spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Τελευταία arrow Ο σκοπός τα σχέδια και ο στόχος του Ο.Π.Σ.Α.
Ο σκοπός τα σχέδια και ο στόχος του Ο.Π.Σ.Α. PDF Εκτύπωση E-mail
  
24.03.07
vanaannaΗ Αντιπρόεδρος του ομίλου Ο.Π.Σ.Α. κυρία Βάνα Σοφία φιλόλογος - συγγραφέας και η Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων κυρία Άννα Παπαϊακώβου Δικηγόρος, μιλούν στην εφημερίδα Δημοτικά Νέα για τους σκοπούς τα σχέδια και τους στόχους του ομίλου.

Συνέντευξη

 Ένας νέος πρωτοποριακός όμιλος ιδρύθηκε στην πόλη μας με τίτλο:ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ο.Π.Σ.Α.)

Η ίδρυση ενός τέτοιου ομίλου από μία ομάδα νέων και  καταξιωμένων ανθρώπων, ταράζει τα νερά της πόλης μας, αφού κάτι τέτοιο γίνεται για πρώτη φορά όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο. Η Αντιπρόεδρος του ομίλου κυρία Βάνα Σοφία φιλόλογος - συγγραφέας και η Έφορος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων κυρία Άννα Παπαϊακώβου Δικηγόρος, μιλούν στην εφημερίδα μας για τους σκοπούς τα σχέδια και τους στόχους του ομίλου.

1. Ερ. Πως ξεκίνησε η ιδέα της δημιουργίας του ομίλου και ποιοι είναι η στόχοι του;Απ. Με έναυσμα τη συμμετοχή μας στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές και την εμπειρία που αποκομίσαμε από αυτές, συνειδητοποιήσαμε απόλυτα ότι η Αυτοδιοίκηση, Τοπική και Νομαρχιακή, αποτελεί ζωντανό κύτταρο που εμπεριέχεται στον πλησιέστερο του πολίτη θεσμό άσκησης διοίκησης. Κατανοήσαμε ότι πρόκειται για καθοριστικό θεσμό σε τοπικό εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Με βάση λοιπόν αυ­τά τα δεδομένα σκεφθήκαμε ότι θα πρέπει οι πολίτες και κυρίως οι νέοι μας να μαθαίνουν τι σημαίνει Αυτοδιοίκηση και να προετοιμάζονται για να λειτουργούν υπεύθυνα είτε ασκώντας εποικοδομητική κριτική στους διοικούντες καταθέτοντας ταυτόχρονα τις δικές τους θέσεις και απόψεις είτε συμμετέχοντας ε­νεργά στην άσκηση διοίκησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσε­ων. Κατ' αυτόν τον τρόπο γίνονται δημιουργικοί και αποτελεσματικοί ενεργοί πολίτες. Αυτό ήταν το σκεπτικό μας.

2. Ερ. Πιστεύετε ότι αυτός ο προβληματισμός σας και μόνο ήταν ικανός να αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.Απ. Καταρχήν επισημαίνουμε ότι κάθε αρχή είναι και δύσκολη και ξεκινήσαμε έχοντας πλήρη επίγνωση αυτής της δυσκολίας. Από τη μία είχαμε ως δεδομένα τους προβλη­ματισμούς που προαναφέραμε, τον ενθουσιασμό των νέων ανθρώπων και τη θέληση μας να μάθουμε και να προσφέρουμε αυτή τη γνώση και σε άλλους με τελικό αποδέκτη της γνώσης και των αποτελεσμά­των τον πολίτη. Ασφαλώς είχαμε ανάγκη και την εμπειρία, αλλά και την εξειδικευμένη γνώση άλλων ανθρώπων, που υπηρέτησαν την αυτοδιοίκηση ή έχουν γνώση λόγω του αντικειμένου της ενασχόλησης τους. Ζητήσαμε λοιπόν την βοήθεια και άλλων ανθρώπων, μεταξύ αυ­τών και του επί 16 χρόνια Δημάρχου της πόλης μας Θ. Γεωργάκη και έτσι μπορούμε να πούμε ότι σ' αυτό το εγχείρημα υπάρχουν όλα τα στοιχεία που αναφέραμε μαζί με την πολύχρονη εμπειρία. Στη συνέχεια καταρτίσαμε το καταστατικό του Ομίλου με μεγάλη προσοχή.

3. Ερ. Μπορείτε να μας αναφέ­ρετε γενικότερα τους σκοπούς του Ομίλου;Απ. Βασικός στόχος είναι η δη­μιουργία τόσο της θεωρητικής όσο και της πρακτικής υποδομής για την κατάρτιση ατόμων που επιθυμούν να γνωρίσουν το θεσμό της Αυτοδι­οίκησης και να προετοιμαστούν ου­σιαστικά και υπεύθυνα για την ε­νεργό ενασχόληση τους με τα κοι­νά. Αταλάντευτος στόχος του Ομί­λου είναι να δημιουργήσουμε αξίες και να λειτουργούμε με αρχές. Αυ­τές τις αρχές που επιβάλλεται να διέπουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ενδεικτικά τονίζουμε αυτές της ο­μοψυχίας και της συνεργασίας με υπέρβαση των πολιτικών και κομμα­τικών αντιπαραθέσεων και πολύ πε­ρισσότερο των προσωπικών στην καθημερινή λειτουργία των δημοτι­κών και κοινοτικών συμβουλίων και των άλλων οργάνων διοίκησης των Δήμων και των Νομαρχιών. Άλλες αρχές που θα μπορούσαν να ανα­φερθούν είναι αυτή της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης, της α­νεξαρτησίας και της αυτοτέλειας, της διεύρυνσης και επέκτασης των αρμοδιοτήτων, του προγραμματι­σμού και του στρατηγικού σχεδιασμού.

4. Ερ. Για την επίτευξη των σκοπών του Ομίλου ποιες δραστη­ριότητες θα αναπτύξετε;Απ. Οι δραστηριότητες του Ομί­λου που θα αναπτυχθούν ενδεικτι­κά είναι οι εξής:Διοργάνωση Ομιλιών, Σεμιναρίων, Διαλέξεων, Ημερίδων και Συνεδρίων που θα γίνονται σε διάφορους χώρους, Θα λαμβάνουν μέρος είτε μέλη του Ομίλου είτε τρίτα πρόσωπα που ο Όμιλος θα μπορεί να προσκαλεί από την Ελληνική ή ξένη επικράτεια, έκδοση ενημερω­τικού υλικού όπως εφημερίδα, ψηφιακό υλικό κτλ, συγκρότηση εξει­δικευμένων επιτροπών και αντί­στοιχων ομάδων δράσης ανά θεμα­τική ενότητα με στόχο τη μελέτη έ­ρευνα και ανάδειξη των θεμάτων τα οποία προβλέπονται στους σκοπούς του Ομίλου, συνεργασία με Οργανισμούς και Φορείς που αντικείμενο τους έχουν το θεσμό της Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε επίπεδο τοπικό Περιφερειακό και Εθνικό. Επίσης η καθιέρωση σταθερών δεσμών συνεργα­σίας και επικοινωνίας με αντίστοι­χους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που άπτονται γενι­κότερα του θεσμού της Αυτοδιοίκησης.

5. Ερ. Σε ποιο σημείο δράσης βρίσκεται ο Όμιλος;Απ. Ήδη ορίστηκαν επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν και εργά­ζονται μέλη του Ομίλου, αλλά και μη μέλη και σύντομα θα γίνει το πρώτο σεμινάριο ενώ ήδη καταρτίζεται το χρονοδιάγραμμα δράσης του Ομίλου. Οι επιτροπές αυτές είναι:Οργάνωσης και Διοίκησης φορέων της Αυτοδιοίκησης

  • Κοινωνικής Πολιτικής - Υγείας Πρόνοιας και Μέριμνας
  • Παιδείας Πολιτισμού Νεολαίας Ισότητας των 2 φύλων.
  • Πολεοδομικής, Αστικής Ανάπτυξης, Μελέτη Κυκλοφοριακού.
  • Έρευνας και Τεχνολογίας Κοινωνίας της Πληροφορίας.
  • Ενέργειας, Σύγχρονες Μορφές Ενέργειας, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ΚΥΤ, Κεραίες Κινητής Τηλεφωνίας.
  • Ασφάλειας του Πολίτη -Ανθρώπινα Δικαιώματα - Αθλητισμός.
  • Δημόσιες Σχέσεις - ΜΜΕ -Συνεργασία με Δήμους άλλων κρατών - Διεθνείς Σχέσεις - Αδελφοποίησης.

6. Ερ. Τέλος θα θέλαμε να μας πείτε αν ο Όμιλος έχει σχέση με δημοτικές παρατάξεις ή αν ο ίδιος μπορεί να μετεξελιχθεί σε παράταξη και να συμμετάσχει και στις ε­πόμενες δημοτικές εκλογές. Κάποιοι το σχολιάζουν και αυτό.Απ. Κατηγορηματικά απαντού­με ότι ο Όμιλος δεν έχει καμία σχέση με κομματικές, δημοτικές ή άλλες παρεμφερείς παρατάξεις. Αυτό το εγγυώνται οι ιδρυτές του και το διασφαλίζει το καταστατικό του. Όσοι κατασκευάζουν τέτοιου εί­δους πληροφορίες ή δημοσιεύματα είναι κακόπιστοι ή παραπληροφορημένοι. Αν χαρακτηρίζαμε τον Όμιλο θα ήταν δυνατόν να τον ονομάσουμε φορέα παροχής γνώσεων και εφοδίων, που αφορούν στη συ­γκεκριμένη περίπτωση την Αυτοδιοίκηση Τοπική και Νομαρχιακή. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος θα διαψεύσει εκείνους που ο να τις ακυρώσουν. Ευχαριστούμε την εφημερίδα σας για τη φιλοξενία. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΝΕΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Τελευταία ανανέωση ( 27.03.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB