Ο Δήμος Ηλιούπολης προκηρύσσει επαναληπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου
  
26.12.07
Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης προκηρύσσει ανοικτό επαναληπτικό  διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 και του Ν2286/95, για την προμήθεια ενός αναρροφητικού σαρώθρου χωρ/τας 6m3  Α.Μ. Δ18/2007, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 190.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα Σοφοκλή Βενιζέλου 114, την 10/1/2008 και ώρα 12:00, κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί με την προσφορά εγγύηση συμμετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδευουν μέχρι 4/1/2008 από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114. Πληροφορίες για το διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από:

Α) το τμήμα Προμηθειών του Δήμου, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 114 στο τηλέφωνο 210-9970000 β) το τμήμα Συντήρησης & Επισκευών Οχημάτων & Μηχανημάτων, στο Γκαράζ του Δήμου και στο τηλέφωνο: 210-9940900.