Προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π. ειδών γραφείου
  
15.06.07

Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά, για την προμήθεια «Γραφικής ύλης κ.λ.π. ειδών γραφείου» Α.Μ. Π1/2007, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 19.789,70€ δέκα εννέα χιλιάδες επτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, στο Δημοτικό Κατάστημα Ηλιούπολης Σ. Βενιζέλου 114, την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2007 και ώρα 12.00 μ. κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου.(τηλ. 2109970067)

Τελευταία ανανέωση ( 15.06.07 )