Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης συνεδριάζει την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017
  
18.12.17

aithoysa_dhmotikoy_symboylioyΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης θα πραγματοποιηθεί,  στις 18 Δεκεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα ώρα 16:30  στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σοφοκλή Βενιζέλου 114) με θέματα:

1.   Ψήφισμα για τη συνέχιση λειτουργίας των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Ηλιούπολης
2.   Αντικατάσταση γραμματέα του Δημοτικού Συμβούλιου λόγω παραίτησης
3.   Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ( μετά από την σχετική απόφαση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) για έγκριση της σύναψης του δανείου  με το ΤΠΔ ύψους μέχρι του ποσού των 3.000.000,00 Ευρώ για την "Βελτίωση - Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας" του Δήμου Ηλιούπολης, έγκριση αποδοχής των όρων του δανείου και έγκριση καταβολής της αντιστοιχούσας δόσης για αποπληρωμή του σε 10 χρόνια με έναρξη εξυπηρέτησης από την 1/1 του επομένου της συνομολόγησης έτους.       


4.   Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ  ΠΑΟΔΗΛ

5.   Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ  ΚΑΦΑΔΗΛ

6.   Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ  Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

7.   Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου και αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ  Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

8.   Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμων Ηλιούπολης, Δάφνης-Υμηττού

9.   Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και Πινάκων Στοχοθεσίας για το οικονομικό έτος 2018 του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ.

10.                  Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού (πλην ανταποδοτικών υπηρεσιών) ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018

11.                  Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 229/2017 Α.Δ.Σ. σχετικά με τη λήψη απόφασης απασχόλησης προσωπικού με νέες συμβάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017.

12.                   Ανατροπές Α.Α.Υ

13.                   Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (11η), έτους 2017

14.                   Εγκρίσεις δαπανών, ψηφίσεις πιστώσεων και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την εκδήλωση Θεοφανίων 2018  

15.                   Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή σε «Τέλη Λειτουργίας για Σταθμούς Κινητής υπηρεσίας και Ειδικών Ραδιοδικτύων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

16.                   Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις

17.                   Ψήφιση πίστωσης  για επιστροφή παρακρατηθέντων ποσών σε υπαλλήλους του Δήμου

18.                   Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών

19.                   Διαγραφές και λοιπές μεταβολές από βεβαιωτικούς καταλόγους

20.                   Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών  

21.                   Επικύρωση πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Ψήφιση Πίστωσης στον Κ.Α. 00.8261.0001

22.                   Έγκριση  πρωτοκόλλων καταστροφής υλικών Δήμου  Ηλιούπολης για  το έτος 2017

23.                   Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΟΔΗΛ», έτους 2017 (8η)

24.                   Έγκριση Σχεδίου Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο  Δ. Ηλιούπολης» (MIS 5001378)

25.                   Τροποποίηση της 164/2017 Απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) για την αλλαγή μελών στον  Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο,  Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης»  με κωδικό MIS 5001378 

26.                   Τροποποίηση της 137/2017 Απόφασης του  Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΣ) για την αλλαγή μελών στον  Μηχανισμό Πιστοποίησης Εκτέλεσης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης»  με κωδικό MIS 5001921

27.                   Έγκριση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» οικονομικού έτους 2018

28.                   Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ  Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ

29.                   Αυτοδίκαιες παραλαβές έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας

30.                   Παράταση χρόνου περαίωσης της μελέτης «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίου ανοικτού χώρου χαλικάκι στο Δήμο Ηλιούπολης » (Α.Μ. 43/16)

31.                   Παράταση χρόνου εργασίας με τίτλο « Επιστρώσεις με ελαστομερές υδροδιαλυτό χρώμα με την απαραίτητη διαμόρφωση βάσης για την αποφυγή τραυματισμών σε κοινόχρηστους χώρους»

32.                   Παράταση χρόνου εργασίας με τίτλο «Διαμόρφωση οδών πέριξ παιδικών χαρών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας»

Τελευταία ανανέωση ( 25.10.18 )