spacer.png, 0 kB
 cityofilioupolis.gr

Τελευταία Νέα


spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB

Αρχική arrow Ειδήσεις arrow Τελευταία arrow Οργάνωση - Λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Ηλιούπολης και Αρμοδιότητες της
Οργάνωση - Λειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Ηλιούπολης και Αρμοδιότητες της PDF Εκτύπωση E-mail
  
30.03.07
Η Δημοτική Αστυνομία σαν θεσμός είναι αναμφίβολα μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσί­ες που σηματοδοτήθηκε από την ίδρυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Κύριοι, Η Δημοτική Αστυνομία σαν θεσμός είναι αναμφίβολα μια από τις πιο σημαντικές υπηρεσί­ες που σηματοδοτήθηκε από την ίδρυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.Συγκεκριμένα, η Δημοτική Αστυνομία Ηλιούπολης, απαρτίζεται από δεκαεπτά (17) άτομα, ήτοι: έναν (1) πολιτικό προϊστάμενο, ο οποίος προΐσταται όλης της υπηρεσίας, έναν (1) υπηρεσια­κό προϊστάμενο, δώδεκα (12) άτομα ένστολο προσωπικό, τα οποία κατατάσσονται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ 23, ΤΕ 23 και ΔΕ 23 και τρεις (3) διοικητικούς εκ των οποίων, οι δύο (2) είναι τηλεφωνητές με πρωινή και απογευματινή βάρδια και έναν (1) υπάλληλο γραμματειακής υποστήριξης.Η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της μπορεί να βοηθήσει καθοριστικά και αποτελεσματικά στην άσκηση των καθηκόντων, που αφορούν καίριους τομείς των αρμοδιοτήτων της, όπως είναι το περιβάλλον, η καθαριότητα, η στάθμευση, το κυκλοφοριακό, η καταγραφή πάσης φύσεως προβλημάτων των πολιτών κ.λ.π. Με αυτό τον τρόπο, συμβάλλει στην καλύ­τερη εξυπηρέτηση των ιδίων των πολιτών που η συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί να λειτουργεί μέσα σε ένα συγκεκριμέ­νο πλαίσιο κανόνων και να βοηθήσει στη βελτίωση των όρων διαβίωσης τους.0 Αστυνομικός της Δημοτικής Αστυνομίας ενεργεί με ευπρέ­πεια και σύνεση, είναι φίλος με τον πολίτη, κερδίζει την εμπι­στοσύνη του, σέβεται τα δικαιώματα του, ασκεί τα καθήκοντα του αμερόληπτα και φιλικά, συνδράμει σε κάθε του κάλεσμα, ανταποκρινόμενος με επιτυχία στα καθήκοντα του, ενεργεί με ζήλο και μεγαλοψυχία και με γνώμονα τις αρχές της ίσης με­ταχείρισης και της επιείκειας, ικανοποιώντας τις προσδοκίες του. Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας καθορίζονται με το ΠΔ 23/02, το οποίο τροποποιήθηκε με το Ν. 3274/4 και το ΠΔ. 135/06 και είναι οι ακόλουθες:Περιπολεί με δύο ή τρία (2 ή 3) πληρώματα ανά ζεύγη πρωί- απόγευμα σε τομείς της πόλης που έχουν σχε­διαστεί και οριστεί από την υπηρεσία με κριτήρια, όπως η έκταση τους, η πυκνότητα και οι ιδιομορφίες του πληθυσμού, η χωροταξική και περιβαλλοντική κατάσταση, καθώς και η οικονομική και επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτούς, κα­ταγράφοντας πάσης φύσεως προβλήματα που εντοπίζουν ή εμπίπτουν στην αντίληψη τους.Περιπολεί σε σχολεία πρωί- απόγευμα, συνδράμει σε μαθη­τές για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση τους από αυτά και επιτηρεί τους χώρους πέριξ αυτών για πρόληψη και καταστολή κρουσμάτων βίας, εξωσχολικών- περιθωριακών ομάδων, διακίνησης ναρκωτικών κ.λ.π.Εκτελεί πεζή περιπολία σε κεντρικά σημεία της πόλης σε επί­πεδο αστυνόμευσης και διευκόλυνσης του κυκλοφοριακού και πάσης φύσεως συνδρομής στον πολίτη.Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής για άτομα που αδυνα­τούν να μεταβούν σε κάποιο Κ.Ε.Π. (π.χ. υπερήλικες, άτομα με μειωμένη κινητικότητα κ.λ.π.).Βεβαιώνει και επιδίδει βεβαίωση μονίμου κατοικίας. Επιδίδει έγγραφα του τμήματος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συμμετέχει στην επιτροπή αυτών (π.χ. προέγκριση- έγκριση άδειας λειτουργίας και σφράγισης}.Επιπλέον, επιδίδει έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει παρουσία και ελέγχει στις Λαϊκές Αγορές εκτός των ορίων αυτών για απομάκρυνση των παράνομων μικροπωλη­τών.Έχει παρουσία σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου (εθνικές επετείους, πολιτιστικές εκδηλώσεις, λιτανεύσεις εικόνων των Ιερών Ναών του Δήμου κ.λ.π) και ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη λειτουργία των οικιών.Ελέγχει και τηρεί κανονιστικές αποφάσεις Δημοτικού Συμβου­λίου (π.χ. άδειες κατάληψης πεζοδρομίου, διαμόρφωση και ανακατασκευή αυτών κ.λ.π.).Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων που αφορούν τη σήμανση των εργασιών και τις υποχρεώσεις αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία σε οδούς και υποβάλλει σχετική αναφορά στο τμήμα Εσόδων του Δήμου.Φροντίζει για πρόληψη ατυχημάτων (καταγραφή φθορών οδοστρώματος, σπασμένων κλαδιών, ρίψη ογκωδών απορριμμάτων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, κατεστραμμένων πινακίδων Κ.Ο.Κ. ή οδοδεικτών, φθαρμένων κιγκλιδωμάτων, επικίνδυνων επιγραφών κ.λ.π.) και συντάσσει σχετική αναφορά στις αρμόδιες υπηρεσίες για περαιτέρω ενέργειες.Σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων, μεριμνά για την ασφά­λεια των εμπλεκομένων ατόμων και οχημάτων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές.Εντοπίζει-καταγράφει εγκαταλειμμένα οχήματα σε ειδικό βιβλίο οχημάτων, παρακολουθεί αυτά ως ορίζει ο νόμος και στη συνέχεια μετά την παρέλευση του χρόνου εντοπισμού -καταγραφής- παρακολούθησης προβαίνει σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για απόσυρση αυτών στην αρμόδια υπηρεσία (ΕΔΟΕ), σύμφωνα με το ΠΑ 116/2004.Το τηλεφωνικό κέντρο, δέχεται τα παράπονα- καταγγελίες των πολιτών, τα καταγράφει και στη συνέχεια τα διαβιβάζει στα πληρώματα της υπηρεσίας για μετάβαση αυτών εις τόπον για επίλυση των προβλημάτων (π,χ. παράνομη στάθμευση, ρίψη μπαζών, κοπή δέντρων, καταλήψεις πεζοδρομίων, απο­κλεισμοί απορριμματοφόρων οχημάτων από στάθμευση οχη­μάτων έμπροσθεν κάδων απορριμμάτων, παράπονα για κατοι­κίδια ζώα, ρίψη επικίνδυνων υγρών σε οδόστρωμα κ.λ.π.).Εν συνεχεία, όλα τα ανωτέρω καταγράφονται καθημερινά στο βιβλίο ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ- ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ της υπηρεσίας μας.Τέλος, συνδράμει και παρίσταται σε οποιοδήποτε αίτημα του πολίτη μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, συνεργαζό­μενη πολλές φορές και με την Ελληνική Αστυνομία.

Με λίγα λόγια, θα έλεγε κανείς ότι το έργο της Δημοτικής Αστυνομίας είναι λειτούργημα και ο ρόλος της ποικίλος. Με όλα τα ανωτέρω έχει καταξιωθεί, έχει κερδίσει την εμπιστο­σύνη του κοινού και ο πολίτης νιώθει την άμεση εξυπηρέτηση. Με εντολή Δημάρχου: ο υπεύθυνος της Δημ. Αστυνομίας Κων/ νος Νικολαΐδης.

Τελευταία ανανέωση ( 30.03.07 )
 
< Προηγ.   Επόμ. >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB