Περίληψη Διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για τη προμήθεια «Χρωμάτων Διαγράμμισης»
  
08.07.08
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την «Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης» (Α.Μ. Π20/2008) , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 59.345,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Σοφ. Βενιζέλου 114) την Πέμπτη 31/7/2008 και ώρα 13:00 κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλάβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης

3.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με τη προσφορά εγγύηση συμμετοχής, για ποσο που αντιστοιχει σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

4.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και πληροφορίες για τον διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Σοφ. Βενιζέλου 114 στο τηλ.. 210 -9970000 Η καταβολη των τευχών θα γίνεται ένατι του ποσού των 10 €.

Τελευταία ανανέωση ( 08.07.08 )