, πινακίδες σήμανσης, σηματοδότες κτλ.

ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ: ορίζεται η ακινησία του οχήματος για οποιοδήποτε λόγο, πλην α) της ανάγκης  να αποφύγει την σύγκρουση με άλλο όχημα που χρησιμοποιεί την οδό ή την σύγκρουση με εμπόδιο β) της συμμόρφωσής του με τους κανονισμούς κυκλοφορίας, εφόσον η χρονική περίοδος ακινητοποίησης του οχήματος δεν υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο γ) της επιβίβασης ή αποβίβασης επιβατών και της φορτοεκφόρτωσης πραγμάτων.

ΣΤΑΣΗ: ορίζεται η ακινησία του οχήματος επί χρόνο απαιτούμενο για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών ή φορτοεκφόρτωση πραγμάτων

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ: ορίζεται το διάγραμμα που συντάσσεται από την Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) μετά από την υποβολή της αίτησης για Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και αποτυπώνει αναλυτικά τη γεωμετρία του παραχωρούμενου χώρου.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ:  ορίζεται η  Διοικητική Πράξη Κύρωσης με την οποία αίρεται η ισχύς μιας άλλης Διοικητικής Πράξης, είτε αναδρομικά, είτε για  το  μέλλον.  Αποσκοπεί  όχι  στην  ποινική τιμωρία αδικήματος, αλλά στην συμμόρφωση του υπόχρεου προς τις  ρυθμίσεις  του  Νόμου και του παρόντος  Κανονισμού.

 

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΧΡΗΣΗ: ορίζεται η χρήση του κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δ ή μ ο υ . Αυθαίρετη θεωρείται επίσης η χρήση του  κοινόχρηστου  χώρου  κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί  αφορούν το είδος της χρήσης και  τη  θέση ή έκταση του παραχωρούμενου χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.


 

 

2.3 Αρμοδιότητες

 

Εκτός του Δήμου Ηλιούπολης, καμία άλλη Αρχή ή Νομικό Πρόσωπο ή Ίδρυμα δεν έχει αρμοδιότητα να εκδίδει άδειες χρήσης κοινόχρηστων χώρων, που ανήκουν στο Δήμο Ηλιούπολης ή έχουν παραχωρηθεί σ' αυτόν για εκμετάλλευση.

 

Για την εφαρμογή του παρόντος ανατίθενται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

2.3.1  Το Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών χορηγεί τις άδειες της παρούσας Κανονιστικής Πράξης, όπως περιγράφονται ειδικότερα στα άρθρα που αφορούν στην αδειοδότηση.

2.3.2  Η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) που θα αποτελείται από υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με Απόφαση του Δημάρχου (σύμφωνα με τα ορισθέντα στην παρ.4, άρθρο 81, Ν.4172/13) θα  καθορίζει, θα οριοθετεί και εισηγείται τον δυνητικά παραχωρούμενο Κ.Χ. βάσει των προδιαγραφών του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει την Πρόταση Παραχώρησης Κ.Χ., το οποίο θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση Άδειας Κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου και θα εφαρμόζει, εφόσον εγκριθεί, επί τόπου με σταυρονήματα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο τις κορυφές του χώρου παραχώρησης. Επίσης είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία φακέλου ο οποίος  θα περιέχει σκαριφήματα,  φωτογραφίες και το πρακτικά έναρξης της  κατάληψης του παραχωρούμενου  κοινόχρηστου χώρου.

 

2.3.3  Το Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά και η τριμελής επιτροπή ελέγχου (η οποία έχει συσταθεί με την αριθ.  34/2018 Απόφαση Δημάρχου για το έτος 2018) και η οποία θα επικαιροποιείται στο μέλλον κατ΄έτος, θα ελέγχουν την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού. Εφόσον απαιτείται, προβαίνει σε ελέγχους μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλες υπηρεσίες ως προς την διαπίστωση της τήρησης της ορθής  και νόμιμης κατασκευής του εν γένει εξοπλισμού  και των συναφών λειτουργικών-διακοσμητικών στοιχείων επί του παραχωρουμένου κοινόχρηστου  χώρου.

2.3.4  Η Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ), χορηγεί «σύμφωνη γνώμη» εντός δέκα πέντε (15) ημερών από της παραλαβής ερωτήματος της, στο πλαίσιο εσωτερικής υπηρεσιακής διαδικασίας για την χορήγηση της Άδειας Κατάληψης του Κοινόχρηστου Χώρου και του Οδοστρώματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία η άδεια χορηγείται χωρίς την γνωμάτευση της ΕΛ.ΑΣ.

2.3.5  Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χορηγεί κάθε είδους εγκρίσεις για τα λειτουργικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που τοποθετούνται  στον  κοινόχρηστο χώρο, και σε συνεργασία με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος, συντάσσει, εγκρίνει, θεωρεί και εισηγείται την παραλαβή μελετών για τη διαμόρφωση διευρυμένων κοινόχρηστων χώρων (πλατείες κλπ.), που διατίθενται προς χρήση.


 Άρθρο 3:  Γενικές  Διατάξεις

 

1)                              Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 285 του Ν.3463/06, απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών είναι, η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις  περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών (Δημοτική  Ενημερότητα).

2)                              Για τα φυσικά πρόσωπα λαμβάνονται υπόψη τα ατομικά χρέη, καθώς και τα χρέη συνυποχρέωσης και συνυπευθυνότητας, για τα οποία το φυσικό  πρόσωπο  έχει  προσωπική ευθύνη για την καταβολή  τους,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  ενώ  για  τα  Νομικά Πρόσωπα και τις Ενώσεις Προσώπων, λαμβάνονται υπόψη αφενός οι  οφειλές  τους, αφετέρου οι οφειλές που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος άλλων Προσώπων, αλλά παράλληλα φέρουν τα ίδια την ευθύνη για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά τα διαλαμβανόμενα στον Εμπορικό Νόμο και στον Αστικό Κώδικα (άρθρο 4 υπ'αριθμ.1109793/613411/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, 2134 Β', Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών - ήδη άρθρο 4 ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (3398 Β'/31.12.2013) ΥΠ.ΕΣ. 37945/17.11.2011).

3)                              Η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για χρήση είναι δυνατή, εφόσον για τον συγκεκριμένο χώρο:

α. δεν υπάρχει σχετικός  περιορισμός  από  Ειδικές Πολεοδομικές,  Αρχαιολογικές  ή  άλλες Ρυθμίσεις.

β. δεν έχει εκδοθεί Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

ή άλλου αρμόδιου Υπουργείου, με την οποία για ειδικούς λόγους

δεν επιτρέπεται η παραχώρηση.

γ. είναι συμβατή με την Προστασία των Μνημείων και του αξιόλογου κτιριακού αποθέματος δεν εμποδίζει την Ανάδειξη και Προβολή τους.

δ. είναι συμβατή με τη προστασία του Περιβάλλοντος και των Χώρων Πρασίνου.

 

4)                              Στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος χορηγείται άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, μόνο εφόσον αυτός συμπεριλαμβάνεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων.

5)                              Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο κάθε λειτουργικού ή διακοσμητικού στοιχείου εξοπλισμού, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες των χώρων, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να ζητούν,  υποβάλλοντας  αίτηση,  μετά  των  αναφερομένων  στο άρθρο 8  της Παρούσας απαιτούμενων δικαιολογητικών, την απαιτούμενη χορηγηθείσα υπό του Δήμου άδεια, ανεξαρτήτως απαίτησης ή όχι έκδοσης οικοδομικής  άδειας.

6)                              Στις περιπτώσεις, που η άδεια αφορά σε πλατείες, σε εξέδρες ή σε χώρους, όπου τα τραπεζοκαθίσματα καταλαμβάνουν αξιόλογη έκταση ή και σε ευαίσθητα από άποψη αισθητικής εικόνας σημεία του Δήμου, τόσο ο χώρος των τραπαζοκαθισμάτων, όσο και η μορφή και η έκταση  των  λειτουργικών  και  διακοσμητικών  στοιχείων  θα  προκύπτει  μετά από συνολική μελέτη  της  ευρύτερης  περιοχής, που  συντάσσεται, είτε  εγκρίνεται  και θεωρείται από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών κατόπιν έγκρισης  των σχετικών Αρμόδιων Οργάνων. Η τελική εγκεκριμένη Μελέτη ενέχει θέση Ειδικής Κανονιστικής Απόφασης.

7) Οι διάδρομοι, που βρίσκονται εντός του χώρου των τραπεζοκαθισμάτων και εμπρός της εισόδου των καταστημάτων, που εξυπηρετούν τη λειτουργία του καταστήματος, προσμετρούνται κανονικά ως κατάληψη.

 

 

 


7)                              Σε περίπτωση γωνιακού καταστήματος, τα στοιχεία που αφορούν στην κατάληψη θα παρουσιάζονται αναλυτικά για κάθε  δρόμο.

8)                              Η καθαριότητα του παραχωρουμένου κοινόχρηστου  χώρου  είναι  ευθύνη  του  υπεύθυνου  του καταστήματος, όπως αυτός ορίζεται στην άδεια ίδρυσης και  λειτουργίας.

9)                              Οι καταστηματάρχες ευθύνονται για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου από πελάτες, πέραν του παραχωρηθέντος.

10)                       Η θέση και έκταση των παραχωρούμενων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου πρέπει να συνάδει με την Προστασία και Ανάδειξη συνόλων Μνημείων ή μεμονωμένων και λοιπών στοιχείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς που βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον των παραχωρούμενων τμημάτων κοινόχρηστου χώρου.

11)                       Η παραχώρηση και χρήση τμήματος Κ.Χ. για τραπεζοκαθίσματα καθώς και για εκθέματα - εμπορεύματα, δεν πρέπει να βλάπτει καθ' οιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία διαμόρφωσης του Κ.Χ. (δάπεδο, φύτευση, εμπόδια στάθμευσης, φωτισμός, αστικός εξοπλισμός, κλπ) και δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του. Σε περίπτωση δε, φθοράς ή καταστροφής του, υποχρεούται ο υπαίτιος να αποκαταστήσει πλήρως τη βλάβη, είτε άμεσα υπό την επίβλεψη υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Ηλιούπολης, είτε αποζημιώνοντας τον Δήμο καταβάλλοντας το ποσό που θα απαιτηθεί για αποκατάσταση του χώρου.

 

12)                       Απαγορεύεται ρητώς η οποιαδήποτε φύτευση είτε επί του παραχωρουμένου κοινόχρηστου χώρου είτε όμορου σ' αυτόν χώρου πρασίνου χωρίς την έγκριση της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Ηλιούπολης.

 

13)                       Η σκίαση των χώρων, εφόσον δεν καλύπτεται από υφιστάμενα δέντρα, θα γίνεται μόνο με ομπρέλες, που θα καλύπτουν επιφάνεια, το πολύ ίση με αυτή του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου χωρίς διαφημιστικά μηνύματα. Κινητά ή σταθερά συστήματα σκίασης στηριζόμενα σε προσόψεις κτιρίων κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 16 Ν.4067/12) και κατόπιν εξασφάλισης της απαραίτητης άδειας από την ΥΔΟΜ( Υπηρεσία Δόμησης). Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση συστημάτων σ κ ί α σ η ς που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν θα πρέπει να βλάπτεται το υφιστάμενο πράσινο.

 

14)                       Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρούμενου τμήματος για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και  είκοσι εκατοστών (1,20μ.) ενώ για τοποθέτηση εμπορευμάτων παραχωρείται σταθερό πλάτος ενός μέτρου(1μ.)

15)                       Το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων είναι τα 3,00μ. και εφόσον εξασφαλίζεται αφενός ελάχιστο πλάτος παραχωρούμενου τμήματος Κ.Χ. τα 1,20μ. (εξοπλισμός σε πλήρη ανάπτυξη) επί της πρόσοψης του καταστήματος, αφετέρου ελάχιστη όδευση πεζών 1,50μ. αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

16)                       Το ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου για τοποθέτηση εμπορευμάτων είναι τα 2,20μ. με σταθερό πλάτος παραχωρούμενου τμήματος Κ.Χ. ενός (1)μ. επί της πρόσοψης και μόνο του καταστήματος και σε ύψος έως 1,50μ, εφόσον εξασφαλίζεται ελάχιστη όδευση πεζών 1,50μ. αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Τα εμπορεύματα θα τοποθετούνται αποκλειστικά και μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων.

 


 

17)                       Η όδευση τυφλών πρέπει να παραμένει ελεύθερη, καθώς και τουλάχιστον 0,50μ. εκατέρωθεν αυτής.

18)                       Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου  χώρου έμπροσθεν ραμπών και σε απόσταση μικρότερη των 2,00 μέτρων από αυτές.

19)                       Σε πεζοδρόμους με δυνατότητα πρόσβασης οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και τροφοδοσίας πρέπει να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά ελάχιστο πλάτος κίνησης οχημάτων 3,00 μέτρων.

20)                       Πέραν των λοιπών περιορισμών, το συνολικό μήκος παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα (μετρούμενο επί των προσόψεων των κτιρίων), δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 100% του συνολικού μήκους των προσόψεων των κτιρίων εκατέρωθεν του δρόμου ή πεζοδρόμου.

21)                       Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου  σε  χώρους παιδικών χαρών, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλης ή την διαμορφωμένη υφιστάμενη κατάσταση  σήμερα.

22)                         Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε φυτεμένα παρτέρια πρασίνου.

23)                       Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου στις νησίδες των οδών.

 

24)                       Επιτρέπεται μόνο στις προσόψεις των κτιρίων, η τοποθέτηση λοιπών στοιχείων εξοπλισμού (όπως κλιματιστικά, στοιχεία εξαερισμού, καπναγωγοί κτλ) μόνο μετά από τις απαραίτητες εγκρίσεις  και την έκδοση των απαραίτητων αδειών από την Υ.ΔΟΜ. Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών τροφίμων, ποτών, τσιγάρων κ.λ.π.

25)                       Σε Κοινόχρηστους Χώρους που δεν έχουν παραχωρηθεί, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε παρέμβαση, ανεξαρτήτως απαίτησης ή όχι έκδοσης οικοδομικής άδειας.

26)                       Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, καθώς και διαφημιστικών στοιχείων σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους  για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  και εμπορευμάτων. Οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι τοποθετημένες εντός του εσωτερικού καταστήματος. Ακόμα, απαγορεύεται η οποιαδήποτε επέκταση των δικτύων του κτιρίου του καταστήματος (ηλεκτρικά δίκτυα, σωλήνες ύδρευσης, αεραγωγοί κτλ) στον παραχωρημένο κοινόχρηστο χώρο.

27)                       Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση οποιουδήποτε λειτουργικού, διακοσμητικού στοιχείου σε υφιστάμενα δένδρα.

 

28)                       Οι εκμισθωτές παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων οφείλουν και είναι υπόχρεοι να διευκολύνουν τις Υπηρεσίες του Δήμου Ηλιούπολης σε περίπτωση τυχόν εργασιών επί του παραχωρούμενου κοινόχρηστου χώρου.

29)                       Δεν επιτρέπεται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους η επέκταση των εργασιών των καταστημάτων και των επιτηδευματιών κάθε μορφής, όπως συνεργεία αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, συναρμολογήσεις επίπλων, εξοπλισμού βαρέως τύπου κ.α.

30)                       Δεν παραχωρείται Κ.Χ. στις εξής κατηγορίες καταστημάτων:

α. Εμπορίας-ενοικιάσεως αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων (με εξαίρεση τους σταθμούς κοινόχρηστων ποδηλάτων).

β. Επιχειρήσεις λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13α της Αποφ-Υ1γ)ΓΠ)96967)12, πλην οπωροπωλείων.


31) Δεν παραχωρείται Κ.Χ. για τοποθέτηση ψυγείων (εκτός των περιπτέρων), ψυχόμενων πάγκων.

32)Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου έμπροσθεν της εισόδου κατοικίας ή πολυκατοικίας.

33)Τα επιτρεπόμενα λειτουργικά , διακοσμητικά στοιχεία θα πρέπει να τοποθετούνται εντός του παραχωρούμενου χώρου και θα προσμετρούνται και αυτά κανονικά, ως κατάληψη.

34)Εφόσον στο χώρο υπάρχει τοποθετημένο γλυπτό μνημείο ή άλλο έργο τέχνης, η παραχωρούμενη επιφάνεια πρέπει να οριοθετείται σε ικανή απόσταση από αυτό, ανάλογα με το είδος του γλυπτού και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον 2,50 μέτρων.

35)Η παραχώρηση και χρήση τμήματος κοινοχρήστου χώρου δεν πρέπει να δυσχεραίνει την πρόσβαση σε Μνημεία και Δημόσια Κτίρια. Σε κάθε περίπτωση σε περιβάλλον Μνημείων, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν κατά την κρίση τους να απαγορεύσουν τη παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων καθώς και την τοποθέτηση διακοσμητικών, λειτουργικών στοιχείων, εφόσον τεκμηριώνεται ότι με την παραχώρηση και τη τοποθέτηση προκαλείται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο βλάβη στο Μνημείο.

36)Τα τέλη χρήσης των κοινόχρηστων χώρων καθορίζονται μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηλιούπολης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 (87 Α'/07.06.2010) και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

37)Σε περίπτωση αντικατάστασης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. σε άλλο πρόσωπο είναι δυνατή και η αντικατάσταση της  άδειας  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου,  χωρίς  την τήρηση της διαδικασίας για την έκδοση νέας άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλονται αίτηση, η νέα άδεια λειτουργίας του καταστήματος με τα στοιχεία του νέου επιχειρηματία, δημοτική ενημερότητα και το προβλεπόμενο τέλος κατάληψης του χώρου. Η σχετική αίτηση πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από την έκδοση της νέας άδειας λειτουργίας. Η αντικατάσταση γίνεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Αν η προαναφερόμενη προθεσμία  παρέλθει  άπρακτη,  λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης από τον Δήμο (άρθρο 6 ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 3106Β'/09.12.2013).

38)Σε περίπτωση που, μετά την έκδοση της Κανονιστικής Απόφασης, προκύψουν νέοι  κοινόχρηστοι χώροι (αναπλάσεις, διανοίξεις οδών κλπ.) με νέα δεδομένα, για την παραχώρηση τους για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, θα απαιτείται Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και γνώμη  μετά από εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Τα δε τέλη του νέου χώρου θα καθορίζονται ανάλογα με τις ζώνες της περιοχής, χωρίς να υφίσταται αθέμιτος ανταγωνισμός με τους άλλους καταστηματάρχες

39)    Σε υφιστάμενα καθιστικά (παγκάκια) δεν παραχωρείται Κ.Χ εφόσον δεν εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 2,00 μέτρων περιμετρικά αυτού και 3,00 μέτρων έμπροσθεν του καθιστικού.


 

 

40)   Οι μισθωτές των χώρων θα πρέπει να διευκολύνουν τις απαραίτητες εργασίες πρασίνου που εκτελούνται από το αρμόδιο Τμήμα Περιβάλλοντος και  Πράσινου

41)      Για τη χορήγηση της άδειας χρήσης, η Αστυνομική Αρχή γνωματεύει, αν υφίστανται λόγοι ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών ή τροχοφόρων, που επιβάλλουν τη μη χορήγηση της αιτουμένης αδείας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία δεκαπέντε ημερών(15), που τίθεται όταν πρόκειται για Αστυνομική Αρχή, η άδεια χορηγείται και χωρίς τη γνωμάτευσή της (άρθρο 13 παρ. 6 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 παρ. 4 τουΝ.3254/04).

Χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται υποχρεωτικά από τον Δήμο εντός δεκαημέρου (10) από την έγγραφη ειδοποίηση του από την Αστυνομική Αρχή, ότι συντρέχουν λόγοι ασφαλείας της κυκλοφορίας πεζών ή  οχημάτων.

42)      Η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών θα οριοθετεί επί εδάφους με κατάλληλη διαγράμμιση τον παραχωρούμενο χώρο, όπου κρίνεται απαραίτητο, ώστε να είναι πιο εύκολος ο έλεγχος τήρησης της παραχώρησης από το Τμήμα Ελέγχου  Κοινοχρήστων Χώρων του  Δήμου και τα κλιμάκια της Δημοτικής Αστυνομίας.


Άρθρο 4: Τεχνικές και λειτουργικές προϋποθέσεις παραχώρησης - χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συναφών λειτουργικών - διακοσμητικών στοιχείων

 

Κοινόχρηστος χώρος του Δήμου Ηλιούπολης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων παραχωρείται σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, μόνο στην πρόσοψη τους ή στην προβολή αυτών σε περίπτωση πλατείας. Προκειμένου να παραχωρηθεί κοινόχρηστος  χώρος  του  Δήμου, για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων,  πρέπει   κατ' ελάχιστον να εξασφαλίζονται για κάθε κατηγορία κοινόχρηστου χώρου τα  ακόλουθα:

 

4.1                     Πεζοδρόμια:

 

4.1.1  Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια, πρέπει να  αφήνει ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου, ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών  (1,50μ.)  για  όδευση  των  πεζών,  αφαιρούμενης  της  φύτευσης  (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού. Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου στο οποίο μπορεί να παραχωρηθεί Κ.Χ. είναι τα 3,00μ.

4.1.1 Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρουμένου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών(1,20μ.)

4.1.2 Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται σε επαφή με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο ή προβλέπεται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό, η παραχώρηση Κ.Χ. μπορεί να γίνει σε απόσταση έως τριάντα (30) εκατοστών από το κράσπεδο και εφόσον αφενός δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, αφετέρου εξασφαλίζεται ελεύθερο πλάτος του πεζοδρομίου, ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) για  όδευση  των  πεζών,  αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων εξοπλισμού.

 

4.2      Πεζόδρομοι χωρίς δυνατότητα πρόσβασης οχήματος λόγω κλίσης, μορφολογίας, κυμαινόμενου πλάτους κτλ:

 

4.2.1 Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα επιφάνεια πρέπει να αφήνει ελεύθερο πλάτος του πεζόδρομου, ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) για όδευση των πεζών, πέραν της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού  εξοπλισμού.

4.2.2  Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρουμένου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και ε ί κ ο σ ι  εκατοστών(1,20μ.)

 

4.2.4 Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται  σε  επαφή  με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή ή την διαμορφωμένη όψη των κτιρίων. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο ή προβλέπεται σε εγκεκριμένο συνολικό σχεδιασμό, η παραχώρηση Κ.Χ. μπορεί να γίνει σε απόσταση από την όψη ή Ο.Ρ.Γ.

4.2.5 Οι διασταυρώσεις με οδούς ή πεζοδρόμους πρέπει να παραμένουν ελεύθερες.


 

4.3      Πεζόδρομοι στους οποίους επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης  και τροφοδοσίας.

4.3.1           Η παραχωρούμενη για τραπεζοκαθίσματα και συναφή στοιχεία επιφάνεια, π ρ έ π ε ι να αφήνει ελεύθερη, καθ' όλο το μήκος  του  την  ζώνη  των  τριών  τουλάχιστον  μέτρων (3,00μ.), η οποία από το  σχεδιασμό  του  πεζόδρομου  προορίζεται  για  την  διέλευση  πεζών και την εξυπηρέτηση οχημάτων εκτάκτου ανάγκης (πυροσβεστικά, ασθενοφόρα, οχήματα μεταφοράς ατόμων με αναπηρία κλπ.), την τροφοδοσία και την πρόσβαση σε νόμιμους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης παρόδιων κτιρίων κλπ.

4.3.2  Το ελάχιστο πλάτος του παραχωρουμένου τμήματος δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός μέτρου και είκοσι εκατοστών (1,20μ.) σε πλήρη ανάπτυξη.

4.3.3  Ο παραχωρούμενος χώρος οριοθετείται  σε  επαφή  με την ρυμοτομική-οικοδομική γραμμή ή την διαμορφωμένη όψη των κτιρίων.

 

4.4         Πλατείες

 

4.4.1  Στις πλατείες επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων στις θέσεις και την έκταση που ορίζεται από την εγκεκριμένη μελέτη διαμόρφωσης η οποία έχει εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά κριτήρια της εκάστοτε πλατείας (τοπικά, κυκλοφοριακά, πρασίνου) σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Ν. 1080/80, άρθρο 3, παρ. 4, 5). Σε περίπτωση που στη σχετική μελέτη δεν έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή δεν έχει εγκριθεί μελέτη, εφαρμόζεται η παρούσα κανονιστική απόφαση. Αναλυτικά, στα καταστήματα που έχουν πρόσοψη ή προβάλλονται σε αυτές, στην περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη, παραχωρείται η χρήση ποσοστού 100% του χώρου που αντιστοιχεί στη πρόσοψή του καταστήματος ή στη προβολή του επί της πλατείας,  με εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προς το  Δημοτικό Συμβούλιο ώστε αυτό να κρίνει ότι δεν παρακωλύεται ουσιωδώς η ελεύθερη κίνηση πεζών. Στην περίπτωση που ο παραχωρούμενος χώρος βρίσκεται στην προβολή του καταστήματος στην πλατεία, το μήκος του είναι αυτό που προκύπτει μεταξύ των κάθετων προβολών των δύο άκρων της πρόσοψης του  καταστήματος.

4.4.2 Η παραχώρηση θα γίνεται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών τόσο περιμετρικά της πλατείας όσο και σε συνέχεια του δικτύου των πεζοδρομίων.

4.4.3 Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους πρασίνου που υπάρχουν σε πλατεία.

4.4.4 Επιτρέπεται η παραχώρηση χώρου στις πλατείες του Δήμου, για την ανάπτυξη εκθέσεων πολιτιστικού, εορταστικού και εμπορικού σκοπού, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία και την έγκριση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

4.4.5 Επιτρέπεται η προσωρινή παραχώρηση χώρου στις πλατείες του Δήμου για την πραγματοποίηση πολιτιστικών, εορταστικών, κομματικών εκδηλώσεων, διαφόρων συλλόγων της πόλης μας  κ.α. εκδηλώσεων   μικρής  διάρκειας έως οκτώ (8).

 


 

4.5   Χώροι  Πράσινου - Πάρκα - Άλση

 

4.5.1  Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου σε χώρους πρασίνου, πάρκων και αλσών όπως αυτοί ορίζονται με τα ισχύοντα Ρυμοτομικά Σχέδια Πόλης ή την διαμορφωμένη κατάσταση σήμερα. Στην περίπτωση που σε χώρο πρασίνου, πάρκου ή άλσους προβλέπεται κατόπιν συνολικού σχεδιασμού του χώρου σύμφωνα με την κείμενη Πολεοδομική νομοθεσία (Άρθρο 20, Ν. 4067/2012) η κατασκευή και λειτουργία δημοτικού αναψυκτηρίου ή η τοποθέτηση κινητής καντίνας, τότε μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με σύμφωνη  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, επιτρέπεται η παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου ( σε ποσοστό έως το 15% επί της συνολικής επιφάνειας, η οποία είναι διαμορφωμένη για την κίνηση και στάση πεζών) για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων που εξυπηρετούν τη λειτουργία του δημοτικού αναψυκτηρίου ή καντίνας, περιλαμβανομένων και των πεζοδρομίων σε συνέχεια του χώρου πρασίνου, πάρκου και  άλσους.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος πρασίνου, πάρκου ή άλσους να είναι μεγαλύτερος του ενός (1) στρέμματος.

 

4.6   Γενικά

4.6.1 Εφόσον η παραχωρούμενη επιφάνεια σε κατάστημα Υ.Ε. εμπίπτει σε  δύο  διαφορετικές κατηγορίες κοινόχρηστου χώρου (π.χ. πεζόδρομος και πεζοδρόμιο), για κάθε επιμέρους τμήμα ισχύουν αντίστοιχα τα οριζόμενα για κάθε  κατηγορία.

4.6.2 Η  παραχωρούμενη  επιφάνεια  κοινόχρηστου  χώρου,  περιλαμβάνει  το  σύνολο  των λειτουργικών  και  μορφολογικών στοιχείων, τα οποία κατά περίπτωση επιτρέπονται, καθώς και τους μεταξύ τους διαδρόμους.

4.6.3  Ανεξάρτητα των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί, στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον κοινόχρηστο χώρο.

 


Άρθρο 5: Κίνηση οχημάτων σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους,  πλατείες και αυθαίρετες παρεμβάσεις  στα πεζοδρόμια.

 

 • Δεν επιτρέπεται η κίνηση και η στάθμευση κάθε είδους οχημάτων, και μοτοποδηλάτων σε πεζόδρομους και πλατείες.
 • Η κίνηση των επιτρεπομένων οχημάτων και η περιορισμένη στάθμευσή τους γίνεται βάσει των παρακάτω όρων και περιορισμών:

ü Η ταχύτητα τους δεν θα υπερβαίνει την ταχύτητα κίνησης των πεζών,  οι  οποίοι  έχουν πάντα προτεραιότητα, εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς ασθενών και  κίνησης  οχημάτων Πυροσβεστικής και  Αστυνομίας.

ü Ο χρόνος στάθμευσης για τροφοδοσία θα  περιορίζεται  στον  απολύτως  απαραίτητο  για την φορτοεκφόρτωση και με τον όρο ότι δε θα παρεμποδίζεται η διέλευση των   πεζών.

ü Η κίνηση των οχημάτων Ι.Χ. ή Δ.Χ. μικτού βάρους έως εφτά (7) τόνους σε όλους τους πεζόδρομους του Δήμου Ηλιούπολης για ανεφοδιασμό των καταστημάτων-κατοικιών, φορτοεκφόρτωση κλπ. θα επιτρέπεται σύμφωνα με ξεχωριστή Ειδική Απόφαση που θα εκδίδεται.

 • Επίσης, επιτρέπεται όλο το 24ωρο, με ειδική άδεια ενός έτους, η κίνηση επιβατικών αυτοκινήτων μεταφοράς αναπήρων και υπερηλίκων (μη δυνάμενοι μετακίνησης).
 • Κάθε κάτοχος οχήματος υποχρεούται σε αποζημίωση του Δήμου, βάσει του προϋπολογισμού της Τεχνικής Υπηρεσίας (θεωρημένου από τον Δήμαρχο) για ζημιές, που ενδεχομένως θα προκληθούν από την κυκλοφορία και τη στάθμευσή του οχήματος εντός πεζόδρομων και πλατειών.
 • Απαγορεύεται η στάθμευση αυτοκινήτων, δίκυκλων (ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων) επί των πεζόδρομων και πλατειών (πλην των περιπτώσεων που έχει προβλεφθεί κατόπιν μελέτης συγκεκριμένος και οριοθετημένος χώρος στάθμευσης ).
 • Άδεια στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου και διέλευσης από πεζοδρόμους (εισόδου - εξόδου). Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ή η Δημοτική Αστυνομία θα χορηγεί άδειες στιγμιαίας χρήσης πεζοδρομίου και διέλευσης από πεζοδρόμους για την εξυπηρέτηση της προσπέλασης (εισόδου - εξόδου) οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης οχημάτων εκτός οδού, στα όρια του Δήμου Ηλιούπολης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Αστυνομικής Αρχής, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις. «Σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ' αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο - έξοδο πλάτους τουλάχιστον 2,25μ. Το άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων - εξόδων των χώρων στάθμευσης σε κάθε πρόσωπο του οικοπέδου, δε μπορεί να υπερβαίνει το ήμισυ του μήκους του προσώπου, το οποίο πάντως δύναται να φθάνει τα 6,00μ. εάν το προκύπτον άθροισμα είναι μικρότερο από τον αριθμό αυτόν. Κατ' εξαίρεση και ύστερα από έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής , το ανωτέρω άθροισμα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, όταν τούτο επιβάλλεται για λόγους κτιριοδομικής διαμόρφωσης του κτιρίου ή κυκλοφοριακούς λόγους». Ως ιδιωτικοί χώροι στάθμευσης οχημάτων νοούνται οι εγκεκριμένοι χώροι στάθμευσης οχημάτων σε πυλωτές, υπαίθριους (ακάλυπτος χώρος οικοδομής) ή στεγασμένους χώρους οικοδομών, όπως προβλέπονται από την άδεια δόμησης της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης.

 • Για κάθε οικοδομή επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης μέχρι δύο τμημάτων πεζοδρομίου ανά πρόσωπο για την είσοδο και έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, των οποίων το πλάτος δε θα υπερβαίνει τα 3,00μ. Οι προσβάσεις θα τοποθετούνται σε θέσεις όπου δεν υπάρχουν δένδρα επί του πεζοδρομίου. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η παραχώρηση χρήσης επιπλέον τμημάτων του πεζοδρομίου, κατά περίπτωση, εφόσον η ανάγκη τεκμαίρεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη:

α)Την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και τη διατήρηση επαρκούς β)ελεύθερου χώρου πεζοδρομίων για την κίνηση των  πεζών

γ)Το μέγεθος του οικοπέδου και των  κτιρίων

δ)Τον αριθμό των εξυπηρετούμενων κατοικιών (μέχρι μία θέση στάθμευσης ανά κατοικία)

ε)Τον αριθμό των θέσεων στάθμευσης που δεσμεύονται εντός του οικοπέδου σύμφωνα με την άδεια  δόμησης.

 • Σε περίπτωση ύπαρξης διαμορφωμένου πεζοδρομίου κατά μήκος του παραχωρουμένου χώρου εισόδου - εξόδου, θα χορηγείται στον ενδιαφερόμενο, μετά από αίτηση, Άδεια Εργασιών Υποβιβασμού της στάθμης του Κρασπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του παρόντα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να τοποθετήσουν, με δική τους δαπάνη, κατάλληλη πινακίδα σήμανσης για την υπόδειξη της εισόδου - εξόδου οχημάτων (πινακίδα P-40 του ΚΟΚ), στην οποία θα αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός της χορηγηθείσας άδειας. Επίσης, θα επισημάνουν στο οδόστρωμα με κίτρινο χρώμα και τεθλασμένη γραμμή με γωνία 45ο (ζιγκ - ζακ) τη θέση ή τις θέσεις εισόδου - εξόδου.
 • «Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εμποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια κ.λ.π.) επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α)».

 

 • Σε περίπτωση διαμόρφωσης πεζοδρομίου με αυθαίρετη υποβάθμιση κρασπέδου χωρίς την απαιτούμενη άδεια, ο Δήμος Ηλιούπολης επιφυλάσσεται να λάβει κάθε νόμιμο μέτρο. Συγκεκριμένα θα παρέχεται τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή αίτησης έκδοσης της σχετικής άδειας και σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτο το εν λόγω διάστημα ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο 30€/m2 πεζοδρομίου που έχει υποστεί επέμβαση, καθώς θα καταλογίζει και το κόστος επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση.

 

 • Σε περίπτωση αυθαίρετης ράμπας στο ρείθρο του οδοστρώματος, θα αποστέλλεται έγγραφη διαταγή για αποξήλωση των αυθαίρετων κατασκευών εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση έλευσης άπρακτου του εν λόγω διαστήματος, θα γίνεται αποξήλωση από συνεργεία του Δήμου και θα καταλογίζεται η δαπάνη στον ιδιοκτήτη.

 

 • Απαγορεύεται η χρήση (διέλευση - στάση) όλων των αυτοκινήτων, μηχανοκίνητων δικύκλων σε όλη την έκταση των πεζοδρόμων εκτός από αυτά που εξυπηρετούν ΑΜΕΑ. Επιτρέπεται η χρήση ποδηλάτου με την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα δε θα υπερβαίνει την ταχύτητα των15Km/h.
 • Απαγορεύεται η κίνηση οχημάτων στους πεζόδρομους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ειδική άδεια ή πρόκειται για οχήματα έκτακτης ανάγκης (οχήματα πυροσβεστικής, αστυνομίας, ασθενοφόρα κ.λ.π.) ή υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών.
 • Η τροφοδοσία των παρόδιων σε πεζοδρόμους καταστημάτων θα γίνεται υπό όρους που θα καθορίζονται για κάθε πεζόδρομο ξεχωριστά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποτελούν παράρτημα του παρόντα κανονισμού.
 • Σε περίπτωση κατά την οποία εκλείψουν οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η άδεια, ο Δήμος την ανακαλεί και αν έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες στο πεζοδρόμιο (υποβάθμιση κρασπέδου, κεκλιμένο πεζοδρόμιο), αυτό αποκαθίσταται με μέριμνα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.

Άρθρο 6: Εξοπλισμός  χώρων  ανάπτυξης  τραπεζοκαθισμάτων και  συναφών  λειτουργικών, διακοσμητικών  στοιχείων.

 

6.1                     Γενικά:

6.1.1 Τα  αναφερόμενα  στη  συνέχεια  λειτουργικά και  διακοσμητικά  στοιχεία  εξοπλισμού αποτελούν το σύνολο όσων είναι δυνατόν να εγκριθεί η τοποθέτησή τους και όχι αυτά που υποχρεωτικά τοποθετούνται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε λειτουργικό ή διακοσμητικό στοιχείο στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο πλην των αναφερομένων στη συνέχεια του άρθρου  απαγορεύεται.

6.1.2 Η άδεια για  ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων  δεν  συνεπάγεται  την  έγκριση  τοποθέτησης και λοιπών λειτουργικών, διακοσμητικών  στοιχείων.

 

6.1.3 Η άδεια τοποθέτησης διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων, συναφών με τα τραπεζοκαθίσματα, χορηγείται από την  αρμόδια  Υπηρεσία  του  Δήμου  Ηλιούπολης (Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).

6.1.4 Σε περιοχές ή ζώνες  οικοδομικών  τετραγώνων,  στις  οποίες  υπάρχουν  πολλές  επιχειρήσεις - μισθωτές κοινόχρηστων χώρων,τα λειτουργικά και διακοσμητικά  στοιχεία του παρόντος άρθρου θα αντιμετωπίζονται ενιαία ως  προς τα μορφολογικά στοιχεία τους, το μέγεθός τους, τα υλικά κατασκευής και την αρμονική ένταξή τους στο χώρο, κατόπιν σύνταξης συνολικής μελέτης η οποία είτε συντάσσεται είτε εγκρίνεται και θεωρείται από την αρμόδια Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

6.1.5 Σε κάθε περίπτωση, αρμόδια Υπηρεσία για τον έλεγχο όσων περιγράφονται στο παρόν άρθρο είναι η επιτροπή ελέγχου κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης, το τμήμα της Δημοτικής Αστυνομίας και  η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

6.1.6                    Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών ή η Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας και η Δημοτική Αστυνομία,  δύνανται με έγγραφο τους  να υποδείξουν  αυθαιρεσίες.

6.1.8                Δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και λοιπών λειτουργικών - διακοσμητικών στοιχείων που φέρουν επιγραφές ή διαφημίσεις. Επισημαίνεται ότι οι όροι και προδιαγραφές για τοποθέτηση επιγραφών και διαφημίσεων ορίζονται στο ν.2946/2001 και τις σχετικές Αποφάσεις 38110/02 και 52138/03.


 

6.2      Τραπεζοκαθίσματα:

 

6.2.1 Τα τραπέζια και καθίσματα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υλικά, κατάλληλα για υπαίθριο χώρο. Η συντήρηση των τραπεζοκαθισμάτων και η αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος  Υ.Ε.

6.2.2  Η αισθητική, το μέγεθος και τα υλικά των  τραπεζοκαθισμάτων  πρέπει  να εναρμονίζονται με τον κοινόχρηστο χώρο και δεν επιτρέπεται αυτά να λειτουργούν ως διαχωριστικά (π.χ. καθίσματα πολλών θέσεων με πολύ υψηλή πλάτη) ή ως μέσα σκίασης (π.χ. ενσωματωμένη τέντα).

6.2.3  Δεν επιτρέπεται η στερέωση με σταθερό τρόπο των τραπεζιών και καθισμάτων στο δάπεδο  ή σε στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου, ούτε η κατασκευή σταθερών τραπεζιών και καθισμάτων. Η ασφάλιση των τραπεζοκαθισμάτων σε ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος γίνεται με τρόπο ανεξάρτητο από τον κοινόχρηστο χώρο και τον εξοπλισμό του. Για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (π.χ. χειμερινοί μήνες), τα τραπεζοκαθίσματα αποσύρονται, καθώς δεν είναι επιτρεπτή η χρήση του  κοινόχρηστου χώρου για  αποθήκευση.

6.2.4 Σε περίπτωση κατά την οποία στον παραχωρούμενο χώρο υπάρχουν καθιστικά,  στοιχεία προστασίας δένδρων, κιγκλιδώματα καθώς και λοιπός αστικός εξοπλισμός, που αποτελούν μέρος της υφιστάμενης διαμόρφωσης του κοινόχρηστου  χώρου,  δεν  επιτρέπεται  η χρήση τους αλλά ούτε η κατάργηση ή αλλοίωσή τους (π.χ. σταθερή  επικάλυψη  ή επένδυση).

 

6.3         Στοιχεία  ηλιοπροστασίας (Σκίασης)  επί του κοινόχρηστου  χώρου:

 

6.3.1     Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οποιασδήποτε μορφής ομπρέλας σε πεζοδρόμια και σε πεζόδρομους χωρίς δυνατότητα πρόσβασης οχήματος λόγω κλίσης, μορφολογίας, κυμαινόμενου πλάτους κτλ.

6.3.2     Σε πεζοδρόμους με δυνατότητα κίνησης οχημάτων και πλατείες η τοποθέτηση ομπρελών επιτρέπεται μετά από σχετική έγκριση και μόνον εφόσον δεν παρέχεται επαρκής ηλιοπροστασία από τυχόν νόμιμες υφιστάμενες κατασκευές.


6.3.3     Επιτρέπεται η τοποθέτηση ομπρελών σε χώρους πρασίνου, πάρκου ή άλσους εφόσον δεν παρέχεται επαρκής ηλιοπροστασία είτε από δένδρα είτε από σταθερά προστεγάσματα είτε από ανοιγόμενα σκιάδια (τέντες).

6.3.4     Οι ομπρέλες μπορεί να έχουν κυκλική ή τετράγωνη κάτοψη, και μόνο ένα κατακόρυφο στοιχείο στήριξης στο έδαφος. Πρέπει να έχουν μηχανισμό  που  επιτρέπει  το  κλείσιμό  τους, και δεν επιτρέπεται να στερεώνονται, κατακόρυφα ή οριζόντια, με οποιουδήποτε είδους πρόσθετα στοιχεία  δεν θα  πρέπει να παρεμποδίζουν την διέλευση των πεζών.

6.3.5     Το ελεύθερο ύψος των ομπρελών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των  δύο  μέτρων  και είκοσι εκατοστών (2,20μ.) και το μέγιστο ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3,00) μέτρα. Το μέγεθός τους  προσδιορίζεται  κατά  περίπτωση,  σε  συνάρτηση  με  τις διαστάσεις του παραχωρούμενου χώρου και  τα  χαρακτηριστικά του κοινόχρηστου χώρου με μέγιστη διάμετρο τα 3,00 μέτρα στην περίπτωση κυκλικής διατομής ή τα 3,00μ. Χ 3,00 μέτρα στην περίπτωση ορθογωνικής διατομής. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το παραχωρούμενο τμήμα  Κ.Χ.

6.3.6     Οι ομπρέλες πρέπει να είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας υλικά. Η καθαριότητα, συντήρηση ή αντικατάστασή τους σε περίπτωση φθοράς αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος  Υ.Ε.

6.3.7     Το πανί των ομπρελών μπορεί να είναι μονόχρωμο και πάντως ανοιχτόχρωμο, με κυρίως επιθυμητά χρώματα τις αποχρώσεις του λευκού, που εξασφαλίζει θερμική άνεση το καλοκαίρι και φωτεινότητα το  χειμώνα.

6.3.8     Οι ομπρέλες κάθε καταστήματος πρέπει είναι ίδιου τύπου ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και το  χρώμα.

 

6.4      Στοιχεία  ηλιοπροστασίας (Σκίασης)  επί της πρόσοψης των κτιρίων:

 

Η τοποθέτηση κινητών ή σταθερών στοιχείων ηλιοπροστασίας επί των όψεων των κτιρίων γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ισχύουσας Πολεοδομικής Νομοθεσίας (άρθρο 16 ν.4067/2012) και κατόπιν της έκδοσης των απαραίτητων αδειών από την Υπηρεσία  Δόμησης.

 

6.5      Βοηθητικοί  πάγκοι:

 

6.5.1     Στην περίπτωση που ο παραχωρούμενος κοινόχρηστος χώρος δεν βρίσκεται σε επαφή με το κατάστημα, επιτρέπεται η χρήση ενός (1) βοηθητικού πάγκου ανά  κατάστημα.

6.5.2     Ο βοηθητικός πάγκος μπορεί να έχει  ενσωματωμένα  ράφια ή ντουλάπια και  το ύψος του να μην υπερβαίνει το ένα μέτρο (1,00μ.) με μέγιστες διαστάσεις 1,20μ.Χ0,50μ.

6.5.3     Δεν επιτρέπεται η μόνιμη στήριξή του επί του δαπέδου και απομακρύνεται κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί το  κατάστημα.

 

6.5.4 Οι βοηθητικοί πάγκοι πρέπει να είναι κατασκευασμένοι από καλής ποιότητας υλικά και πρέπει να εναρμονίζονται με τα  τραπεζοκαθίσματα.

6.5.5 Δεν επιτρέπεται η σύνδεση των βοηθητικών πάγκων με δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, κλπ.


 

6.6   Θερμαντικά  σώματα:

 

6.6.1 Είναι δυνατή η τοποθέτηση φορητών θερμαντικών σωμάτων  κατά τη χειμερινή  περίοδο,   τα οποία όμως αποσύρονται, όταν δεν είναι αναγκαία η χρήση τους. Οι διαστάσεις βάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερες από 0,50μ. Χ0,50μ.

6.6.2 Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να φέρουν πιστοποίηση και η τακτική συντήρησή τους αποτελεί υποχρέωση του καταστήματος Υ.Ε.

6.6.3 Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση θερμαντικών σωμάτων σε επαφή με δένδρα ή  θάμνους.

6.6.4 Απαγορεύονται οι σταθερές εγκαταστάσεις  ψύξης-θέρμανσης.

 

6.7   Δάπεδα:

 

Στα παραχωρούμενα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, δεν επιτρέπεται η κάλυψη με οποιοδήποτε υλικό ή η αλλοίωση των δαπεδοστρώσεων, ο αποκλεισμός ή η τροποποίηση υφιστάμενων φρεατίων, δικτύων υποδομής και η κάλυψη των λάκκων των  δένδρων.

 

6.8   Διαχωριστικά  στοιχεία - στοιχεία   οριοθέτησης:

 

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαχωριστικών στοιχείων μεταξύ των παραχωρούμενων τμημάτων σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους και πλατείες για την οριοθέτησή - διαχωρισμό  τους  από τα όμορα ή σε σχέση με τον ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο, όπως γλάστρες, ζαρντινιέρες, φράκτες, υαλοπετάσματα και γενικά οποιαδήποτε μόνιμη ή κινητή κατασκευή για την εξυπηρέτηση του καταστήματος.

 

6.9   Ειδικοί Όροι:

 

Ανεξάρτητα όλων των προαναφερόμενων, εφόσον o κοινόχρηστος χώρος εμπίπτει σε Περιοχή για την οποία ισχύουν ειδικοί όροι και περιορισμοί, υπερισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί στο βαθμό που αυτοί αφορούν και στον εξοπλισμό του κοινόχρηστου χώρου.

Τα ανωτέρω οριζόμενα σχετικά με τον εξοπλισμό των χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται σε περίπτωση Ειδικής Κανονιστικής Πράξης για κοινόχρηστο χώρο, που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς και στο πλαίσιο μελέτης συνολικού ανασχεδιασμού-ανάπλασης κοινόχρηστου  χώρου.  Όλες οι προαναφερόμενες κατασκευές (6.2- 6.8) στους κοινόχρηστους χώρους θεωρούνται Δημοτικό Έργο κατασκευασμένο με δαπάνες ιδιωτών.

 

6.10     Μεταβατική ρύθμιση

 

6.10.1             Εφόσον  κατά  την  έγκριση  της  παρούσας  Κανονιστικής  Πράξης  υπάρχουν  σε κοινόχρηστο χώρο στοιχεία διαφορετικά από τα ανωτέρω προσδιοριζόμενα, θεωρούνται νομίμως υφιστάμενα, μ ό ν ο υπό την  προϋπόθεση  ότι  έχουν  τοποθετηθεί  βάσει  όλων  των απαραίτητων νόμιμων εγκρίσεων  και  αδειών και για όσο χρόνο αυτές ισχύουν.

6.10.2      Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις οι  ιδιοκτήτες  καταστημάτων  Υ.Ε.  οφείλουν  εντός 6 μηνών   από εγκρίσεως της παρούσας Κανονιστικής Πράξης να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προσαρμογής, σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προβλεπόμενες  διαδικασίες  της παρούσης. Σε διαφορετική περίπτωση, εφαρμόζονται οι κυρώσεις‚ όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 21 της παρούσης.


 

                                              ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄

 

Άρθρο7: Χορήγηση άδειας  ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και συναφών λειτουργικών , διακοσμητικών  στοιχείων

 

7.1      ΓΕΝΙΚΑ

7.1.1     Οι αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και συναφών λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων θα κατατίθενται από την 1 Ιανουαρίου μέχρι την 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η άδεια χρήσης είναι ετήσια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής της. Για τα αιτήματα που θα κατατίθενται μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας , θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 50%, στο τέλος που αναλογεί στον παραχωρούμενο χώρο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις καταστημάτων των οποίων η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί μετά την 1η Μαρτίου.

 

7.1.2        Τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

 

Το τέλος  θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ΄έτος. Η απόφαση  θα λαμβάνεται έως την 30/9 και κατά περίπτωση δύναται να καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις, ήτοι:

Α' Δόση: από 1/1 - 28/2(με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η α' δόση και χορηγείται αντίγραφο της άδειας προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστου  χώρου),

Β' Δόση:30/5και

Γ'Δόση:31/7(με την εξόφληση θα χορηγείται η  κανονική άδεια  κοινόχρηστων  χώρων).Σε  περίπτωση  μη  καταβολής  του  συνόλου   των  δόσεων  αυτοδίκαια αίρεται η ισχύς της προσωρινής άδειας στην  1η Αυγούστου, του έτους.

 

§  Η χορήγηση της άδειας κοινόχρηστων χώρων δεν είναι δυνατή εφόσον υπάρχουν βεβαιωμένες οφειλές προς τον Δήμο Ηλιούπολής (άρθρο 285 του Ν.3463/06, 114 Α'/08.06.2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»).

§  Η χορήγηση άδειας είναι δυνατή στην περίπτωση που οι βεβαιωμένες οφειλές έχουν υπαχθεί σε ισχύουσα ρύθμιση αποπληρωμής των και  ο οφειλέτης είναι συνεπής και ενήμερος.

§  Η ετήσια  ανανέωση  της άδειας γίνεται  μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, χωρίς    να απαιτείται εκ νέου γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής Ο ρ ι ο θ έ τ η σ η ς Κοινοχρήστων Χώρων υπό την προϋπόθεση όμως ότι δεν έχουν μεταβληθεί τα γεωμετρικά και μορφολογικά στοιχεία του Κ.Χ. ή η άδεια λειτουργίας του καταστήματος και να μην υπάρχει βεβαιωμένη παράβαση σε  ισχύ.

 

7.2      Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη   τραπεζοκαθισμάτων

 

7.2.1 Διαδικασία

 

Ο ενδιαφερόμενος καταρχήν αιτείται την έκδοση βεβαίωσης για τον δυνητικά παραχωρούμενο χώρο για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. Ο Δήμος Ηλιούπολης  θα χορηγεί βεβαίωση για τον χώρο που δύναται να παραχωρηθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα, σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική απόφαση. Τμήμα ή και το σύνολο του χώρου αυτού μπορεί να παραχωρηθεί στον ενδιαφερόμενο εφόσον ο χώρος αυτός δεν υπερβαίνει  τον  εγκεκριμένο στην άδεια  λειτουργίας  του αριθμού  καθισμάτων.


Με βάση τη βεβαίωση αυτή ο ενδιαφερόμενος θα αιτείται στο Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου, είτε την αντικατάσταση της υφιστάμενης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων σύμφωνα με το νέο παραχωρούμενο χώρο, είτε την έκδοση νέας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για νεοϊδρυόμενο κατάστημα.

 

7.2.2   Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 

7.2.2.1          Για  έκδοση βεβαίωσης για τον δυνητικά  παραχωρούμενο χώρο σε κατάστημα Υ.Ε υποβάλλονται:

 

Α) Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για τον δυνητικά παραχωρούμενο χώρο στο κατάστημα  Υ.Ε.

Β) Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη μορφή με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε., θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα  περιλαμβάνει:

 • Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.)

Γ) Ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης.

Αφού κατατεθεί η ανωτέρω αίτηση, η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) εξετάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και συντάσσει την "Πρόταση Παραχώρησης Κ.Χ.", την οποία αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο και στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 

7.2.2.2 Για την χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης:

 

 

Α) Αίτηση  χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα  Υ.Ε

Β) Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας  καταστήματος, σε ισχύ με το θεωρημένο από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας σχετικό σχεδιάγραμμα ή την πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων σε ισχύ, όπου θα συμπεριλαμβάνεται ο δυνητικά παραχωρούμενος από το Δήμο χώρος.

Γ) Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο (Δημοτική Ενημερότητα).

Δ) Απόδειξη ταμειακής μηχανής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ του καταστήματος Υ.Ε.

Ε) Σχεδιάγραμμα  μηχανικού  σε έντυπη μορφή (με πλήρη στοιχεία του Κ.Υ.Ε. θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει:

Αποτύπωση, όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και  φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.).

 

 

 

Πρόταση καθορισμού (οριοθέτησης) αιτούμενου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων (διαστάσεις χώρου με εμβαδόν που δεν υπερβαίνει τα εγκεκριμένα από την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας καθίσματα πολλαπλασιαζόμενα με το συντελεστή 1,2 ανά κάθισμα).

Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.

 

Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου θα αποστέλλει την άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου προς ενημέρωση σε όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, όπως το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων του Δήμου, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας κλπ.


 

7.3                     Άδεια     Τοποθέτησης      λειτουργικών,  διακοσμητικών στοιχείων σε  κοινόχρηστους χώρους , που έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων.

 

7.3.1  Γενικά

 

7.1.1 Οι αιτήσεις παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση     λειτουργικών,  διακοσμητικών στοιχείων, θα κατατίθενται από την 1 Ιανουαρίου μέχρι την 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η άδεια χρήσης είναι ετήσια και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο έκδοσής της. Για τα αιτήματα που θα κατατίθενται μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας , θα υπάρχει επιπλέον επιβάρυνση 50%, στο τέλος που αναλογεί στον παραχωρούμενο χώρο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις καταστημάτων των οποίων η άδεια λειτουργίας θα εκδοθεί μετά την 1η Μαρτίου.

Για την τοποθέτηση διακοσμητικών ή λειτουργικών στοιχείων, συναφών με τα τραπεζοκαθίσματα, προαπαιτείται η έκδοση,  μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, άδειας Τοποθέτησης των συγκεκριμένων στοιχείων, η οποία έπεται της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη  τραπεζοκαθισμάτων.

Με την Άδεια τοποθέτησης προσδιορίζεται ο ακριβής χώρος τοποθέτησης, το είδος, το πλήθος, οι  διαστάσεις  και  τα  λοιπά  χαρακτηριστικά  των  επιμέρους  στοιχείων‚  που επιτρέπονται στον συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο επιτρέπεται η τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων συγκεκριμένου καταστήματος.

Ο Χρόνος ισχύος της άδειας Τοποθέτησης λειτουργικών διακοσμητικών στοιχείων ταυτίζεται με το χρόνο ισχύος της άδειας τοποθέτησης τραπεζοκαθισμάτων.

 

Η άδεια τοποθέτησης ανανεώνεται το επόμενο έτος εφόσον:

α. δεν αλλάζει ο επιχειρηματίας του  καταστήματος.

β. δεν αλλάζουν τα τετραγωνικά μέτρα του παραχωρουμένου χώρου.

γ. καθώς και τα λειτουργικά - διακοσμητικά στοιχεία.

 

Η  άδεια  τοποθέτησης            λειτουργικών και  διακοσμητικών στοιχείων αποτελεί   το  μοναδικό στοιχείο τεκμηρίωσης της νομιμότητας  τοποθέτησης  και  θα  πρέπει  να  επιδεικνύεται σε κάθε περίπτωση διενέργειας ελέγχου από το Δήμο ή την Ελληνική  Αστυνομία.

 

Για την άδεια τοποθέτησης λειτουργικών και διακοσμητικών στοιχείων  ο ενδιαφερόμενος, πριν προμηθευτεί τυχόν  εξοπλισμό:

 • Να ενημερωθεί για τα στοιχεία που επιτρέπεται να τοποθετηθούν στον συγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο,
 • να υπολογίσει τον χρόνο που θα χρειαστεί για τη συλλογή και υποβολή των αναγκαίων στοιχείων,
 • να γνωρίζει ότι ο χρόνος για την έκδοση της αδείας υπολογίζεται από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών.

7.3.2                    Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 

Για την χορήγηση της άδειας τοποθέτησης διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων κατατίθενται στο Τμήμα Δόμησης της Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση, με την επωνυμία του ιδιοκτήτη καταστήματος, η διεύθυνση του καταστήματος, στοιχεία επικοινωνίας‚ καθώς και το είδος, οι διαστάσεις και το πλήθος των στοιχείων που αιτείται να τοποθετηθούν.
 • Αντίγραφο της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα στο οποίο θα σημειώνονται υποχρεωτικά:

ü   οι προβολές των σκιαδίων και των  λοιπών  λειτουργικών/διακοσμητικών στοιχείων, για τα οποία αιτείται άδεια  τοποθέτησης,

ü   τα περιγράμματα τουλάχιστον των όμορων παραχωρημένων χώρων των άλλων καταστημάτων.

ü   Φωτογραφίες ή/και σχέδια (κάτοψη, όψη, τομή), σε  κλίμακα  1:20,  των σκιαδίων και λοιπών στοιχείων, στα οποία θα φαίνονται οι  διαστάσεις, τα υλικά, η χρωματική πρόταση  και ο τρόπος στήριξης.

ü   Όσον αφορά στα θερμαντικά σώματα, προσκομίζονται και τα σχετικά πιστοποιητικά λειτουργίας, πιστοποιημένα από τον αρμόδιο Φορέα.

ü   Όλα τα σχέδια, φωτογραφίες κοκ., θα πρέπει να  φέρουν  ημερομηνία,  σφραγίδα  και υπογραφή του  μηχανικού.

ü   Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του καταστήματος για την καλή συντήρηση των λειτουργικών, διακοσμητικών στοιχείων‚ που θα  τοποθετηθούν.

ü   Αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης του τέλους, που καταβλήθηκε για την τοποθέτηση λειτουργικών - διακοσμητικών στοιχείων.

 

7.4    Ανανέωση άδειας τοποθέτησης διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων.

 

7.4.1 Για την ετήσια ανανέωση της άδειας τοποθέτησης διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων κατατίθενται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση, του ιδιοκτήτη καταστήματος, η διεύθυνση του καταστήματος, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το είδος, οι διαστάσεις και το πλήθος των στοιχείων που αιτείται να τοποθετηθούν.
 • Αντίγραφο της Άδειας Χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα.
 • Φωτογραφίες του χώρου ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, με ημερομηνία λήψης, όπου θαφαίνονταιόλαταστοιχείατουεξοπλισμούγιαταοποίαεκδόθηκεηαρχικήάδεια.
 • Αντίγραφο του διπλότυπου είσπραξης του τέλους‚ που καταβλήθηκε για την τοποθέτηση διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων.

 

Η άδεια ανανεώνεται με τη βασική προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία μεταβολή ως προς  τα στοιχεία, που συνοδεύουν την αρχική άδεια (εγκεκριμένη επιφάνεια για χρήση τραπεζοκαθισμάτων, αριθμός διακοσμητικών και λειτουργικών στοιχείων κλπ.) βάσει υπεύθυνης δήλωσης που υποβάλλει στο τμήμα Εσόδων.

 

7.4    Υποχρεώσεις

 

7.4.1 Οι προαναφερόμενες άδειες δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος επιπροσθέτως είναι απολύτως υπεύθυνος και οφείλει:

 

 • να μην επιβαρύνει, βλάπτει ή αλλοιώνει με οποιονδήποτε τρόπο τον κοινόχρηστο χώρο (καθαριότητα, φύτευση, κατασκευαστικά στοιχεία και λοιπά στοιχεία του κοινόχρηστου χώρου)‚
 • να διατηρεί σε άριστη κατάσταση τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό που χρησιμοποιεί‚
 • να απομακρύνει το σύνολο των στοιχείων που τοποθέτησε και να αποκαθιστά τον κοινόχρηστο χώρο, μετά τη λήξη της Άδειας Χρήσης και της άδειας Τοποθέτησης.

Άρθρο 8: Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμπορευμάτων εμπορικών καταστημάτων.

 

8.1      Όροι και διαδικασία παραχώρησης  χώρου

Πριν από την τοποθέτηση στον κοινόχρηστο χώρο των εμπορευμάτων εκδίδεται από το Δήμο άδεια χρήσης με ισχύ, από την ημερομηνία έκδοσής της έως το τέλος του έτους που εκδόθηκε.

8.1.1Για την κατάληψη  κοινόχρηστου  χώρου  με  εμπορεύματα  o  ενδιαφερόμενος  απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής  δικαιολογητικά:

 • Αίτηση χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου στο κατάστημα.
 • Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος, μόνο για οπωροπωλεία, και μικτά καταστήματα (υγειονομικού ενδιαφέροντος).
 • Δημοτική Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Ηλιούπολης, περί μη ύπαρξης εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
 • Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη μορφή με πλήρη στοιχεία του καταστήματος, θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει:
 • Αποτύπωση όπου θα απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα των κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο τοποθέτησης των τραπεζοκαθισμάτων και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.), το ΚΑΕΚ ακινήτου, εφόσον βρίσκεται σε περιοχή όπου έχει υλοποιηθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο. Ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης και του χάρτη κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση.
 • Πρόταση χωροθέτησης εμπορευμάτων στον εξωτερικό χώρο.
 • Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν =μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.

 

8.1.2 Παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση εμπορευμάτων σε εμπορικά καταστήματα, μόνο στην πρόσοψή τους, σε πλάτος ενός μέτρου (1 μ.) και μόνο εφόσον το πλάτος του πεζοδρομίου είναι πάνω από δύο μέτρα και είκοσι  εκατοστά  (2,20μ.). Η τοποθέτηση εμπορευμάτων στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο δεν θα υπερβαίνει το 1,50μ. σε  ύψος.

8.1.3 Η παραχώρηση και χρήση τμήματος κοινόχρηστου χώρου για εμπορεύματα δεν αποτελεί λόγο για την αλλαγή της διαμόρφωσής του κοινόχρηστου χώρου.

8.1.4 Η παραχώρηση και χρήση τμήματος κοινοχρήστου χώρου για εκθέματα- εμπορεύματα, δεν πρέπει να δυσχεραίνει την πρόσβαση σε Μνημεία και Δημόσια Κτίρια. Σε κάθε περίπτωση σε περιβάλλον Μνημείων απαιτείται έγκριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.


 

8.2      Δεν παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για εμπορεύματα στις κάτωθι  περιπτώσεις:

 

8.2.1 Μπροστά ή επί  Μνημείων και Στοιχείων που προβάλουν τον  Πολιτισμό καθώς  και επί Αρχιτεκτονικών Λεπτομερειών που αντανακλούν την Αρχιτεκτονική του Τόπου. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού μπορούν κατά την κρίση τους να απαγορεύουν τη χρήση χώρων και την τοποθέτηση εμπορευμάτων εφόσον τεκμηριώνεται ότι με την έγκριση προκαλείται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο βλάβη στο  Μνημείο.

8.2.2  Στα πεζοδρόμια της Πόλης κάτω των δύο μέτρων και είκοσι εκατοστών(2,20μ.).

8.2.3  Στις νησίδες των  οδών.

 

8.2.4  Για τοποθέτηση ψυγείων, ζυγαριών, ψυχώμενων πάγκων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού, καθώς και για αποθήκευση εμπορευμάτων.

8.2.5  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, όπως αυτές προσδιορίζονται στην υπ' αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/08.10.2012 Υγειονομική  Διάταξη, πλην των  οπωροκηπευτικών.

 

8.2.6Στις περιπτώσεις όπου η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου εμποδίζει την όδευση  πεζών  και δεν εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών (1,50μ.) , αφαιρούμενης της  φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων αστικού εξοπλισμού.

8.2.7Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση αυτόματων πωλητών τροφίμων, ποτών, τσιγάρων κ.λ.π.

8.2.8 Απαγορεύεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση εμπορευμάτων έμπροσθεν εισόδων κατοικιών και πολυκατοικιών.

8.2.9 Απαγορεύεται στη παραχωρούμενη επιφάνεια κοινόχρηστου χώρου η αποθήκευση εμπορευμάτων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού.

 

8.3 Τέλος κατάληψης Κοινοχρήστου χώρου για την τοποθέτηση εμπορευμάτων

 

Το τέλος  θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ΄έτος. Η απόφαση  θα λαμβάνεται έως την 30/9 και κατά περίπτωση δύναται να καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις ήτοι:

Α' Δόση: από 1/1 - 31/3 (με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η α' δόση και χορηγείται αντίγραφο της άδειας προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου),

Β' Δόση: 30/5 και

Γ' Δόση: 31/7 (με την εξόφληση θα χορηγείται η κανονική άδεια κοινόχρηστων χώρων).Σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των δόσεων αυτοδίκαια αίρεται η ισχύς της προσωρινής άδειας στην  1η Αυγούστου του έτους.


 

Άρθρο 9: Χορήγηση άδειας Περιπτέρου και παραχώρησης κοινόχρηστου  χώρου σε Περιπτεριούχους.

 

9.1      Γενικές Αρχές

 

Α) Οι θέσεις των περιπτέρων στην περιφέρεια του Δήμου Ηλιούπολης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 76 παρ.3 του Ν.4257/2014και της αριθ. 38/23463/6.6.2014 ερμηνευτικής εγκυκλίου.

Β) Για την διαδικασία καθορισμού  των θέσεων των περιπτέρων  συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα.

Γ) Για τη χορήγηση άδειας περιπτέρου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η μη ύπαρξη Βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο του προσώπου που αιτείται την άδεια.

Δ)Στα πεζοδρόμια που θα παραχωρηθεί χώρος για εγκατάσταση περιπτέρου θα πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών πλάτους 1,50μ. τουλάχιστον σε όλο το μήκος της εμπρόσθιας πλευράς του περιπτέρου.

Ε) Οι εγκαταστάσεις των περιπτέρων δεν δύναται να εμποδίζουν καθ΄οιονδήποτε τρόπο την διέλευση  των πεζών, τη διέλευση των τυφλών και ΑμΕΑ, να καταλαμβάνουν χώρο πρασίνου, να παρεμποδίζουν την ορατότητα των σημάνσεων του ΚΟΚ και να καταλαμβάνουν διαβάσεις πεζών.

ΣΤ) Όλοι οι εκμεταλλευτές περιπτέρων οφείλουν:

·       Να απέχουν από κάθε ενέργεια υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της αισθητικής του χώρου, στους κανόνες και στα χρηστά και συναλλακτικά ήθη και στους κανόνες καλή συμπεριφοράς.

·       Να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, εγκυκλίων και οδηγιών καθώς και με τις διατάξεις της παρούσας κανονιστικής πράξης.  

 

9.2   Τύπος και διαστάσεις  περιπτέρων

 

9.2.1  Όλες οι κατασκευές θα είναι λυόμενες ενώ απαγορεύεται η κατασκευή σκυροδέματος εξαιρουμένης της βάσης.

9.2.2  Ο σκελετός του κουβουκλίου θα είναι μεταλλικός ή ξύλινος. Τα στοιχεί πλήρωσης αυτού θα αποτελούνται από πάνελ αλουμινίου ή ξύλου με ενσωματωμένα ράφια μεταλλικά ή ξύλινα ή plexiglass. Η βάση θα είναι μεταλλική ή ξύλινη.

9.2.3  Οι μέγιστες διαστάσεις του κουβουκλίου θα είναι 2,00μ. Χ 2,50μ. Ως εκ τούτου  το μέγιστο εμβαδόν του κουβουκλίου θα είναι 5,00τ.μ.

9.2.4  Το μέγιστο ύψος του περιπτέρου μέχρι την κορυφή της στέγης θα φτάνει τα 2,80μ.

9.2.5  Επιτρέπεται η τοποθέτηση κινητού προστεγάσματος(τέντας) χρώματος μπεζ με στήριξη αποκλειστικά και μόνο πάνω στο περίπτερο και χωρίς κατακόρυφα στηρίγματα. Το ύψος της τέντας από το έδαφος θα είναι τουλάχιστον 2,20μ. Η συνολική επιφάνεια της τέντας δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 20 τ.μ.και δύναται να εξέχει 2 μ. σε οριζόντια προβολή από τις πλευρές του  κουβουκλίου για την προστασία των ευάλωτων προϊόντων.

 

9.2.6  Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52.138/25.11.2003η οποία τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 18.801/10.4.2006 και το Ν. 2946/2001, στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημίσεων, φωτεινών ή μη σε πλαίσιο ύψους 0,40 μ από τη βάση της στέγης του περιπτέρου. Στους λοιπούς εξωτερικούς - υπαίθριους χώρους απαγορεύεται η κάθε είδους διαφήμιση.

 

 

 

 

 

 

 

9.3      Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου περιμετρικά των περιπτέρων.

 

9.3.1 Παραχωρείται τμήμα κοινόχρηστου χώρου  εφαπτόμενου με το περίπτερο για την τοποθέτηση μόνο, απλών ή διπλών ψυγείων  για αναψυκτικά, νερά, ψυγεία παγωτών και  σταντ για τοποθέτηση εμπορευμάτων, εφημερίδων και περιοδικών.

 

9.3.2  Ο συνολικός  παραχωρούμενος χώρος, μαζί με το κουβούκλιο του περιπτέρου δεν θα υπερβαίνει τα 25,00 τ.μ. όταν, τα περίπτερα βρίσκονται σε πλατείες ή πεζοδρόμια πλάτους πάνω από 4,00μ. και τα 20,00 τ.μ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις. Σε περίπτερα που βρίσκονται μπροστά από προθήκες καταστημάτων ή Υπηρεσιών ανεξαρτήτως αν το πλάτος πεζοδρομίου είναι μεγαλύτερο των 4,00μ.,θα τους διατίθεται χώρος 15,00τ.μ.

  9.3.3 Το Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου καθώς και η Δημοτική Αστυνομία θα  παρακολουθούν και ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων εκμίσθωσης του κοινόχρηστου  χώρου,  που  καταλαμβάνει  κάθε  περίπτερο, θα συντάσσουν εκθέσεις αυτοψίας, θα επιδίδουν εντολές συμμόρφωσης σύμφωνα με την παρούσα κανονιστική πράξη καθώς επίσης θα εισηγούνται την επιβολή   των τελών χρήσης κοινόχρηστου χώρου ή και  προστίμων,  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες διατάξεις.

9.3.4Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα  με  πεζοδρόμια πλάτους μικρότερου των τριών μέτρων

( 3,00μ) , εφόσον δεν εξασφαλίζεται ελάχιστο ελεύθερο πλάτος πεζοδρομίου ίσο ή μεγαλύτερο του ενός μέτρου και πενήντα εκατοστών  (1,50μ.)  για όδευση των πεζών, αφαιρούμενης της φύτευσης (δενδροστοιχία, παρτέρι κλπ.) και  τυχόν άλλων σταθερών στοιχείων εξοπλισμού.

 

9.3.5Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία  τηλεοράσεων και λοιπών συσκευών σε κοινόχρηστους χώρους, που παραχωρούνται περιμετρικά των περιπτέρων.

9.3.6Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση εμπορευμάτων, διαφημιστικών στοιχείων και λοιπών στοιχείων εξοπλισμού στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.

9.3.7 Δεν επιτρέπεται σε παρακείμενους χώρους των περιπτέρων η τοποθέτηση παιχνιδιών οποιουδήποτε είδους (ηλεκτρονικά, κινούμενα, μπασκέτες  κλπ.).Σε περίπτωση αίτησης για την κατάληψη κοινόχρηστου Χώρου για την τοποθέτηση ηλεκτρικών παιχνιδιών και παιχνιδομηχανών θα εξετάζετε κατά περίπτωση η χορήγηση ειδικής άδειας ύστερα από σύμφωνη γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας και την έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9.3.8Δεν επιτρέπεται η  παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερα που βρίσκονται σε νησίδες οδών και πεζόδρομους εφόσον δεν πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ελεύθερου χώρου που περιγράφονται ανωτέρω.


 

9.4   Διαδικασία χορήγησης  άδειας κατάληψης Κοινοχρ. Χώρου Περιπτέρου

 

9.4.1Οι αιτήσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου για την τοποθέτηση των ανωτέρω ειδών θα υποβάλλονται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, συνοδευόμενες από τα  κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Άδεια λειτουργίας περιπτέρου σε ισχύ και άδεια πώλησης τυποποιημένων προϊόντων (Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/12 (2718Β'/08.10.2012),
 • Φωτοαντίγραφο της τελευταίας άδειας παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου, που έχει τυχόν χορηγηθεί
 • Φωτοαντίγραφο εγγράφου φορολογικής αρχής, όπου θα αναγράφεται το ΑΦΜ της επιχείρησης
 • Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη μορφή (με πλήρη στοιχεία, θέμα σχεδίου, ημερομηνία, διευκρινιστικά στοιχεία, και πρωτότυπη σφραγίδα του μηχανικού), το οποίο θα περιλαμβάνει:
 • Πρόταση χωροθέτησης των στοιχείων εξοπλισμού του στον εξωτερικό χώρο.
 • Αναλυτικό υπολογισμό κατάληψης σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.
 • Αναλυτική περιγραφή του εξοπλισμού που πρόκειται να τοποθετηθεί στον αιτούμενο χώρο.
 • Σκαρίφημα, συνταγμένο από ιδιώτη μηχανικό ανάλογης ειδικότητας, και στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής τοποθεσία του περιπτέρου, καθώς και την επιφάνεια του κοινόχρηστου χώρου για τον οποίο γίνεται αίτηση και ο οποίος θα είναι εντός των δικαιούμενων ορίων βάσει της παρούσης.

Αφού κατατεθεί η ανωτέρω αίτηση, η Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης εξετάζει τα υποβαλλόμενα στοιχεία και συντάσσει την "Πρόταση Παραχώρησης Κ. Χ.", την οποία αποστέλλει στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας για την χορήγηση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

 

9.4.2 Τέλος  κατάληψης  Κοινοχρήστου  χώρου  Περιπτέρου

 

Το τέλος  κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ΄έτος, που θα λαμβάνεται έως την 30/9 και κατά περίπτωση δύναται να καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις, ήτοι:

Α' Δόση: από 1/1 - 28/2 (με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η α' δόση και χορηγείται αντίγραφο της άδειας προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου),

Β' Δόση: 30/5 και

Γ'Δόση:31/7(με την εξόφληση θα χορηγείται η κανονική άδεια κοινόχρηστων χώρων).Σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των δόσεων αυτοδίκαια αίρεται η ισχύς της προσωρινής άδειας την  1η  Αυγούστου του έτους.

 

 

9.5      Όροι  και διαδικασία  παραχώρησης χώρου.

 

9.5.1Για την κατάληψη του  κοινόχρηστου  χώρου περιμετρικά του περιπτέρου   με  ψυγεία και  στάντ, o  ενδιαφερόμενος  απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου στο περίπτερο το αργότερο έως την 31/1 κάθε έτους.
 • Απόδειξη ταμειακής μηχανής.
 • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του περιπτέρου.
 • Δημοτική Ενημερότητα του Ταμείου του Δήμου Ηλιούπολης, περί μη ύπαρξης εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία.
 • Αποτύπωση,όπου θα απεικονίζεται η θέση του περιπτέρου, το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου, το πλάτος της οδού. Επίσης, θα εμφαίνεται η τυχόν υπάρχουσα όδευση τυφλών, ράμπες, υπάρχοντα δέντρα και φύτευση στον προτεινόμενο χώρο και λοιπά στοιχεία αστικού εξοπλισμού στον ίδιο χώρο (στύλοι ΔΕΗ, ΟΤΕ, ζαρντινιέρες ή παρτέρια, παγκάκια του Δήμου κλπ.). Ο αιτούμενος κοινόχρηστος χώρος θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας κανονιστικής απόφασης και του χάρτη κοινοχρήστων χώρων προς παραχώρηση.
 • Αναλυτικό υπολογισμό σε μέτρα (ολικό εμβαδόν = μήκος Χ πλάτος) του ανωτέρω χώρου.

 

Μετά την κατάθεση των ανωτέρω δικαιολογητικών  και αφού καταβληθεί από τον εκμεταλλευτή του περιπτέρου το 1/3  του ετήσιου τέλους κατάληψης(παρ.9.4.2 της παρούσας), θα εκδίδεται στο όνομα του προσωρινή άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου, η οποία θα ισχύει μέχρι τις 31/7 του έτους, ημερομηνία κατά τη οποία θα πρέπει να εξοφληθεί το σύνολο της ετήσιας οφειλής.

 

9.5.2Δεν  επιτρέπεται  η χορήγηση άδειας  κατάληψης κοινοχρήστου χώρου  σε περιπτεριούχο  εάν  υπάρχουν    σε  βάρος του  βεβαιωμένες  ληξιπρόθεσμες  οφειλές προς τον Δήμο και  οι οποίες δεν είναι ρυθμισμένες.

Προκειμένου ο Δήμος να χορηγήσει την άδεια χρήσης, η αρμόδια Αστυνομική Αρχή γνωματεύει,    εντός προθεσμίας  πέντε (5) ημερών από την παραλαβή του σχετικού ερωτήματος από τον Δήμο (άρθρ. 30 Ν.4442/2016), εάν υφίστανται λόγω ασφαλείας της κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων που δεν επιτρέπουν την χορήγηση της αιτούμενης άδειας, οπότε και η άδεια δεν χορηγείται. Παρερχομένης της ανωτέρω προθεσμίας  η άδεια χορηγείται δίχως τη γνωμάτευση της Αστυνομικής Αρχής.

Στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου περιγράφεται λεπτομερώς ο χώρος που παραχωρείται (τοποθεσία, ακριβής θέση ,έκταση). Καθορίζεται το είδος και η διάρκεια της χρήσης και προσδιορίζεται το ύψος του αναλογούντος τέλους χρήσης του κοινόχρηστου χώρου.

Τόσο για την τοποθέτηση του περιπτέρου καθώς και τη συνολική καταληφθείσα επιφάνεια του κοινοχρήστου χώρου συντάσσεται  πρακτικό εγκατάστασης από την  Επιτροπή Οριοθέτησης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων (Ε.Ο.Π.Κ.Χ.) της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης.

 

9.6    Μετατόπιση  θέσης περιπτέρου

 

Με  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθ. 20 του Ν.Δ. 1044/1971.

Μετατόπιση θέσης  περιπτέρου επιτρέπεται:

 • Είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας ,εξωραϊσμού του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών ή Οργανισμών Κοινής Ωφελείας Έργων.
 • Είτε μετά από αίτηση του εκμεταλλευτή αυτού με αιτιολογημένη απόφαση.
 • Σε περίπτωση μετατόπισης περιπτέρου με αίτηση του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεώς του, αύτη βαρύνει τον Δήμο.

Εάν η μετατόπιση  δεν υλοποιηθεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης Δημάρχου, το περίπτερο θα κατεδαφίζεται κατά τη διαδικασία των αυθαίρετων κτισμάτων.  

 

9.7   Κλειστά  Περίπτερα

Για τα περίπτερα που οι δικαιούχοι των αδειών βρίσκονται στη ζωή ,όμως τα περίπτερα είναι ανενεργά (χωρίς ενοικιαστή) για δύο τουλάχιστον χρόνια μετά από έλεγχο των υπηρεσιών του Δήμου, θα ανακαλείται η άδειά του και η θέση του περιπτέρου θα διατίθεται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται από την ισχύουσας νομοθεσία. Στην περίπτωση που η θέση αυτή κριθεί από την Τ.Υ. του Δήμου ακατάλληλη για την  λειτουργία του περιπτέρου και πληρεί τις νόμιμες προδιαγραφές αυτή θα καταργείται.

 

9.8  Κενωθέντα  περίπτερα

 

Για τα κενωθέντα κλειστά περίπτερα οι θέσεις αυτών θα καταργούνται  ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Άρθρο 10: Χορήγηση  άδειας  Διενέργειας  Υπαίθριας  Διαφήμισης

 

10.1 νομοθετικό πλαίσιο

 

1. Ν.2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις»

2. Ν.2696/1999  «Κώδικας Οδικής κυκλοφορίας»

3.ΚΥΑ 52138/2003

4.ΚΥΑ 38110/2002

 

 10.2 Κατηγορίες  Υπαίθριας διαφήμισης.

 

Υπαίθρια διαφήμιση  κατά το άρθρ.1 του Ν.2946/2001 είναι η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο, μηνυμάτων κάθε μορφής  για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων και είναι οι παρακάτω:

Α) Οι έντυπες, οι χειρόγραφες ή οι φωτιζόμενες και ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους και σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα.

Β) οι διαφημίσεις στον αέρα με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο.

Γ) Οι διαφημίσεις σε σταθμούς, σε στάδια και γήπεδα, σε όλων των ειδών τα οχήματα, σε στέγαστρα αφετηριών ή σταθμών αστικών ή υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα.

 

10.3 Καθορισμός κοινοχρήστων χώρων για την προβολή διαφημίσεων  

Σύμφωνα με το άρθρ. 3 του Ν. 2946/2001 και με την αριθ. 20/40135/10.10.2001 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ισχύει για 3 χρόνια και εκδίδεται έως 30/9 και καθορίζονται επαρκείς και πρόσφοροι δημοτικοί κοινόχρηστοι χώροι, στους οποίους αποκλειστικά και μόνο θα επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά  διαμορφωμένα διαφημιστικά πλαίσια.

 

10.4  Προδιαγραφές κατασκευής των διαφημιστικών πλαισίων.

 

Τα διαφημιστικά πλαίσια θα είναι χαλύβδινα είτε προφίλ αλουμινίου και  πρέπει να είναι σταθερά λόγω ανεμοπιέσεων. Για κάθε διαφημιστικό πλαίσιο πρέπει να υποβάλλεται στο Δήμο υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από μηχανικό για την πιστοποίηση της σταθερότητάς του. Τα  διαφημιστικά πλαίσια που θα τοποθετούνται στους παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, θα πρέπει να έχουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές οι οποίες θα  εξασφαλίζουν  πρωτίστως την ασφάλεια των διερχόμενων πεζών καθώς και την ανεμπόδιστη διέλευσή τους. Ο τύπος των διαφημιστικών πλαισίων θα καθορίζεται ύστερα από τεχνική μελέτη  η οποία θα συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία.

Ειδικό Συνεργείο, αποτελούμενο από υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας θα είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και την πιστοποίηση καταλληλότητας των διαφημιστικών πλαισίων πριν από την τοποθέτησή τους.     

 

10.5 Επιτρεπόμενοι τύποι και μεγέθη διαφημιστικών πλαισίων ανάλογα με τη θέση τοποθέτησής τους.

Στους κοινόχρηστους χώρους η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων και η διενέργεια εμπορικής διαφήμισης επιτρέπονται ύστερα από διαγωνισμό που θα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,υπό τις εξής προϋποθέσεις:

         I.        Στα Πεζοδρόμια  τύπου «ΡΑΚΕΤΑ»

       II.        Στα Πεζοδρόμια τύπου «ΡΟΛΟΓΙΑ»

     III.        Στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αστικών συγκοινωνιών.

Στους λοιπούς κοινόχρηστους  χώρους, απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών  Πλαισίων, όπως, σε πλατείες,  σε πάρκα, άλση και δασικές περιοχές, κήπους, παιδικές χαρές.

 

10.5.1   Πεζοδρόμια

 

Στα πεζοδρόμια επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων τύπου «ΡΑΚΕΤΑ» και «ΡΟΛΟΓΙΑ» σε συγκεκριμένους χώρους που θα ορίζονται με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α)  Η νοητή κατακόρυφος της κορνίζας της ωφέλιμης επιφάνειας τους, πρέπει να απέχει από το κράσπεδο του πεζοδρομίου τουλάχιστον 1 μέτρο.

Β) Η κορνίζα της ωφέλιμης επιφάνειας επιφάνειάς τους, πρέπει να απέχει από την ρυμοτομική γραμμή τουλάχιστον δύο μέτρα και πενήντα εκατοστά (2,5 μ.)

Γ) Πρέπει να απέχουν εκατέρωθεν και καθ΄ύψος τυχόν φωτεινού σηματοδότη ρύθμισης κυκλοφορίας τουλάχιστον 20 μέτρα.

Δ) Απαιτείται να τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ).

Ε) Τα διαφημιστικά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πεζοδρόμια σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν επιτρέπεται να είναι φωτεινά ή φωτιζόμενα

Στ) Κατά τα άλλα ισχύει ή ΚΥΑ 52138/25-11-2003.

 

    10.5.2  Στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αστικών συγκοινωνιών

 

α/Στα στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αστικών συγκοινωνιών επιτρέπεται η τοποθέτηση ενός μόνο διαφημιστικού πλαισίου  με διαστάσεις 1,4μ Χ2,00μ, το διαφημιστικό πλαίσιο τοποθετείται στην αντίθετη πλευρά προς την κατεύθυνση της κυκλοφορίας και κάθετη στο άξονα του δρόμου.

β/ Επιτρέπεται το εναλλασσόμενο διαφημιστικό μήνυμα διάρκειας 10 λεπτών ανά  μήνυμα.

γ/ Επιτρέπεται τα διαφημιστικά πλαίσια να είναι φωτιζόμενα.

 

10.5.2 Περίπτερα

 

       Στα περίπτερα επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών  Πλαισίων ύψους 0,4μ.από τη βάση της στέγης τους προκειμένου να προβάλλονται σε αυτά φωτεινά ή μη διαφημιστικά μηνύματα. Απαγορεύεται αυτά να εξέχουν πέραν των διαστάσεων  της βάσης του περιπτέρου. Επί των τεντών των περιπτέρων επιτρέπεται η εκτύπωση διαφημιστικών Πλαισίου διατάσεων 0,80μ. Χ2,00μ.

 

10.6 Ειδικές περιπτώσεις   

 

Επιγραφές φαρμακείων ή κλινικών.

 Επιτρέπονται οι επιγραφές φαρμακείων ή κλινικών κάθετες προς την όψη του κτιρίου στον οποίο στεγάζονται διαστάσεων 0,7μ Χ 0,7μ.

Επιτρέπεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η τοποθέτηση επιστήλιων φωτιζόμενων σταυρών στο πεζοδρόμιο  με την προϋπόθεση να μην παρεμποδίζεται ή διέλευση πεζών και ΑμΕΑ σύμφωνα με το αρθρ. 2 παρ.2 του Ν.2946/2001.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν επιβάλλεται τέλος.

 

10.7  Πρατήρια υγρών καυσίμων

 

Όπως αναφέρεται στην υπ΄αριθ. 32/2006 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. και προβλέπεται από την παρ.6 του άρθρ. 10 του Ν.3710/2008, οι υποχρεωτικές πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων δεν είναι διαφημιστικές, υπό την έννοια ότι δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής  για αυτές τέλους διαφήμισης και δεν απαιτείται για την τοποθέτησή τους η άδεια που προβλέπεται από το άρθ. 5 του Ν.2946/2001.

Σύμφωνα με το άρθρ. 11 παρ. 4 του Ν.2696/1999 9 (ΚΟΚ) οι πινακίδες σήματος και τιμών όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων δύναται να τοποθετούνται, είτε εντός του χώρου του πρατηρίου είτε επί του πεζοδρομίου, παράλληλα ή κάθετα προς τον άξονα της οδού η οποία διέρχεται μπροστά από το πρατήριο.

Η τοποθέτηση της προαναφερόμενης πινακίδας επί του πεζοδρομίου δύναται να επιτρέπεται μόνο εφόσον εξασφαλίζεται η ύπαρξη ελεύθερης διέλευσης πεζών επί του πεζοδρομίου πλάτους τουλάχιστον 1,5 μέτρου.

Για την τοποθέτηση πινακίδας σήματος και τιμών καυσίμων επί πεζοδρομίου, απαιτείται άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται από τον Δήμο Ηλιούπολης και χορηγείται στον αιτούμενο τη χρήση του πεζοδρομίου αυτού, ύστερα από την καταβολή, εκ μέρους του, του προβλεπόμενου σχετικού τέλους.

 

10.8 Τέλος κατάληψης κοινοχρήστου χώρου πινακίδας πρατηρίου υγρών καυσίμων

 

Το τέλος  κατάληψης κοινοχρήστου χώρου περιπτέρου θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ΄έτος, με απόφαση που θα λαμβάνεται έως την 30/9 και κατά περίπτωση δύναται να καταβληθεί σε 3 ισόποσες δόσεις, ήτοι:

Α' Δόση: από 1/1 - 31/3 (με την υποβολή της αίτησης καταβάλλεται η α' δόση και χορηγείται αντίγραφο της άδειας προσωρινής κατάληψης κοινόχρηστου χώρου),

Β' Δόση: 30/5 και

Γ' Δόση: 31/7 (με την εξόφληση θα χορηγείται η κανονική άδεια κοινόχρηστων χώρων).Σε περίπτωση μη καταβολής του συνόλου των δόσεων αυτοδίκαια αίρεται η ισχύς της προσωρινής άδειας στην  1η Αυγούστου  του έτους.

 

 

 

10.9 Άδεια για την υπαίθρια διαφήμιση και την τοποθέτηση πλαισίων διαφημίσεων.

 

Για την υπαίθρια διαφήμιση απαιτείται προηγούμενη άδεια, η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία  για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του  τέλους διαφήμισης που προβλέπεται στο άρθρ.15 του β.δ. 24.9-20.10.1959.

Άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου απαιτείται επίσης για την τοποθέτηση πλαισίων από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο.  Για την έκδοση της προηγείται έλεγχος των αρμοδίων οργάνων του Δήμου τα οποία εξετάζουν αν τα πλαίσια τηρούν τις προδιαγραφές.

Α) Η άδεια για υπαίθρια διαφήμιση σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους χορηγείται με απόφαση Δημάρχου ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων.

Β) Άδεια για την τοποθέτηση πλαισίων. Για την άδεια  τοποθέτησης πλαισίων από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο απαιτείται η υποβολή αίτησης προκειμένου τα αρμόδια όργανα να εξετάσουν αν αυτά πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπει η κανονιστική απόφαση.

Γ) Άδεια για διαφήμιση σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα χορηγείται με απόφαση Δημάρχου, χρονικής διάρκειας τριών(3) ετών, με δυνατότητα ανανέωσής της για ίσο χρονικό διάστημα μιας ή περισσότερες φορές, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 

10.10 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας.

 

Σε κάθε περίπτωση που απαιτείται άδεια Δημάρχου για την τοποθέτηση ενδεικτικών πινακίδων  και επιγραφών ή διαφημιστικών πλαισίων για τη διενέργεια υπαίθριων διαφημίσεων, υποβάλλονται στο δήμο τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση του φυσικού προσώπου ή του νομικού προσώπου με την προσκόμιση του εταιρικού του.

Β) Βεβαίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου, περί μη οφειλής (Δημοτική Ενημερότητα)

Γ) Ταμειακή απόδειξη με το ΑΦΜ

Δ) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Ε) Συμφωνητικό μίσθωσης σε περίπτωση μισθωμένου χώρου.

Στ) Υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από πολιτικό μηχανικό με την οποία πιστοποιείται η στατική επάρκεια του διαφημιστικού πλαισίου.

Ζ) Τεχνική περιγραφή της κατασκευής

Η) Σχέδιο των ενδεικτικών πινακίδων ,επιγραφών ή διαφημιστικών πλαισίων στο οποίο θα φαίνονται οι διαστάσεις προκειμένου να γίνει έλεγχος νομιμότητας και ο υπολογισμός του εμβαδού και του αναλογούντος τέλους.

Θ) Πιστοποιητικό από εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο ως προς τη μελέτη ηλεκτροδότησης κάθε είδους φωτιζόμενης ή φωτεινής διαφήμισης.

Η)αίτηση θα απορρίπτεται εάν δεν συνοδεύεται από τα παραπάνω δικαιολογητικά.

 

 

                                ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

 

                     ΛΟΙΠΕΣ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο11:  Χορήγηση άδειας κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου με οικοδομικά  υλικά.

 

11.1   Γενικά

 

11.1.1 Απαγορεύεται η προσωρινή ή διαρκής κατάληψη τμήματος του οδοστρώματος με εγκαταστάσεις ή εμπόδια, ιδιαίτερα αν με αυτά παρεμποδίζεται η κυκλοφορία‚ η επιτρεπόμενη στάση ή στάθμευση οχημάτων ή περιορίζεται η ορατότητα αυτών που χρησιμοποιούν τις οδούς.

11.1.2   Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτραπεί σε έκτακτες περιπτώσεις ή ζώνες μικρής κυκλοφορίας εντός κατοικημένων περιοχών, αν υπάρχει αρκετός χώρος γι' αυτό, η κατάληψη τμήματος οδού με προσωρινές εγκαταστάσεις ή εμπόδια ύστερα από άδεια της Δημοτικής Αρχής  μετά από γνώμη των  αρμοδίων Αστυνομικών  Αρχών (άρθρο 48 παρ.1 &  2 του Ν.2696/99ΚΟΚ).

11.1.3  Το τμήμα της παραχώρησης θα είναι σύμφωνο με την πρόσοψη της οικοδομής, και το πλάτος του δεν θα ξεπερνά το ένα  μέτρο  και  πενήντα  εκατοστά  (1,50μ.),  ανεξαρτήτως των διαστάσεων του κοινόχρηστου χώρου. Η δε  διάρκεια  της  παραχώρησης  δεν  μπορεί  να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

11.1.4               Οι χορηγούμενες άδειες, τόσο για την παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου, όσο και για την τοποθέτηση των οικοδομικών υλικών, ισχύουν μέχρι τη ρητή ημερομηνία για την οποία έχουν εκδοθεί. Με τη λήξη τους, απομακρύνονται άμεσα από τον κοινόχρηστο χώρο τα οικοδομικά  υλικά.

11.1.5               Ο ιδιοκτήτης ή ο εργολάβος μετά από αίτησή τους στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, λαμβάνουν άδεια  κατάληψης  του  κοινόχρηστου  χώρου  μετά από έγκριση της ΕΛ.ΑΣ.  και έγκριση  της  Δ/νσης Τεχνικών  Υπηρεσιών. εάν πρόκειται για κατάληψη οδοστρώματος, πεζοδρομίου, πεζόδρομου ή πλατείας. Δεν επιτρέπεται η κατάληψη χώρου  εντός φυτεμένων παρτεριών. Στην άδεια θα αναγράφονται με ακρίβεια τα τετραγωνικά μέτρα που παραχωρούνται, καθώς και το διπλότυπο είσπραξης. Η εξόφληση της αδείας γίνεται στο Δημοτικό Ταμείο, με τη καταβολή εφάπαξ όλου του ποσού.

11.1.6              Οι υπεύθυνοι του έργου είναι υποχρεωμένοι  να  λάβουν  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα για την πρόληψη ατυχήματος.

11.1.7              Ο χώρος κατάληψης θα πρέπει να έχει σημανθεί κατάλληλα, ώστε να είναι ορατός και τη νύχτα.

11.1.8              Σε περίπτωση κατάληψης ολόκληρου του πεζοδρομίου υποχρεούνται να κατασκευάσουν πρόσθετο πεζοδρόμιο ή να πάρουν άλλα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

11.1.9           Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκσκαφής επί του πεζοδρομίου  ή  κοινόχρηστου  χώρου για την σύνδεση της οικοδομής με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, τούτο θα  γίνεται  μόνο  μετά  από άδεια της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης και η άμεση αποκατάσταση είναι υποχρεωτική με δαπάνες του εκτελούντος την εκσκαφή.

11.1.10           Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση οικοδομικών υλικών σε παραχωρούμενους κοινόχρηστους χώρους, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση πεζών και οχημάτων.

11.1.11           Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση οικοδομικών υλικών στον παραχωρούμενο κοινόχρηστο  χώρο,  εφόσον  υπάρχει  πιθανότητα  να  παρασυρθούν  από  τα  όμβρια ύδατα. Οικοδομικά υλικά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο μόνον σε συσκευασίες (παλέτες, κάδους, κοντέινερ κλπ.).

11.1.12            Οικονομικά υπόχρεοι είναι τόσο ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, όσο και ο κάτοχος της άδειας  χρήσης.

11.1.13           Οποιαδήποτε καταστροφή κοινόχρηστου χώρου αποκαθίσταται από τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο των εργασιών.

 


11.2                  Οι άδειες  που εκδίδονται διακρίνονται σε:

 

11.2.2        Άδεια Χρήσης Κάδου Αδρανών Υλικών.

Εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι ο κάδος τοποθετείται σε ξύλινη βάση για την προστασία του κοινόχρηστου χώρου και με εβδομαδιαίο τέλος  χρήσης.

11.2.3        Άδεια χρήσης προστατευτικής περίφραξης, με πανί, λαμαρίνα ή πλέγμα και μηνιαίο τέλος χρήσης.

11.2.4     Άδεια τοποθέτησης ικριώματος, με μηνιαίο τέλος  χρήσης.

Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης ακινήτου ή εργολάβος) καταθέτει την εν ισχύ άδεια οικοδομής ή άδεια μικρής κλίμακας για την έγκριση των εργασιών από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου  και υποχρεώνεται :

1.    Να κατασκευάσει προστατευτικό προστέγασμα ή στοά με σκάφη (όταν γίνεται χρήση ολόκληρου πεζοδρομίου) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πιθανή πτώση αντικειμένων.

2.    Να τοποθετήσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με ασφαλή έδραση και στήριξη στην  οικοδομή.

3.    Να κατασκευάσει το ικρίωμα (σκαλωσιά) με προστατευτική διάταξη (πανί, δίχτυ κλπ.) για την προστασία των διερχόμενων πεζών από πτώση  υλικών.

4.    Να τοποθετήσει σήμανση που να προειδοποιεί έγκαιρα τους πεζούς για την κατάληψη του  πεζοδρομίου.

5.    Να τοποθετήσει ταινία σήμανσης με ερυθρό και λευκό  χρώμα.

6.    Να τοποθετήσει εμπόδια με φώτα και αντανακλαστικά στοιχεία που να λειτουργούν σε όλο το 24ωρο και ιδίως υπό συνθήκες  νύχτας.

7.    Να φροντίζει καθημερινά για την ευπρέπεια του κοινόχρηστου χώρου, με καθαρισμό, πλύσιμο και απομάκρυνση τυχόν επικίνδυνων υλικών.

 

11.3   Διαδικασία

 

Για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά υλικά o ενδιαφερόμενος απευθύνεται με αίτησή του στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά:

11.3.2     Αίτηση, στην οποία  σημειώνεται:

Ø  ο υπολογισμός κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου σε μέτρα (μήκος Χ πλάτος),

Ø  τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη του ακινήτου

Ø  τα στοιχεία τουεργολάβου,

Ø  η τοποθεσία και οι εργασίες που θα εκτελεστούν, καθώςκαι

Ø  κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της άδειας.

Ø  Άδεια δόμησης ή άδεια εργασιών μικρής κλίμακας ή 48ωρη γνωστοποίηση εργασιών, με τη ρητή προϋπόθεση ότι αυτή ισχύει.

Ø  Φωτοτυπία της τελευταίας άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, που τυχόν έχει χορηγηθεί.

Ø  Ενημέρωση από το Ταμείο του Δήμου περί μη οφειλών στο Δήμο για τέλη, φόρους, πρόστιμα ή εισφορές προς το Δήμο ή νομίμου ρυθμίσεώς τους.

Ø  Τοπογραφική αποτύπωση, όπου να απεικονίζεται η θέση του οικοπέδου ή της οικοδομής, τα παρακείμενα καταστήματα, οι είσοδοι και τα παράθυρα κατοικιών, το πλάτος της πρόσοψης του ακινήτου, το πλάτος του πεζοδρομίου, το πλάτος της οδού, καθώς και η θέση και οι διαστάσεις του αιτούμενου χώρου κατάληψης.

11.4  Το τέλος  κατάληψης  κοινοχρήστου χώρου με οικοδομικά υλικά, θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ΄έτος, με απόφαση που θα λαμβάνεται έως την 30/9 και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου.


Άρθρο12: Χορήγηση άδειας  κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για φορτοεκφόρτωση   βαρέων  αντικειμένων.

 

12.1      Γενικά

 

    Προσωρινή άδεια διακοπής ή παρεμπόδισης κυκλοφορίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων, χορηγείται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου η οποία

κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και την καταβολή του αναλογούντος τέλους. Στην αίτημα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του αιτούμενου της χορήγησης καθώς και τα στοιχεία φορέα  που θα είναι υπεύθυνος  για τα είδη που θα διακινηθέντων , ο χρόνος , ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής της κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για τη χορήγηση της άδειας.

Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται 5 τουλάχιστον ημέρες πριν την προγραμματισμένη κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου και η διάρκεια της χορηγηθείσας άδειας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 5 ώρες με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερόμενου και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους. Οι κοινόχρηστοι χώροι δύνανται να παραχωρούνται για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους βαρέων αντικειμένων, υπό την προϋπόθεση  ότι δεν δημιουργείται όχληση στα παρακείμενα καταστήματα ότι διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών  και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και ότι τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας. Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται και υπό την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των κανονισμών που διέπουν τη χρήση κοινόχρηστου χώρου. 

 

12.1.1                 Στην αίτηση, που θα υποβάλλεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα προς τη Δ/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών ή τη Δημοτική Αστυνομία θα αναφέρονται υποχρεωτικά:

1.      Τα πλήρη στοιχεία  του  φορέα, που  θα  είναι  υπεύθυνος  για  τα  είδη  που  θα διακινηθούν.

2.      Ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της διακοπής κυκλοφορίας, καθώς  και

3.      Κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

4.         Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει το πεντάωρο με  δυνατότητα  παράτασης, μετά από αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή αντίστοιχου  τέλους.

5.  Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται, μετά από έγκριση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών ή τη Δημοτική Αστυνομία , με την  προϋπόθεση:

 • να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα,
 • να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούς και
 • να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.

6.Οι προσωρινές άδειες για την παρεμπόδιση ή διακοπή κυκλοφορίας χορηγούνται με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ και των Κανονισμών, που διέπουν την χρήση κοινόχρηστου χώρου και μετά την καταβολή του αντίστοιχου τέλους το οποίο υποχρεωτικά αναγράφεται ο αριθμός είσπραξής του στο έντυπο  αδείας.

7.  Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξολοκλήρου σε περίπτωση  διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος,  φορτηγά μεταφοράς, μηχανήματα έργων κλπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας.

 

i.Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης.

ii.Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του κοινόχρηστου χώρου, την ευθύνη  αποκατάστασης φέρει εξολοκλήρου εκείνος‚ που έχει αιτηθεί την  άδεια.

 

Άρθρο 13 : Χορήγηση δικαιώματος διελεύσεως και υπεδάφους.

 

Επιτρέπεται η παραχώρηση δικαιώματος διελεύσεως επί, υπό ή υπέρ κοινοχρήστων χώρων σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την εγκατάσταση ευκολιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα του Ν.4070/2012 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει την εν λόγω άδεια υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης. Οι αιτούμενη άδεια χορηγείται μετά την καταβολή των προβλεπομένων τελών διέλευσης και τέλους χρήσης δικαιώματος διέλευσης.

Επιτρέπεται η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσεως του υπεδάφους :

α) σε πρατήρια καυσίμων προκειμένου να εγκαταστήσουν τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων και

β) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή εταιρίες, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις λειτουργικές και τις επιχειρησιακές τους ανάγκες όπως η εγκατάσταση καλωδίων, σωληνώσεων ,οπτικών ινών ή άλλων ευρυζωνικών ινών. Η εν λόγω παραχώρηση συντελείται δια της χορηγήσεως από το Δήμο καθ υπόδειξη των αρμοδίων φορέων.

 

13.1  Το δικαίωμα διέλευσης και υπεδάφους , θα καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατ΄έτος, με απόφαση που θα λαμβάνεται έως την 30/9 και καταβάλλεται εφάπαξ στο Ταμείο του Δήμου


Άρθρο14: Χορήγηση άδειας  κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου  για την προσωρινή   λειτουργία   εργοταξίου

 

14.1   Γενικά

14.1.1  Στην αίτηση θα αναφέρονται  υποχρεωτικά:

Α) τα πλήρη στοιχεία του φορέα, που θα είναι υπεύθυνος για την λειτουργία του  εργοταξίου,

Β) του επιβλέποντος Μηχανικού και του ΤεχνικούΑσφαλείας

Γ) Ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της δημιουργίας του εργοταξίου.

Δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια απαραίτητη για την χορήγηση της αδείας.

 

14.1.2  Η διάρκεια της άδειας δεν θα υπερβαίνει τους δύο (2)  μήνες,  ενώ  μετά  από  αιτιολογημένη αίτηση και την καταβολή του αντίστοιχου τέλους θα είναι δυνατή η παράταση της.

14.1.3  Οι προσωρινές άδειες κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για την λειτουργία εργοταξίου χορηγούνται μετά από την καταβολή του αντίστοιχου τέλους και με την προϋπόθεση της τήρησης των διατάξεων του ΚΟΚ, των κανονισμών Υγιεινής και  Ασφάλειας  των  Εργαζομένων σ' αυτά, καθώς και των κανονισμών που διέπουν την χρήση του κοινόχρηστου χώρου. Δεν επιτρέπεται η κατάληψη χώρου εντός φυτεμένωνπαρτεριών.

14.1.4  Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερόμενους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κάθε έτους Τέλους Διακοπής ή ΠαρεμπόδισηςΚυκλοφορίας.

14.1.5  Στην αίτηση του ο ενδιαφερόμενος, που θα υποβάλλει  στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης τουλάχιστον   επτά (7)ημέρες νωρίτερα και θα  αναφέρει τα μέτρα σηματοδότησης που θα λάβει για την προστασία πεζών και οχημάτων και την αποτροπή ατυχημάτων.

14.1.6        Οι κοινόχρηστοι χώροι θα παραχωρούνται μετά από έγκριση της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών  με τηνπροϋπόθεση:

 • να μη δημιουργείται όχληση στα καταστήματα,
 • να διασφαλίζεται η ομαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων από παράπλευρες οδούςκαι
 • να τηρούνται οι ώρες κοινής ησυχίας.
 • Οι ιδιοκτήτες μεταφορικών μέσων είναι συνυπεύθυνοι εξ'ολοκλήρου σε περίπτωση διάθεσης των οχημάτων τους (γερανοί, πρέσες ετοίμου σκυροδέματος, φορτηγά μεταφοράς, μηχανήματα έργων, κλπ.) για την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια διακοπής κυκλοφορίας και άδεια κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου για τη λειτουργία εργοταξίου.

 

14.1.7        Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας σε περίπτωση παραβίασης των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων ή λόγω έκτακτης ανάγκης (π.χ. θεομηνίας).

14.1.8  Σε περίπτωση φθοράς ή βλάβης του κοινόχρηστου χώρου από τις εργασίες, την ευθύνη αποκατάστασής του φέρει ο υπεύθυνος λειτουργίας του εργοταξίου και ο επιβλέπων Μηχανικός.


Άρθρο  15:  Χορήγηση  άδειας  προσωρινής κατάληψης Κοινόχρηστου Χώρου για τη διενέργεια   εκδηλώσεων

 

15.1      Γενικά

15.1.1     Οι πεζόδρομοι και οι πλατείες ή τμήματα αυτών, μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αν έχει εκχωρηθεί  η  αρμοδιότητα  σε  αυτήν), παραχωρούνται ατελώς σε συλλόγους, σωματεία, κοινωνικές  οργανώσεις  και νομικά πρόσωπα για τη διενέργεια  πολιτιστικών,  κοινωνικών,  ενημερωτικών, ψυχαγωγικών, φιλανθρωπικών και εκπαιδευτικώνεκδηλώσεων.

15.1.2     Οι εκδηλώσεις που γίνονται από Δημόσιους Φορείς ή πολιτικά Κόμματα με εκπαιδευτικό, πολιτιστικό ή ενημερωτικό χαρακτήρα εξετάζονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις τουΝ.1491/1984.

15.1.3     Η  παραχώρηση  των  κοινόχρηστων  χώρων  σε  εμπορικές  επιχειρήσεις  για  τη  διοργάνωση εκδηλώσεων προωθητικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο μετά από Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (αν  έχει εκχωρηθεί η αρμοδιότητα σε αυτήν) και την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους, όπως αυτό προσδιορίζεται στην σχετική περί τελών για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

15.2   Διαδικασία

 

Η άδεια για την πραγματοποίηση των προαναφερόμενων εκδηλώσεων χορηγείται υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους:

15.2.1  Η αίτηση για την παραχώρηση του χώρου θα υποβάλλεται  στο  Τμήμα  Εσόδων  της  Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηλιούπολης τουλάχιστον  ένα(01)μήνα  νωρίτερα.

 

15.2.2  Στην αίτηση θα αναφέρονται  υποχρεωτικά:

 • τα πλήρη στοιχεία των διοργανωτών της εκδήλωσης,
 • ο χρόνος, ο χώρος και ο σκοπός της εκδήλωσης, καθώς και
 • κάθε απαραίτητη λεπτομέρεια για την χορήγηση της άδειας.
 • Για την χορήγηση της άδειας απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κατόπιν σχετικής Εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

15.2.3     Η χρονική διάρκεια της χορηγούμενης αδείας δεν θα υπερβαίνει τον  ένα (1) μήνα.

15.2.4    Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την κατάθεση εγγυητικής επιστολής από τους ενδιαφερομένους, το ύψος της οποίας θα καθορίζεται από το ισχύον κατ'έτος τέλος παραχώρησης του κοινόχρηστου χώρου.


15.2.5  Επιτρέπεται η τοποθέτηση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων στον κοινόχρηστο χώρο που τους έχει παραχωρηθεί, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται απαρέγκλιτα οι ώρες κοινής ησυχίας.

15.2.6  Τα περίπτερα και κάθε είδους κινητές κατασκευές, που θα τοποθετούνται από τους διοργανωτές πρέπει να είναι καλαίσθητα και οι διαστάσεις τους να μην υπερβαίνουν τα τρία (3τ.μ.) τετραγωνικά   μέτρα.

15.2.7  Απαγορεύεται ρητά η πώληση κάθε άλλου είδους προϊόντων, καθώς οι άδειες χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων και την προβολή  μηνυμάτων.

15.2.8  Σε ορισμένες από τις άδειες για κοινωνικό  και  πολιτιστικό  σκοπό  επιτρέπεται  η   διαφήμιση, με την προϋπόθεση ότι η εκδήλωση δεν θα έχει εμπορικό  κέρδος.

15.2.9  Ο Δήμος δίνει προτεραιότητα στην απρόσκοπτη κυκλοφορία πεζών, των ατόμων  με  ειδικές ανάγκες και των οχημάτων‚ καθώς και  στην  ομαλή  λειτουργία  των  καταστημάτων.

15.2.10     Οι άδειες χορηγούνται για συγκεκριμένο χώρο και σε καμία περίπτωση για την κατάληψη του οδοστρώματος. Από την παραχώρηση του χώρου δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αναιρείται η κοινή χρήση  αυτού.

15.2.11     Οι φορείς-διοργανωτές των εκδηλώσεων έχουν την υποχρέωση της εξασφάλισης της καθαριότητας, της προστασίας από  κάθε  μορφής  ρύπανση,  της  προστασία  του πρασίνου καθώς και της αποκατάστασης τυχόν  ζημιών.

15.2.12  ΟΔήμος διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας, αν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν τήρησε τα προαπαιτούμενα και συμφωνηθέντα να μη του επαναχορηγεί άδεια σε επόμενη αίτησή του για μελλοντική  εκδήλωση.


ΑΡΘΡΟ 16:  Λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικης & πασχαλινής   αγοράς.

 

Παράγραφος Α

Λειτουργία εμποροπανηγύρεων

 

 

Υποπαράγραφος Α.1

Περιοχές και οδοί κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

 

 

1.                        Οι περιοχές και οι οδοί κατάληψης  κοινοχρήστων χώρων, για τη διενέργεια θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων, όπως είχαν καθοριστεί με προηγούμενη Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου(ΑΔΣ 185/2012), εξακολουθεί να ισχύει ως κατωτέρω:

Α/Α

ΕΝΟΡΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΟΡΤΗΣ

ΟΔΟΣ

1

ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ

3 ΜΑΙΟΥ

ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ & ΤΑΜΠΑ

2

ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

21 ΜΑΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

4

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

17 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ

5

ΠΡΟΦΗΤΗ   ΗΛΙΑ

20 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΑΘΟΝΟΜΑΧΩΝ

6

ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

7

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

8

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΘΕΟΤΟΚΗ

1.                 Ο κοινόχρηστος χώρος παραχωρείται με την προϋπόθεση ότι, διασφαλίζεται η πρόσβαση σε σχολεία,  εισόδους κατοικιών και  καταστημάτων .


Υποπαράγραφος Α.2

Τέλος  χρήσεως κοινοχρήστου  χώρου

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται κάθε χρόνο με Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διαδικασία έγκρισης των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Για το τρέχον έτος (2018) το εν λόγω τέλος έχει ήδη καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 316/2017 ΑΔΣ (πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4497/2017).

 

Υποπαράγραφος Α.3

Διάρκεια λειτουργίας εμποροπανηγύρεων

Η διάρκεια λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων ορίζεται στις δύο  (2) συναπτές ημέρες, και συμπεριλαμβάνουν την εγκατάσταση και απεγκατάσταση, αντίστοιχα, των πάγκων εργασίας και στην πώληση των διατιθέμενων  ειδών.

 

Υποπαράγραφος Α.4

Οριοθέτηση -Πάγκος εργασίας - Πωλούμενα είδη

Οι Θέσεις (πάγκος εργασίας) θα οριοθετούνται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από ειδικό συνεργείο του Δήμου, θα  είναι επιφάνειας τεσσάρων τετραγωνικών μέτρων (4 τ.μ, ήτοι 4 μ. Χ 1 μ.). Μεταξύ των πάγκων εργασίας θα υπάρχει ελεύθερος διάδρομος πλάτους μισού μέτρου (0,50 μ), για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Τα πωλούμενα είδη είναι : εκκλησιαστικά είδη, είδη οικιακής χρήσης, είδη ένδυσης και υπόδησης, παιχνίδια, βιβλία, είδη καλλιτεχνίας, χειροτεχνίας και ζωγραφικής, μπιζού, ζαχαρώδη προϊόντα, κουλούρια - καλαμπόκια - ξηροί καρποί, συσκευασμένα είδη διατροφής και λοιπά είδη που απαντώνται στις δραστηριότητες των εν λόγω πωλητών και δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν αναλυτικότερα.

 


 

 

 


Υποπαράγραφος Α.5

 Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής - αίτηση και έγκριση συμμετοχής -    κλήρωση

 

1.            Στις εμποροπανηγύρεις συμμετέχουν:

 

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ) σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.

γ) Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης τα  είδη της υποπαραγράφου Α.4 της παραγράφου Α του παρόντοςάρθρου.

δ) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές, που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο.

ε) Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017, που διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίοι είναι :

          ι) Φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικής δικής τους δημιουργίας.

          ιι) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), που διαθέτουν  αποκλειστικά έργα ιδίας παραγωγής των μελών τους.

Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν  να ζητήσουν θέση στις εμποροπανηγύρεις.

Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, την οποία εκδίδειο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο Δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των Δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει :

 

 

 

α. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

β. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.

γ. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται.

δ. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά περίπτωση.

ε. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

στ.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.


 

2.            Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στο Δήμο αίτηση, η οποία διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία αυτού, στην οποία επισυνάπτει :

α. Φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

β. Φωτοτυπία βεβαίωσης πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι καλλιτέχνες- χειροτέχνες και οι αδειούχοι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

γ. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

δ. Υπεύθυνη δήλωση, αποκλειστικής πώλησης εκκλησιαστικών ειδών.

ε. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, οι δημότες του Δήμου Αθηναίων.

στ. Εξουσιοδότηση, σε περίπτωση παραλαβής των εγκρίσεων συμμετοχής από οποιονδήποτε τρίτο.

 

3.            Οι αιτήσεις συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις υποβάλλονται κάθε έτος από 1/2 έως και  31/3.

 

4.            Για τη συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των εμποροπανηγύρεων, που αφορά ηπρόσκληση.

 

5.            Οι θέσεις κάθε εμποροπανηγύρεως παραχωρούνται με δημόσια κλήρωση.

 

6.            Ο Δήμος καθορίζει υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων, εφόσον αυτό είναι εφικτό, που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) παραχωρείται με κλήρωση μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη εκάστου φορέα, τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση ιδίαςδημιουργίας.

 

7.            Μετά το πέρας της διαδικασίας της κλήρωσης εκδίδεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατάλογος συμμετεχόντων για κάθε εμποροπανήγυρη, ο οποίος αναρτάται στο Δήμο προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα, που καθορίζονται στις διατάξεις του Ν.4497/2017.

 

8.            Τελευταία ημερομηνία καταβολής των αναλογούντων τελών υπέρ του δήμου ορίζεται η 5η ημέρα πριν από τη διεξαγωγή κάθε εμποροπανηγύρεως. Αμέσως μετά πραγματοποιείται η κλήρωση τυχόν ελεύθερων θέσεων μεταξύ τωνενδιαφερομένων.

 

9.            Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του  Δήμου δύο τουλάχιστον ημέρες πριν την ανάρτηση των πινάκων της (παρ.7).

 

10.         Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση, από τους συμμετέχοντες στις εμποροπανηγύρεις, των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φοράδιατάξεις.

 

11.         Οι άδειες - εγκρίσεις συμμετοχής στις εμποροπανηγύρεις είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και σε κάθε εμποροπανήγυρη αντιστοιχεί μία άδεια - έγκριση συμμετοχής για κάθε φυσικόπρόσωπο.

 

12.         Πριν από τη διεξαγωγή κάθε εμποροπανηγύρεως πραγματοποιείται γραμμογράφηση των θέσεων από αρμόδιους υπαλλήλους του  Δήμου.

 

 

13.         Κατάλογος συμμετεχόντων για κάθε εμποροπανήγυρη διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και στην οικεία Αστυνομική Αρχή, οι οποίες από κοινού κατόπιν συνεργασίας διαθέτουν κλιμάκια ελέγχου για την ορθή εγκατάσταση των πάγκων εργασίας, την τήρηση των όρων των χορηγούμενων εγκρίσεων συμμετοχής, την βεβαίωση παραβάσεων, την απομάκρυνση και αποθήκευση των ειδών, των άνευ έγκρισης συμμετοχής πωλητών.

 

14.   Προτεραιότητα για λήψη άδειας στην εμποροπανήγυρη θα έχουν:

Α) όλοι οι καταστηματάρχες  οι οποίοι δυνητικά θα καταλαμβάνουν θέση στην πρόσοψη του καταστήματός τους.

Β) Δημότες οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Γ) Ειδικές θέσεις λόγω ιδιομορφίας π.χ. καντίνες) θα ορίζονται σε συγκεκριμένη περιοχή, ύστερα από υπόδειξη ειδικού συνεργείου του Δήμου έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η εμπορική δραστηριότητα των υφιστάμενων καταστημάτων αλλά και των προσωρινών αδειούχων της εμποροπανήγυρης.

 

 

 

 

 

Παράγραφος Β

 

Λειτουργία χριστουγεννιάτικης, πασχαλινής αγοράς και ημέρες εορτών. 

 

Υποπαράγραφος Β.1

Κοινόχρηστος χώρος και αριθμός θέσεων

 

1.                     Ο αριθμός των θέσεων επί κοινοχρήστου χώρου για την διενέργεια της χριστουγεννιάτικης, της καθαρής Δευτέρας και  πασχαλινής αγοράς  κ.λ.π εθνικές επετείους και εορτές,σε διάφορα σημεία της πόλης της Ηλιούπολης, έτσι ώστε να μη δημιουργείται πρόβλημα στον περιβάλλοντα χώρο, στη διέλευση πεζών και οχημάτων έκτακτης ανάγκης, εξακολουθεί να ισχύει ως ακολούθως:

 

Περιοχή - θέση

Αριθμός θέσεων

1

Πλατεία Εθν. Αντίστασης

2

2

Πλατεία Ηρώων

2

3

Πλατεία Κανάρια

1

4

Πλατεία Ανεξαρτησίας

1

5

Έξωθεν Ιερού Ναού Αγ.Μαρίνας

1

6

Είσοδος Προφήτη Ηλία

1

7

Δημοτικό Θέατρο Κιντής

1

8

Πάρκο κυκλοφοριακής Αγωγής

1

9

Σ.Βενιζέλου&Μαραθονομάχων

1

10

Πλατεία Παλαιών &Ναυαρίνου

1

11

Πλατεία Βεάκη

1

12

Κολυμβητήριο Ηλιούπολης

1

13

Σταθμός Μετρό Αγίου Δημητρίου

1

14

Σταθμός Μετρό  Ηλιούπολης

1

15

Οδός Πεντάρη&Τηνού

1

16

Πλατεία 28ης Οκτωβρίου &Λασκάρεως

1

17

Πλατεία 25ης Μαρτίου &Κοντζιά

1

18

Έξωθεν  Ιερού  Ναού Αγ. Παρασκευής

1

 

 

 

 


 

2.                Η Δημοτική Αρχή, θέλοντας να συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, δύναται να παραχωρεί επιπλέον θέσεις σε διάφορα σημεία της πόλης, προκειμένου να ικανοποιήσει την ενδεχομένως μεγαλύτερη ζήτηση θέσεων, εκ μέρους τωνενδιαφερομένων.

 

Υποπαράγραφος Β.2

Τέλος χρήσεως κοινοχρήστου χώρου

 

Το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου καθορίζεται κάθε χρόνο με Απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την διαδικασία έγκρισης των συντελεστών τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων. Για το τρέχον έτος (2018) (πριν από τη δημοσίευση του Ν. 4497/2017).

 

Υποπαράγραφος Β.3

 

Διάρκεια λειτουργίας χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς

Η διάρκεια λειτουργίας ορίζεται για τη χριστουγεννιάτικη αγορά στις είκοσι (25) συναπτές ημέρες, από 12/12 έως και 7/1 και για την πασχαλινή αγορά στις δέκα

(10)  συναπτές ημέρες, με τελευταία ημέρα το Μεγάλο  Σάββατο. Τις δε υπόλοιπες εορτές, εθνικές εορτές  και επετείους έως και πέντε(5) ημέρες. 

 

Υποπαράγραφος Β.4

 

Πάγκος εργασίας - Πωλούμενα είδη

Ο πάγκος εργασίας  θα είναι έως δύο  (2) τετραγωνικά  μέτρα για πωλούμενα μικρά προϊόντα όπως (καλαμπόκια,ζαχαρωτά κ.α) και για προϊόνταμε μεγάλο όγκο όπως Χριστουγεννιάτικα δέντρα, κάρβουνα χαρταετοί κ.α.) έως δέκα (10)  μέτρα. Τα πωλούμενα είδη πρέπει να δικαιολογούν το χαρακτήρα των ημερών, να τηρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας και η διάθεσή τους να γίνεται βάσει των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) και είναι : χριστουγεννιάτικα δέντρα, χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά στολίδια, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές κάρτες, πασχαλινά αυγά, κεριά, λαμπάδες, μπαλόνια, είδη διακόσμησης, υλικό περιτυλίγματος δώρων , κάρβουνα, χαρταετοί, είδη ζαχαροπλαστικής(ζαχαρωτά -μαλλί της γριάς) ,κουλούρια, καλαμπόκια  και λοιπά είδη που απαντώνται στις δραστηριότητες των εν λόγω πωλητών και δεν είναι δυνατόν να απαριθμηθούν αναλυτικότερα.


 


 

 

 


 

Υποπαράγραφος Β.5

 

Όροι και  προϋποθέσεις συμμετοχής

 


1.             Στη χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή αγορά συμμετέχουν:

α) Πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

β) Πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχοι λαϊκών αγορών και κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα.

γ) Αδειούχοι πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης τα είδη της υποπαραγράφου Α.4 της προηγούμενης παραγράφου Α του παρόντος άρθρου.

δ) Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές, που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο.

ε) Αδειούχοι του άρθρου 45 του Ν. 4497/2017, που διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίοι είναι :

ι) Φυσικά πρόσωπα που δημιουργούν έργα τέχνης, καλλιτεχνήματα, χειροτεχνήματα και λοιπά έργα πρωτότυπης, αποκλειστικής δικής τους δημιουργίας.

ιι) Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) που διαθέτουν αποκλειστικά έργα ιδίας παραγωγής των μελών τους.

2.             Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στην εν λόγω  αγορά.

3.             Για τη συμμετοχή στη εν λόγω αγορά απαιτείται βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας, την οποία εκδίδει ο Δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών. Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο Δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή τουεπισυνάπτει:

α. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS.

β. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή.

γ. Πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται.

δ. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά περίπτωση.

ε. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

στ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

4.  Για τη συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή αγορά το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλλει στο Δήμο αίτηση, η οποία διατίθεται από την αρμόδια υπηρεσία αυτού, στην οποία επισυνάπτει:

α. Για χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά είδη :

ι.   Φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιαςδιάρκειας.

ιι. Φωτοτυπία βεβαίωσης πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι καλλιτέχνες-χειροτέχνες και οι αδειούχοι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.)

ιιι. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.

β. Για χριστουγεννιάτικα δέντρα :

ι. Φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ή βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας.

ιι. Για εισαγόμενα δέντρα: άδεια εκτελωνισμού, τιμολόγιο αγοράς, πιστοποιητικό φυτουγείας.

ιιι. Για εγχώρια δέντρα : βεβαίωση Δασαρχείου.

 

5.             Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται για τη χριστουγεννιάτικη αγορά έως 30/11 και για την πασχαλινή αγορά έως 15 ημέρες πριν από την Κυριακή του Πάσχα.

6.             Για τη συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή αγορά απαιτείται έγκριση συμμετοχής που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.

7.             Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των αγορών που αφορά η πρόσκληση.

8.             Οι θέσεις της χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς παραχωρούνται με δημόσια γενική κλήρωση. Μετά το πέρας της διαδικασίας της κλήρωσης εκδίδεται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατάλογος συμμετεχόντων, ο οποίος αναρτάται στον Δήμο προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του Δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα που καθορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4497/2017. Τελευταία ημερομηνία καταβολής των αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου ορίζεται η 3η ημέρα πριν από τη διεξαγωγή της χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς. Αμέσως μετά πραγματοποιείται η κλήρωση τυχόν ελεύθερων θέσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων.

9.             Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

 

10.          Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση, από τους συμμετέχοντες στη χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή αγορά, των ειδών τους  κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

11.          Οι άδειες - εγκρίσεις συμμετοχής στη χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή αγορά είναι προσωποπαγείς και αμεταβίβαστες και σε κάθε αγορά αντιστοιχεί μία άδεια-έγκριση συμμετοχής για κάθε φυσικό πρόσωπο.

12.          Πριν από τη διεξαγωγή της χριστουγεννιάτικης και πασχαλινής αγοράς πραγματοποιείται γραμμογράφηση των θέσεων από αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου.

13.          Κατάλογος συμμετεχόντων στη χριστουγεννιάτικη και πασχαλινή αγορά διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας και στην οικεία Αστυνομική Αρχή, οι οποίες από κοινού κατόπιν συνεργασίας διαθέτουν κλιμάκια ελέγχου για την ορθή εγκατάσταση των πάγκων εργασίας, την τήρηση των όρων των χορηγούμενων εγκρίσεων συμμετοχής, τη βεβαίωση παραβάσεων, την απομάκρυνση και αποθήκευση των ειδών, των άνευ έγκρισης συμμετοχής πωλητών.

 

 


 

Άρθρο 17: Χορήγηση  άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για είσοδο - έξοδο οχημάτων.

 

17.1 Δικαιολογητικά

 

 Για τη χρήση κοινοχρήστου χώρου για την είσοδο- έξοδο οχημάτων σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης στην περιφέρεια του Δήμου Ηλιούπολης, απαιτείται  η χορήγηση σχετικής άδειας. Ως ιδιωτικός χώρος στάθμευσης οχημάτων νοείται ο εγκεκριμένος   χώρος στάθμευσης οχημάτων σε πυλωτή ή σε υπαίθριο ακάλυπτο χώρο οικοδομής ή σε στεγασμένο χώρο οικοδομής,έτσι όπως προβλέπεται από την άδεια δόμησης της αρμόδιας Υπηρεσίας δόμησης.

Η εν λόγω άδεια εκδίδεται από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και ύστερα από θετική γνωμοδότηση της Αστυνομίας  περί της ασφάλειας των πεζών. Ο αριθμός της άδειας αποτυπώνεται σε πινακίδα απαγόρευσης στάθμευσης σε ιδιωτικό χώρο της οικοδομής, ώστε να είναι ορατή.

 

17.1.1  Δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας κοινοχρήστου χώρου για είσοδο - έξοδο οχημάτων σε πυλωτή, πρασιά ή ακάλυπτο χώρο οικοδομής.

 

Ο ενδιαφερόμενος  ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του ακινήτου, για να λάβει  άδεια υποβάλλει στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α) Έντυπη αίτηση της Υπηρεσίας.

Β) Σχέδιο κάτοψης, ελεγμένο από την πολεοδομία στο οποίο θα φαίνονται οι χώροι στάθμευσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταθέτει.

Γ) Σχέδιο που θα αποτυπώνεται η είσοδος και έξοδος στο χώρο στάθμευσης και η διαστάσεις του κοινοχρήστου  Χώρου του πεζοδρομίου (πλάτος Χ μήκος),η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

Δ) Υπεύθυνη δήλωση για την ιδιότητα του αιτούντα, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντα από δημόσια υπηρεσία.

Ε) το ΑΦΜ

Στ) Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Η ως άνω άδεια χορηγείται υπό της ακόλουθες προϋποθέσεις:

Σε κάθε κτίριο που υπάρχει χώρος στάθμευσης  η πρόσβαση θα πρέπει να επιτυγχάνεται με είσοδο - έξοδο πλάτους 2,5μ. Το συνολικό άθροισμα των ανοιγμάτων εισόδων - εξόδων  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το μισό μήκος της συνολικής πρόσοψης του κτιρίου κ.λ.π.

 

17.1.2  Δικαιολογητικά για συνεργεία  αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών , πλυντήρια ή  βουλκανιζαντέρ.

 

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α) Αίτηση.

Β) Βεβαίωση ή άδεια λειτουργίας από τη δ/νση Μεταφορών.

Γ) Φωτοτυπία σχεδίου  κάτοψης  του χώρου ελεγμένο από τη δ/νση μεταφορών , με συνημμένη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων που καταθέτει.

Δ) Σχέδιο που αποτυπώνεται το εμβαδόν του κοινόχρηστου χώρου του πεζοδρομίου  που θα καλύπτεται από  την είσοδο - έξοδο, η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

 

17.1.3 Δικαιολογητικά για Πρατήρια Υγρών καυσίμων

 

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει άδεια πρέπει να καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.  Έντυπη αίτηση

2.  Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ή άδειας λειτουργίας του πρατηρίου από την αρμόδια Δ/νση αδειοδότησης.

3.    Κάτοψη χώρου του πρατηρίου,ελεγμένο από την αρμόδια Δ/νση με συνημμένη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταθέτει.

4.  Φωτοαντίγραφο άδειας οικοδομής και συνημμένο τοπογραφικό σχέδιο ελεγμένο από την πολεοδομία, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων που καταθέτει.

5.  Απλό σχέδιο ή σκαρίφημα του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης, στο οποίο αποτυπώνεται η είσοδος και η διαστάσεις του κοινόχρηστου χώρου(πεζοδρόμιο) εισόδου - εξόδου(μήκος Χ πλάτος), η οδός και η είσοδος της οικοδομής.

6.  Σχέδιο κάτοψης δεξαμενών, ελεγμένο από την αρμόδια Δ/νση.

7.  Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, του ιδιοκτήτη του πρατηρίου.

8.  Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας.

9.  Αντίγραφο έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι: οι πινακίδες με το σήμα της συμβεβλημένης εταιρείας πετρελαιοειδών και των τιμών των καυσίμων μπορεί να τοποθετηθεί, είτε εντός του χώρου του πρατηρίου είτε στο πεζοδρόμιο (άρθρ.11 παρ.2 του Ν.2696/1999) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για την τοποθέτηση της πινακίδας αυτής επί του πεζοδρομίου απαιτείται άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου (έως 1 τ.μ. σε πλάτος) από τον Δήμο με την προϋπόθεση ότι δεν παρεμποδίζεται η διέλευση των πεζών. Για την κατάληψη του κοινόχρηστου αυτού χώρου (της πινακίδας) καταβάλλεται ειδικό ετήσιο τέλος (άρθρ.3 παρ.6 Ν.1080/1980) το οποίο θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έως την 30/9 έκαστου έτους.

 

 

Άρθρο 18:  Χορήγηση  άδειας  εκσκαφής ή τομής.

 

1.    Για την εκσκαφή οδοστρώματος, ερείσματος πεζόδρομου ή πεζοδρομίου  δημοτικής οδού, προκειμένου να κατασκευαστούν έργα από δημόσιους οργανισμούς ή επιχειρήσεις ή από οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις απαιτείται σχετική άδεια. Η εν λόγω άδεια χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση και θωρείται από αστυνομική αρχή. Η εκσκαφή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν υποβληθεί μαζί με την αίτηση.

2.    Κατά την εκτέλεση των έργων εκσκαφής της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ΚΟΚ Ν.2696/1999 και οι διατάξεις της Υπουργικής απόφασης αριθ.6952/14.2.2011 «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή διέλευση πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους .....προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών»

3.    Κατά τη διάρκεια της κατασκευής των έργων τοποθετείται πινακίδα η οποία αναφέρει τον φορέα εκτέλεσης του έργου, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της χορηγηθείσας  άδειας, την ακριβή επωνυμία του αναδόχου του έργου και στοιχεία επικοινωνίας με τον ανάδοχο. Σε  περίπτωση παράλειψης τοποθέτησης της εν λόγω πινακίδας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 200,00€.

4.    Οι προκαλούμενες βλάβες ,ζημιές και τομές του οδοστρώματος και των πεζοδρομίων αποκαθίστανται πλήρως και υποχρεωτικά από αυτόν στον οποίο έχει εκδοθεί η άδεια εντός  δέκα (10) ημερών.

5.    Τα προϊόντα εκσκαφής απομακρύνονται αμέσως και υποχρεωτικά εντός δύο (2) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εκσκαφής. Εάν η απομάκρυνση δε γίνει εντός του οριζόμενου αυτού  χρόνου, τότε επιβάλλεται στον δικαιούχο της άδειας διοικητικό πρόστιμο 200,00€.

6.    Εάν διαπιστωθεί ύστερα από αυτοψία των ελεγκτικών οργάνων του Δήμου η μη επαρκείς ή η τεχνικά πλημμελής αποκατάσταση του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, μετά την παρέλευση της χρονικής διάρκειας της άδειας (10 ημέρες) τότε  ο Δήμος αποκαθιστά ο ίδιος τις φθορές ή ζημιές ή βλάβες, και βεβαιώνει τη σχετική δαπάνη σε βάρος του προσώπου  που προκάλεσε τη ζημιά ή βλάβη, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.3481/2006:

«οι επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας, όπως ιδίως η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η Δ.Ε.Η. Α.Ε., ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε., η Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε., οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης και τα νομικά ή φυσικά εν γένει πρόσωπα που εκτελούν έργα επί των οδών, υποχρεούνται να αποκαθιστούν πλήρως τις τομές και παντοειδείς φθορές του οδοστρώματος και των λοιπών στοιχείων ασφαλείας των οδών, εντός της προθεσμίας που αναγράφεται στην άδεια που εκδίδει η αρμόδια για τη συντήρηση της οδού υπηρεσία κατά την παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΦΕΚ 57 Α') και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες από του πέρατος των εργασιών, επί των τμημάτων των οδών τα οποία παραδίδονται στην κυκλοφορία. Αν δεν αποκατασταθούν οι βλάβες και τομές του οδοστρώματος ή δεν αποκατασταθούν εντέχνως και επαρκώς, κατά την κρίση του οικείου φορέα συντήρησης της οδού, ο φορέας αυτός υποχρεούται να αποκαταστήσει τη βλάβη εις βάρος και για λογαριασμό του προσώπου για λογαριασμό του οποίου εκτελείται το έργο και περαιτέρω να βεβαιώσει και εισπράξει τη σχετική δαπάνη κατά τις διατάξεις είσπραξης των δημοσίων εσόδων».

7.    Ο δικαιούχος της άδειας υποχρεούται να γνωρίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου τα χρόνο έναρξης των εργασιών .

8.    Σε περίπτωση ολικού ή μερικού αποκλεισμού της οδού, για την εκτέλεση των έργων απαιτείται η έκδοση απόφασης περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 48& 52 του ΚΟΚ Ν.2696/1999.

 

Άρθρο 19:  Χορήγηση  άδειας  διαμόρφωσης  Πεζοδρομίων

 

1.    Τα πεζοδρόμια κατασκευάζονται με τέτοιο πλάτος , έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών πλάτους  1,5 μ. του κρασπέδου μη συνυπολογιζόμενου. Το εν λόγω πλάτος των κατασκευαζόμενων πεζοδρομίων πρέπει να είναι ελεύθερο από κάθε είδους σταθερά ή κινητά εμπόδια και με μέγιστη εγκάρσια κλίση ανερχόμενη σε ποσοστό 2% .Οιασδήποτε μορφής εξυπηρέτηση όπως επί παραδείγματι, σήμανση, φύτευση, αστικός εξοπλισμός, κ.α. δεν επιτρέπεται να λαμβάνει χώρα εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η κατασκευή πεζοδρομίου πλάτους μικρότερου του 1,5μ, μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις ιδιαίτερες συνθήκες της οδού και μετά τη σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε αρμόδιων, προς τούτο, Τεχνικής  Δ/νσης του Δήμου Ηλιούπολης.

2.    Επί υφισταμένων  πεζοδρομίων πλάτους μικρότερου του 1,5 μ.,η ζώνη ελεύθερης όδευσης των πεζών καταλαμβάνει ολόκληρο του πλάτος του πεζοδρομίου. Πλάτη πεζοδρομίων μικρότερη των 0,70 μ. αποφεύγονται επειδή δεν εξυπηρετούν άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο. Καθ΄όλο το μήκος της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών κατά την έννοια της παρ,1 του άρθρου αυτού, επιβάλλεται πραγματικό ελεύθερο ύψος όδευσης των πεζών ίσο με 2,20μ, απολύτως ελεύθερο από οιοδήποτε εμπόδιο(όπως επί παραδείγματι, σημάνσεις ,πινακίδες ,επιγραφές, μαρκίζες ,τέντες, κλαδιά δένδρων κ.λ.π.).

3.    Για την ασφαλή διακίνηση ατόμων με προβλήματα οράσεως επιβάλλεται η κατασκευή οδηγού όδευσης τυφλών για την καθοδήγηση αυτών, εφ΄όλων των τμημάτων του κοινόχρηστου χώρου του Δήμου Ηλιούπολης, τα οποία προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών. Ο οδηγός όδευσης των τυφλών κατασκευάζεται, με πλάτος από 0,30μ έως 0,60μ εντός της ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της υπ΄αριθμού 52907/28.12.2009 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ:2621/Β΄31.12.2009).

4.    Ο εξοπλισμός των πεζοδρομίων (π.χ. παγκάκια , κάλαθοι αχρήστων ,κάδοι απορριμμάτων, πληροφοριακές πινακίδες, τηλέφωνα, επίστηλα φωτιστικά, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, πρστατευτικά εμπόδια, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, κ.λ.π.) τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός ελεύθερης ζώνης όδευσης των πεζών και κατασκευάζονται, σε κάθε περίπτωση ,με στρογγυλεμένες ακμές.  

Το αυτό ισχύει και για τα περίπτερα, καθώς και για τη φύτευση δένδρων και φυτών.

5.    Προεξέχοντα στοιχεία, επί πεζοδρομίων ,για τα οποία ,δυνάμει της υφιστάμενης νομοθεσίας επιτρέπεται η ύπαρξη των σε ύψος μικρότερο των 2.20μ, όπως π.χ. ανηρτημένοι τηλεφωνικοί θάλαμοι, γραμματοκιβώτια κ.λ.π. προβάλλονται και σημειώνονται  πάντα επί του δαπέδου με υπερύψωση αυτού κατά 0,10μ (βλ.άρθρ.6 της υπ΄αριθ. 52907/28.12.2009 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.Ε.Κ.Α.

6.    Δεν επιτρέπεται οιαδήποτε κατασκευή ,όπως π.χ. σκαλοπάτια εισόδου ,εξέδρες, καταπακτή υπογείου , εξώστες ημιορόφων αλλά και κάθε άλλου είδους κατασκευή η τοποθέτηση αστικού και οδικού εξοπλισμού επί πεζοδρομίων ,χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη των εκάστοτε αρμοδίων, προς τούτο, Τεχνικής Δ/νσης του Δήμου Ηλιούπολης.

 

Άρθρο 20:  Δαπάνες  διαμόρφωσης  πεζοδρομίων 

 

1.    Υπόχρεοι για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των λοιπών τεχνικών έργων , που σχετίζονται μ΄αυτά (π.χ. κράσπεδα, ρείθρα,υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη), τυγχάνουν οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων στην πρόσοψη των οποίων αυτά βρίσκονται.

2.    Σε περίπτωση καταστροφής ,αχρήστευσης και εκσκαφής, από το (στενά νοούμενο) δημόσιο ή τον Δήμο Ηλιούπολης, των πεζοδρομίων, τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν από 15  τουλάχιστον έτη , στο πλαίσιο γενικής ανακατασκευής  των οδών και των πλατειών κατά τρόπο όπου να ικανοποιούν επαρκέστερα τις ανάγκες των κατοίκων, η δαπάνη αποκατάστασης , επισκευής ή ανακατασκευής των πεζοδρομίων βαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες.

3.    Πλην της περίπτωσης της προηγούμενης παραγράφου σε κάθε άλλη περίπτωση καταστροφής ή αχρήστευσης ή εκσκαφής των πεζοδρομίων λόγω εκτέλεσης εργασιών ,υπόχρεος για την αποκατάσταση την επισκευή  ή την ανακατασκευή αυτών ,είναι ο φορέας εκτέλεσης των εργασιών αυτών, εκτός εάν οι εργασίες αυτές εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση του ακινήτου στην πρόσοψη του οποίου βρίσκεται το πεζοδρόμιο, οπότε στην περίπτωση αυτή υπόχρεος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού.

4.    Η  κατασκευή, ή η ανακατασκευή ή η επισκευή των πεζοδρομίων, δύναται να λαμβάνει χώρα από τον Δήμο Ηλιούπολης είς βάρος και για λογαριασμό, είτε των ιδιοκτητών των ακινήτων στην πρόσοψη των οποίων αυτά βρίσκονται είτε των φορέων εκτέλεσης έργων, εφόσον τα πεζοδρόμια αυτά δεν έχουν ακόμη κατασκευαστεί ή επισκευαστεί, ή δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές, οι οποίες ισχύουν για την κατασκευή ή την επισκευή τους.

5.    Οι δαπάνες κατασκευής , ανακατασκευής, επισκευής ή συντήρησης των πεζοδρομίων  οι οποίες πραγματοποιούνται από τον Δήμο Ηλιούπολης ή από το Δημόσιο, βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των ακινήτων στην πρόσοψη των οποίων αυτά βρίσκονται ή τους φορείς εκτέλεσης των εργασιών , οι οποίοι , αναλόγως της περιπτώσεως , είναι υπόχρεοι για την καταβολή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί εισπράξεως των Δημοσίων εσόδων

6.    Στις περιπτώσεις της παρ.5 του άρθρου αυτού η δαπάνη η οποία αναλογεί σε κάθε παρόδιο ακίνητο υπολογίζεται από τον Δήμο Ηλιούπολης ή το δημόσιο με βάση το μήκος του προσώπου το οποίο έχει στη ρυμοτομική γραμμή το κάθε ακίνητο και την τιμή του τρέχοντος μέτρου της σχετικής δαπάνης.

7.    Ο Δήμος Ηλιούπολης θα τηρεί χρονολογικό μητρώο κατασκευής ή ανακατασκευής πεζοδρομίων έτσι ώστε, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ανακατασκευή αυτών λάβει χώρα λόγω παρέλευσης 20 ετίας από την κατασκευή ή την ανακατασκευή αυτών η σχετική δαπάνη να βαρύνει τον προϋπολογισμό του ενώ στις λοιπές περιπτώσεις ,να λαμβάνει χώρα καταλογισμού σχετικής δαπάνης στους παρόδιους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό.  

 

 

 

 

 

Άρθρο 21:  Αυθαίρετη χρήση - Κυρώσεις - Πρόστιμα

 

21.1 Γενικά - Αυθαίρετη  χρήση

 

21.1.1 Αυθαίρετη θεωρείται η χρήση κοινόχρηστου χώρου χωρίς την προηγούμενη άδεια του Δήμου, καθώς και η χρήση του κοινόχρηστου χώρου κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσας άδειας είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης, τη θέση ή την έκταση του παραχωρούμενου  χώρου, είτε τη διάρκεια της άδειας.

21.1.2     Στοιχεία λειτουργικά ή διακοσμητικά, εμπορεύματα, προθήκες ,στάντ  και σκιάδια, που τοποθετούνται χωρίς άδεια σε χώρους παραχωρημένους για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων θεωρούνται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου  χώρου.

21.1.3     Προθήκες, στάντ, ψυγεία κ.α. κινητά και σταθερά  πράγματα που τοποθετούνται περιμετρικά και πέραν της χορηγηθείσης άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου των περιπτέρων  θεωρούνται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου.

21.1.4           Η έγκαιρη αίτηση έκδοσης και ανανέωσης των αναγκαίων αδειών ανά έτος, αποτελούν ευθύνη του ιδιοκτήτη τουκαταστήματος.

21.1.5           Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί από τον Δήμο Ηλιούπολης, τηρούνται στο κατάστημα και επιδεικνύονται κατά τη διενέργεια ελέγχου από αρμόδια όργανα του Δήμου Ηλιούπολης ή της Ελληνικής  Αστυνομίας.

 

21.2                  Κυρώσεις

 

21.2.2  Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης ή η καθ΄υπέρβαση αδείας χρήση κοινοχρήστου χώρου, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη  με  Απόφαση  του Δημάρχου, εκτός από το αναλογούν τέλος και ισόποσο πρόστιμο, ανεξάρτητα από το διάστημα της αυθαίρετης χρήσης.

21.2.3     Με όμοια Απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος  εκείνου,  που  προβαίνει  σε αυθαίρετη χρήση του  χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί,  ίσο με το μεγαλύτερο κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με Απόφαση του οικείου Συμβουλίου για τους χώρους, για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όμοια  χρήση.

 

21.2.4        Η αυθαίρετη χρήση διαπιστώνεται από  τα αρμόδια όργανα του  Δήμου ή  τις  Αστυνομικές  Αρχές.  Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου καθ΄υποτροπή, τα ανωτέρω

πρόστιμα επιβάλλονται μέχρι και δύο φορές κατ΄έτος και αν διαπιστωθεί για τρίτη φορά αυθαίρετη χρήση, ο Δήμος με συνεργείο του προβαίνει στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, δυνάμενος  να  ζητήσει  για   το   σκοπό   αυτόν τη  συνδρομή της οικείας Αστυνομικής Αρχής. Τα αντικείμενα καταγράφονται σε ειδική κατάσταση,  που υπογράφεται από τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, το οποίο καθορίζεται με την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τους χώρους για  τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο δεν εξοφληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από  την  ημέρα  της αφαίρεσης, τα είδη κατάσχονται και δύνανται να διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το δήμο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 199 του ν. 3463/06 (άρθρο 13 παρ.8 του Β.Δ. 24-9/20.10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από  το άρθρο  3  του  Ν.1080/80 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 5 του άρθρου 26 Ν.1828/89,

2 Α'/1989) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1900/90, 125 Α'/1990, και αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 50 του Επιπροσθέτως, όταν διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου καθ΄υποτροπήν και μετά την επιβολή  των  ως  άνω  νομίμων  κυρώσεων,  δεν νομιμοποιείται ο αυθαίρετος χρήστης στην  χορήγηση  αδείας  κατάληψης  του  ιδίου χώρου. Δηλαδή, δεν είναι ποτέ δυνατόν να νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων το χρονικό διάστημα της αυθαίρετης  χρήσης.

21.2.5                 Επιπλέον για το επόμενο τουλάχιστον έτος δεν επιτρέπεται η χρήση του  ως άνω  χώρου  από τον παραβαίνοντα. Μετά την παρέλευση του έτους εξετάζεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η δυνατότητα της χορήγησης  άδειας  χρήσης  κοινόχρηστου  χώρου, κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερομένου.

21.2.6                 Εάν μετά την επιβολή των ως άνω, κατά Νόμο, προστίμων και την απομάκρυνση  κάθε είδους αντικειμένων  από  τον  εξωτερικό  χώρο  του  καταστήματος,  διαπιστωθεί  η  εκ  νέου αυθαίρετη χρήση του χώρου από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, αφαιρείται με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.

21.2.7                 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου είτε με σταθερές κατασκευές είτε με κινητά αντικείμενα αυτά  καθαιρούνται και  απομακρύνονται με συνεργεία ευθύνης του Δήμου Ηλιούπολης. Η προκύπτουσα  δαπάνη επιβάλλεται, εις βάρος του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ο οποίος χορηγεί με την υποβολή της σχετικής αιτήσεως αδειοδότησής του, ανέκκλητη δήλωση προς τούτο κατά τις ως άνω  ενέργειες. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιμο  δεν εξοφληθεί από τον υπόχρεο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία απομάκρυνσης των αντικειμένων τα αντικείμενα κατάσχονται  άμεσα και δύναται να διατίθενται να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από τον Δήμο κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρ. 199 Ν. 3643/2006.

21.2.8                 Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και διαπίστωσης για τρίτη φορά αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, τοποθέτηση άλλων κινητών αντικειμένων ή κατασκευών, που δεν αναφέρονται στη σχετική άδεια  ή  καθ'  υπέρβαση  της χορηγηθείσης σχετικής έγκρισης των χαρακτηριστικών των υπό αναφερομένων στην παρούσα στοιχείων,  ανακαλείται  άμεσα  η χορηγηθείσα  άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για διάστημα 6 μηνών, καθώς και η άδεια τοποθέτησης λειτουργικών ή διακοσμητικών στοιχείων ή των σχετικών εγκρίσεων, τα δε καταβληθέντα και σε σχέση με την  άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου  τέλη δεν επιστρέφονται. Επίσης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την επόμενη χρονιά.

22.2.9Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και διαπίστωσης για δεύτερη  φορά  αυθαίρετης κατάληψης η οικονομική υπηρεσία οφείλει να ενημερώνει εγγράφως όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Τμήμα Αδειών Καταστημάτων, Τεχνική Υπηρεσία, Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου  και ΕΛ.ΑΣ.) για την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων. Η επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων δεν αποκλείει την επιβολή κυρώσεων ή τη λήψη μέτρων, που προβλέπονται από άλλες νομοθετικές διατάξεις μη αποκλειόμενης της ποινικής ευθύνης.

 


Άρθρο 22:   Καταργούμενες  διατάξεις 

 

1.         Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται κάθε άλλη γενική ή τοπική κανονιστική απόφαση ή ατομική διοικητική πράξη γενικού περιεχομένου του Δήμου Ηλιούπολης πλην των 314/2017,  315/2017,316/2017 και 317/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιβολής τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων, μέχρι εκδόσεως νεώτερων.

2.         Υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας της παρούσας άδειες, οι οποίες εξεδόθησαν και χορηγήθηκαν δυνάμει προηγούμενων γενικών ή τοπικών κανονιστικών πράξεων ή αποφάσεων του Δήμου Ηλιούπολης εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 30/10/2018. Μετά από την ημερομηνία αυτή, η έκδοση και χορήγηση οποιασδήποτε άδειας διέπεται και ρυθμίζεται από τις διατάξεις της παρούσας.  

 

 

Άρθρο 23:   Έναρξη  Ισχύος

 

Η παρούσα Κανονιστική Πράξη  αντικαθιστά τους αντίστοιχους προηγούμενους κανονισμούς  χρήσης παραχωρούμενων κοινοχρήστων χώρων, με τις αποφάσεις Δ.Σ. 185/2012 & 350/2012,  του  Δήμου  Ηλιούπολης  και θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τα εκάστοτε εκδιδόμενα διατάγματα χρήσεων  γης. Μετά την έγκριση της παρούσης θα ακολουθήσουν αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των τελών των κοινοχρήστων χώρων και των αναλογούντων προστίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1.4 της  παρούσης καθώς και αποφάσεις για τον ορισμό των διάφορων επιτροπών που προβλέπονται στην παρούσα πράξη.

Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Η ανωτέρω Κανονιστική Πράξη να δημοσιευθεί μία (01) φορά σε τοπική εφημερίδα και στην ιστοσελίδα  του Δήμου Ηλιούπολης.

Οποιαδήποτε επόμενη ειδική κανονιστική πράξη που αφορά στη ρύθμιση κανόνων σε συγκεκριμένη περιοχή δεν επηρεάζει την ισχύ της παρούσας, ως προς τις γενικές της διατάξεις.

 

 


 

Τελευταία ανανέωση ( 30.04.18 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB