Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού 10τον
  
26.12.07
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 και του Ν2286/95, για την προμήθεια ενός ανατρεπόμενου φορτηγού αυτοκινήτου 10τον. Α.Μ. Δ19/2007, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 90.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 10/1/2008 και ώρα 12:30, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114, στο τηλέφωνο 210-9970000 και από το τμήμα Συντήρησης & Επισκευών Οχημάτων & Μηχανημάτων, στο Γκαράζ του Δήμου και στο τηλέφωνο: 210-9940900.