Ανοικτός διγωνισμός για την ανάθεση έργου Ανάπλαση Πλατείας 25ης Μαρτίου
  
24.06.08
Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς με «ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ.609/85, του Ν. 3263/2004 κ.λ.π. για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης 130.000,00€ (ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

1.      Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης μέχρι Πέμπτη 10-07-08.

2.      Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου (Γ).  Πληροφορίες στο τηλ: 210-9970005, fax: 210-9970097 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παπαδοπούλου Πολυξένη.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 15 Ιουλίου 2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ.,  και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρωτόπαπα) από την αρμόδια  Επιτροπή  Διαγωνισμού.

3.      Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ, Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ

4.      Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.125,00€ και ισχύει τουλάχιστον 210 ημέρες μετά την ημερομηνία του διεξαγωγής διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.

5.      Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 

6.      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.

7.      Η  ανωτέρω  δαπάνη  δημοσίευσης  θα  βαρύνει  τον μειοδότη.

 

 Ηλιούπολη  23-6-08

  Ο Αντιδήμαρχος                                                                                    

 Γαβριήλ Αραμπατζής