Ανοικτός διαγωνισμός για την Κατασκευή οστεοφυλακίων
  
02.02.07
Ο Δήμος Ηλιούπολης Διακηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμ­φωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1418/84, τουΠ.Δ.609/85.του Ν. 3263/2004 κ.λ.π. για την εκτέλεση του έρ­γου «Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο (Α.Μ. 16/2006). προϋπολογισμού δαπά­νης 70.000.00 ευρώ με ΦΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣΑΡ. ΠΡΩΤ.:5113ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΟ Δήμαρχος Ηλιούπολης Διακηρύσσει ότι.1. Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμ­φωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1418/84, τουΠ.Δ.609/85.τουΝ 3263/2004 κ.λ.π. η εκτέλεση του έρ­γου «Κατασκευή οστεοφυλακίων στο Δημοτικό Κοιμητήριο (Α.Μ. 16/2006). προϋπολογισμού δαπά­νης 70.000.00 ευρώ με ΦΠΑ.2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 27 Φε­βρουαρίου 2007. ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στα γρα­φεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρωτόπαπα) από την αρ­μόδια επιτροπή Διαγωνισμού.3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ. Α1 Οικοδομικά.4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 1.177.00 ευρώ αναγνωρισμένης τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για τη μελέτη του έργου στα
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 210-9970000) μέχρι 22.2.2007. Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον μειοδότη.
Ηλιούπολη 30.1.2007Ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Κολιοφώτης