Επέκταση αποχετευτικού αγωγού - Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού
  
01.04.08

Ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Διακηρύσσει ότι:

1. Εκτίθεται σε ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύστημα υποβολής προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» συμφωνά με τις κείμενες διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85, του Ν. 3263/2004 κ.λ.π. η εκτέλεση του έργου «Επέκταση αποχετευτικού αγωγού ακαθάρτων παράδρoμου Βουλιαγμένης (Λεωνιδίου – Σοφ. Βενιζέλου) και πλατεία Αναγνωσταρά (Σαπφούς – Εθν. Αντιστάσεως) », προϋπολογισμού δαπάνης 100.000 ευρώ με Φ.Π.Α.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29 Απριλίου 2008, ημέρα ΤΡΙΤΗ κα ώρα 10:00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου 112 και Πρωτόπαππα) από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

3. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων (ατομικές ή εταιρικές) εγγεγραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π.  Α2 τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικά.

4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 1.640 ευρώ αναγνωρισμένης τράπεζας η ταυ Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ.

5. Οι Ενδιαφερόμενοι, μπορούν να παραλάβουν το τεύχη δημοπράτησης και τα έντυπο της οικονομικής προσφοράς και να πληροφορηθούν για τη μελέτη του έργου στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης τις εργάσιμες ήμερες κα ώρες (τηλ.: 210-9970000) μέχρι 24-4-2008.

Η ανωτέρω δαπάνη δημοσίευσης θα βαρύνει τον μειοδότη.

Τελευταία ανανέωση ( 01.04.08 )