Ανοικτός διγωνισμός για την ανάθεση έργου Ανάπλαση Παιδικής Χαράς Πλατείας Εθνικής Αντίστασης
  
07.07.08

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς με «ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ» σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ.609/85, του Ν. 3263/2004 κ.λ.π. για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» προϋπολογισμού δαπάνης 276.463,00€ (ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα και Φ.Π.Α.).

 
  • 1. Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την έδρα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης μέχρι Πέμπτη 17-07-08.
  • 2. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου (Γ). Πληροφορίες στο τηλ: 210-9970005, fax: 210-9970097 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Παπαδοπούλου Πολυξένη. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22 Ιουλίου 2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ., και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι του άρθρου 6 του Π.Δ. 609/85, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρωτόπαπα) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.
  • 3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι τάξεις Α2 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
  • 4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.647,00€ και ισχύει τουλάχιστον 210 ημέρες μετά την ημερομηνία του διεξαγωγής διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες.
  • 5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ
  • 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Δημαρχιακή Επιτροπή.
  • 7. Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον μειοδότη.

Ηλιούπολη  1-7-08 
Ο Αντιδήμαρχος Γαβριήλ Αραμπατζής

Τελευταία ανανέωση ( 09.07.08 )