Διενέργεια ψεκασμών για την καταπολέμηση του εντόμου marchalina hellenica.
  
03.06.07
Ο Δήμος Ηλιούπολης Διακηρύσσει οτι εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης- σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν 1418/84. του ΠΔ 609/85, του Ν. 3263/2004 κλπ. η εκτέλεση του έργου "Διενέργεια ψεκασμών για την καταπολέμηση του εντόμου marchalina hellenica" ΑΡ.ΜΕΛ.: 7/2007, προϋπολογισμού δαπάνης 69366,53€ (58291,20 + 11075,33 Φ.Π.Α.)

2.Ο  διαγωνισμός θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2007, ήμερα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στα γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρωτόπαπα) από την αρμοδία Επιτροπή Διαγωνισμού.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων (ατομικές η εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. Α1 Πρασίνου.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 1200,00€ αναγνωρισμένης τράπεζας η του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για τη μελέτη του έργου στα γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-9970000) μέχρι 21.6.2007.

Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει το μειοδότη.