Ανάθεση τοπογραφικής μελέτης με τίτλο: Μελέτη τοπογράφησης των πλατειών και πάρκων Αγ.Κων/νου.
  
30.06.07

O Δήμος Ηλιούπολης καλεί μελετητικά γραφεία προκειμένου να δώσουν προσφορά έως στις 12/07/2007, για τη μελέτη : Μελέτη τοπογράφησης των πλατειών και πάρκων Αγ.Κων/νου.

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ έχοντας υπόψη το Ν. 3463/06 άρθρο 209 παρ.3 , το Π.Δ. 410/95 άρθρο 269 παρ.1 το π.δ 798/78 άρθρο 4 , την απόφαση Δ15/8485/06 περί απευθείας ανάθεσης μελετών με το 30% της Α’ τάξης πτυχίου , καλεί μελετητικά γραφεία με πτυχία A’ ή Β’ τάξεως στην κατηγόρια Τοπογραφικά προκείμενου να δώσουν πρόσφορα για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο “ Μελέτη τοπογράφησης των πλατειών και πάρκων Αγ.Κων/νου.”με αμοιβή μελέτης που να μην υπερβαίνει το πόσο των 12.442,00€ με Φ.Π.Α έως στις 12/07/2007.

Οι πρόσφορες θα κατατεθούν στη τεχνική υπηρεσία του δήμου σφραγισμένες μαζί με το μελετητικό πτυχίο και θα αναγράφουν έξω από το φάκελο τα πλήρη στοιχεία του μελετητικού γραφείου. Το άνοιγμα των πρόσφορων θα γίνει από την δημαρχιακή επιτροπή η οποία θα κάνει και την απευθείας ανάθεση της μελέτης . Πληροφορίες: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου τηλ. 210 99 70 072 – 99 70 075- 99 70 080.