Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση – Επιχειρησιακό Σχέδιο (Πρόγραμμα) Δήμου ΠΑΠΑΓΟΥ
  
09.07.07
Ο Δήμαρχος Παπάγου Βασίλειος Ξύδης, προκηρύσσει τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας. «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ" προϋπολογισμού 30.000,00 ΕΥΡΩ συν Φ Π Α 19%. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 27η του μηνός Ιουλίου 2007 ημέρα Παρασκευή στο Δημαρχείο Παπάγου (Αναστάσεως 90) ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής του διαγωνισμού, με ώρα παραλαβής των προσφορών την 09:00 π.μ. και ώρα λήξης την 10.00 π.μ. Ο διαγωνισμός γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που λεπτομερώς καθορίζονται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο παρακάτω νομικό πλαίσιο.   Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των  οδηγιών  2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων), όπως ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το ΠΑ 60/2007

α ΥΑ 18183/2.4.07 (ΦΕΚ 534/13-4-2007)

β. Ν 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)

γ ΠΑ 28/80

δ. Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ) κατ' αναλογική ε­φαρμογή για τις διαδικασίες.

Οι συμμετέχοντες θα προσκομίσουν όλα τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που προβλέπονται στη διακήρυξη.

Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου από 09 00 π μ. ως 13.00 μ μ. (Αναστάσεως 90 ή στα τηλ. 2106540700 5).