Αναθεώρηση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού – Οργάνωση χρήσεων γης και λειτουργιών
  
05.03.08

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05, (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/... )

1. Ο Δήμος Ηλιούπολης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Αναθεώρηση γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού - Οργάνωση χρήσεων γης και λειτουργιών - Σημειακές πολεοδομικές παρεμβάσεις Δήμου Ηλιούπολης» με προεκτιμώμενη αμοιβή 219.851,58 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).

 

2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών:
α) κατηγορία...1 η 2..., με προεκτιμώμενη αμοιβή 188.060,01€,
β)κατηγορία...16......, με προεκτιμώμενη αμοιβή 5.000,00€
γ) κατηγορία...20..., με προεκτιμώμενη αμοιβή 11.441,17€
δ) κατηγορία 27 , με προεκτιμώμενη αμοιβή 15.350,40€,

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Τεύχος τεχνικών δεδομένων , Τεύχος προεκτιμωμενης αμοιβής, Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κ.λ.π., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας ( Οδός  Σοφοκλή Βενιζέλου 114 και Πρωτόπαπα ) μέχρι τις 14 Απριλίου 2008.

Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου  Α
Πληροφορίες στο τηλέφωνο...210-9970003 , FAX επικοινωνίας 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία  κα, Παπαδοπούλου Πολυξένη τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 21 Απριλίου 2008, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12,00 π.μ.

5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι:
α) πτυχίο τάξης  Γ στην κατηγορία στην κατηγορία μελέτης (1),η, στην κατηγορία  μελέτης (2)  ,
β) πτυχίο τάξης  Α΄ στην κατηγορία μελέτης (20),
γ) πτυχία τάξεων   Β΄* στην κατηγορία μελέτης (27)
δ) πτυχίο τάξεως Α΄ στην κατηγορία μελέτης (16)
* απαιτείται   πτυχίο Β τάξεως   λόγω  της  σπουδαιότητας  του έργου ( Υμηττός κ.λ.π.
β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι:
προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που τηρούν αντίστοιχα μητρώα, σύμφωνα με το άρθρο 52 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ και είναι εγγεγραμμένα σε τάξεις και κατηγορία μελετών αντίστοιχες με εκείνες της ανωτέρω παραγράφου 18.1, ή  18.2.3 προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. που δεν τηρούν μητρώα των προηγούμενων παραγράφων ή κράτη, που έχουν κυρώσει την συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά/ Εμπορικά Μητρώα του Παραρτήματος IX Γ της οδηγίας 2004/ 18 ΕΚ ή στα αντίστοιχα μητρώα των χωρών τους, και διαθέτουν γενική εμπειρία αντίστοιχη αυτής που απορρέει από την εγγραφή στο Μητρώο Μελετητών - Εταιρειών / Γραφείων Μελετών, δηλαδή στελεχικό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχη κατηγορία μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05, ως εξής:
για την κατηγορία μελέτης (1), η , για την κατηγορία μελέτης (2)  στελέχη με δυναμικό πτυχίου 3 μονάδων, ήτοι με αποδεδειγμένη  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών.
για την κατηγορία μελέτης (20) στελέχη με δυναμικό πτυχίου 1 μονάδας, ήτοι  με  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.
για την κατηγορία μελέτης (27) τουλάχιστον στελέχη με δυναμικό πτυχίου 2  μονάδων, ήτοι  με  επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτω (8) ετών.
για την κατηγορία μελέτης (16) στελέχη με δυναμικό πτυχίου 1  μονάδας, ήτοι  με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών.

6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια 9:
α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου, κατά την τελευταία ....δεκαετία.
Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία:
Οι μελετητές της κατηγορίας (1), η, της κατηγορίας( 2)  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)  καθώς και χωροταξικές  και ρυθμιστικές μελέτες κατ εντολή φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Οι μελετητές της κατηγορίας 20,27,16 να έχουν εκπονήσει παρόμοιες μελέτες   με αυτές που απαιτούνται από την παρούσα μελέτη .

β) από την διάθεση του παρακάτω εξειδικευμένου προσωπικού που θα δηλωθεί στη στελέχωση της ομάδας εκτέλεσης της σύμβασης και θα περιληφθεί αντίστοιχα στην «ομάδα μελέτης» του Φακέλου Τεχνικής Προσφοράς:

 Να διαθέτει το παρακάτω στελεχιακό δυναμικό για την εκτέλεση της σύμβασης ή άλλως να  συνεργαστεί  υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) για την εκπόνηση της μελέτης,  με τους κάτωθι επιστήμονες-τεχνικούς συμβούλους  που θα διαθέτουν σχετική εμπειρία  και έργο στους τομείς τους:

1.Συγκοινωνιολόγο
2.Μηχανικό με ειδίκευση σε θέματα υποδομών ( Ύδρευση αποχέτευση κ.λ.π.)
3.Δασολόγο
4.Ειδικό στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S.)
Υπεύθυνος συντονισθείς της μελέτης ορίζεται εκ της κατηγορίας 1.

Το αυτό φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να καλύπτει περισσότερες της μιας από τις περιπτώσεις συμβούλων ως παραπάνω ή/και μπορεί να είναι μέλος νομικού προσώπου του συγκεκριμένου διαγωνιζόμενου.
Η αμοιβή  των  συμβούλων θα  βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο
Επί συμπράξεων και κοινοπραξιών στην ίδια κατηγορία και με τη ρητή επιφύλαξη του άρθρου 18 και ιδίως της παρ. 18.3, η ειδική καταλληλότητα που απαιτείται κατά το άρθρο αυτό, στο μέτρο που υπερβαίνει τη γενική καταλληλότητα που προκύπτει κατά τις προβλέψεις του άρθρου 18 της παρούσας προκήρυξης αρκεί να προκύπτει αθροιστικά από τους συμπράττοντες στην ίδια κατηγορία μελέτης.

7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι 20  μήνες.

8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.397,03.ΕΥΡΩ  και ισχύ τουλάχιστον 180 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 150  ημέρες  από την ημέρα  λήξης  της  προθεσμίας  υποβολής   προσφορών.

9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.

10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της «πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς», σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης.

11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή, ήτοι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης.

Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον μειοδότη.

Τελευταία ανανέωση ( 05.03.08 )